Opština Andrijevica dobila je saglasnost Vlade da se zaduži kod Investiciono razvojnog fonda za projekat gradnje male hidroelektrane “Krkori” vrijedne 550.000 eura.

Opština Andrijevica obratila se u martu Ministarstvu finansija za dobijanje saglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje, u iznosu od 550.000 eura kod Investiciono-razvojnog fonda Crne Gore A.D. Podgorica, u cilju realizacije projekta izgradnje mini hidroelektrane „Krkori“ na dijelu izvorišta „Krkori“.

Prema nacrtu Ugovora o kreditu između Investiciono-razvojnog fonda  i Opštine Andrijevica, definisano je da bi se traženo kreditno zaduženje realizovalo sa rokom otplate od 10 godina sa uključenim grejs periodom od 12 mjeseca i fiksnom kamatnom stopom od 3,00%.

Na osnovu podataka Opštine Andrijevica, dostavljenih putem zahtjeva za dugoročno kreditno zaduženje ukupno ostvareni prihodi ove opštine u budžetskoj 2018. godini iznosili su 2.541.285,05 eura (procenat ostvarenja 98.87%).

„Upoređivanjem tekućih prihoda budžeta Opštine Andrijevica u 2018. godini i ukupnih troškova po osnovu otplate kredita, a prema podacima Opštine Andrijevica i Ministarstva finansija, utvrđeno je da ukupna otplata glavnice i kamate na godišnjem nivou, plaćanja po osnovu ugovora o lizingu i drugih obaveza koje imaju karakter duga, ne prelazi 10% ostvarenih tekućih prihoda u 2018. godini“, navodi se u Informaciji koju je Vlada juče usvojila.

izvor: Portal Analitika