VLADA: Povećan dječji dodatak za 20 odsto,OVO SU NOVINE ZAKONA: Veći dodatak, socijala tokom cijele godine, specijalan plan zapošljavanja

Vlada je juče na sjednici usvojila Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti u sklopu kojeg je proširila krug žena za sticanje prava na naknadu za novorođenče koja je povećana sa 105 na 200 eura.

U nacrtu ponuđenog zakona bilo je predloženo da ovo pravo ubuduće mogu da steknu samo građani koji primaju materijalno obezbjeđenje, ali je, prema našim saznanjima, Vlada proširila krug tih korisnika. U ovom aktu Vlada je unijela još neke značajne izmijene, ali do zaključenja našeg lista nijesmo uspjeli da saznamo koje.

Izbrisana norma Ministarstvo rada je u nacrtu koji je dostavilo Vladi predložilo i da se poveća naknada prema kojoj jedan od roditelja koji je na evidenciji Zavoda za zapošljavanje može ostvariti to pravo po osnovu rođenja djeteta, do navršene jedne godine života djeteta.

Taj iznos je uvećan sa 63,50 na 79,03 eura. Nacrtom je, takođe, izbrisana norma koja je propisivala dječji dodatak za svu djecu čija su oba roditelja na evidenciji Zavoda za zapošljavanje. Iz Ministarstva je ranije pojašnjeno da je ovo pravo trebalo da počne da se primjenjuje od 1. jula, ali je norma izbrisana iz razloga što je, kako je ocijenjeno, diskriminatorska. Iz Ministarstva rada su pojasnili da su pokušali da dođu do tačnog broja tih korisnika, ali da u sistemu ne postoji evidencija tih osoba.

Neravnopravan položaj: Što se roditelji nalaze na evidenciji na Zavodu ne znači da su djeca u stanju socijalne potrebe. Dovodimo u neravnopravan položaj djecu koja su korisnici materijalng obezbjeđenja, jer je njihov dječji dodatak iznosio 19 eura, a za ovu kategoriju je predviđeno 33 eura kao uvećani dječji dodatak. Smatramo da nije prepoznata ciljna katergiija – rekli su iz Ministarstva rada ove sedmice. Ovaj akt trebalo bi da se u Skupštini usvoji do kraja ovog mjeseca.

Korisnicima materijalnog obezbjeđenja povećan je dječji dodatak za 20 odsto. Djeca koja su do sada primali 19 eura, nacrtom je predviđeno da ubuduće primaju 23,68. Korisnici dodatka za njegu i pomoć su primali 25,50 eura, a sada im je to primanje povećano na 31,87. Korisnik uvećanog dodtka za njegu i pomoć primaće 39,57 eura. Djeca bez roditeljskog staranja primaće 39,57, a do sada je taj iznos bio 31,80. Povećano je primanje i za djecu čiji roditelj, usvojilac, staralac, hranitelj kao korisnik materijalnog obezbjeđenja zasnovao radni odnos na osnovu individualnog plana aktivacije 25,66 eura, umjesto 19 eura.

Prijedlogom ovog Zakona, kako je rekao resorni ministar Kemal Purišić, postiže se bolja usmjerenost materijalnih davanja za osobe koje su u stanju socijalne potrebe.

Kako je navaio biće povećana visina iznosa pojedinih materijalnih davanja u skladu sa finansijskim mogućnostima države.

Isplaćivaće socijalu tokom cijele godine; korisnici socijalnog moći će da dobiju dodatak, jednokratnu pomoć…

Novine u okviru utvrđenog zakona u oblasti socijalne zaštite:

-Ubuduće će se materijalno obezbjeđenje odobravati i isplaćivati tokom cijele godine, a ne do devet mjeseci godišnje kako je bilo propisano do sada, Vlada je za ovu namjenu obezbijedila 2,2 miliona eura.Materijalno obezbjeđenje će moći da ostvare pojedinci i porodice koje žive na ruralnom području u uslovima kada imaju do dva grla stoke. Do sada je posjedovanje stočnog fonda bila smetnja u ostvarivanju prava materijalnog obezbjeđenja.

Za isplatu ovog materijalnog davanja Vlada je opredijelila 1,5 miliona eura.

Ostvareno pravo na materijalno obezbjeđenje je osnov za ostvarivanje drugih prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite kao što su dječiji dodatak, ishrana u predškolskim ustanovama, jednokratne materijalne pomoći, pravo na besplatne udžbenike, participaciju za prevoz školske djece, pojedina prava na nivou lokalnih samouprava, rješavanje stambenih pitanja na nivou lokalnih samouprava, subvencije računa za struju i dr.

Na ovaj način, kako je kazao Purišić, omogućava se i porodicama sa djecom, čiji punojetni članovi nijesu u radnom odnosu da imaju minimum sredstava za egzistenciju do obezbjeđenja stalnog izvora prihoda.

Proširivanjem obuhvata korisnika materijalnog obezbjeđenja povećaće se izdaci za servisiranje pomenutih prava za šta će Vlada, kako je rekao, opredijeliti značajan iznos, koji u ovom momentu ne može da saopšti jer nije utvrđen.

Purišić kaže da će se broj korisnika materijalnog obezbjeđenja značajno će se povećati zbog ukidanja naknada po osnovu troje ili više djece i u Vladi  pretpostavljaju da će broj korisnika uvećati najmanje 2.000 i zato su obezbijedili dodatna 2,5 miliona.

Ukupno, za nova prava Vlada je izdvojila oko 7 miliona.

Povećaće dječiji dodatak, naknade za novorođenčad…

Novine u oblasti dječije zaštite:

– Povećanje dječijeg dodatka 20%, za sve kategorije korisnika,

– Naknada za novorođeno dijete u porodici korisnika prava na materijalno obezbjeđenje biće uvećana 20% i iznosiće oko 130 eura, dok je za ostale građane iznos ostao kao do sada – 108 eura,

Pravo na naknadu po osnovu rođenja djeteta za roditelje koji su na ZZCG ili studenta takođe je uvećano 20% sa dosadašnjih 66 na 79 eura mjesečno.

Za nova prava iz oblasti dječije zaštite Vlada je izdvojila 1,4 miliona eura.

Specijalan plan zapošljavanja za nezaposlene, moraju ga svi poštovati

Prijedlog zakona uvodi, kako je rekao ministar još niz novina koje se tiču praćenja sprovođenja zakona u oblasti socijalne i dječije zaštite.Jedna od tih novina je uvođenje obaveze sačinjavanja individualnog plana aktivacije za svakog radno sposobnog korisnika materijalnog obezbjeđenja.

U trenutno važećem Zakonu postojala je samo mogućnost da se sačini ovakav plan sada je to obaveza.Ukoliko se ta obaveza ne bude ispunjavala onda to može da bude kriterijum za gubitak materijalnog obezbjeđenja.”Dakle, ukoliko osoba ne bude poštovala individualni plan aktivacije, onda to može biti razlog gubitka materijalnog obezbjeđenja na dvije godine. To će se desiti ako radno sposobni korisnik odbije da primijeni aktivne mjere zapošljavanja, odnosno da se dokvalifikuje, prekfalifikuje, odnosno odbije neki posao koji mu bude ponuđen”- pojasnio je ministar.

Takođe, propisan je krajnji rok za polaganje stručnog ispita za stručne radnike u sistemu socijalne i dječije zaštite – 30. jun 2018.

 

You may also like...