Po pr­vi put od po­čet­ka pri­če o dru­gom blo­ku Ter­mo­e­kek­tra­ne Plje­vlja (TEP) u Elek­tro­pri­vre­di raz­ma­tra­ju sce­na­rio po ko­jem se ta in­ve­sti­ci­ja ne bi re­a­li­zo­va­la, već bi se po­sto­je­ća sre­dstva ulo­ži­la u po­sto­je­ći blok, sa­op­šti­li su iz MANS-a.


U za­htje­vu za iz­da­va­nje in­te­gri­sa­ne do­zvo­le za pr­vi blok TEP ko­ji je upu­ćen Agen­ci­ji za za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne, EPCG pro­jek­tu­je da bi po­sto­je­ći blok ra­dio naj­ma­nje do 2030. go­di­ne za šta bi bi­la po­treb­na do­dat­na ul­ga­nja od 86 mi­li­o­na. Na­kon ga­še­nja po­sto­je­ćeg blo­ka, EPCG je pro­ci­je­ni­la da će za za­tva­ra­nje svih po­stro­je­nja bi­ti po­treb­no još 17 mi­li­o­na eura, ali ni­je na­ve­de­no ka­da bi se to tač­no mo­glo de­si­ti jer se de­in­sta­la­ci­ja do­vo­di u ve­zu sa ti­me da li će se uop­šte gra­di­ti dru­gi blok, nad či­me i da­lje osta­je znak pi­ta­nja – na­ve­la je ko­or­di­na­tor­ka Is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a Ines Mr­do­vić.

U po­ne­dje­ljak je pre­mi­jer Du­ško Mar­ko­vić sa­op­štio da će se dru­gi blok gra­di­ti, upr­kos iz­la­sku A2A iz EPCG. Dru­gi blok je do­go­vo­re­no da ko­šta 324,5 mi­li­o­na, ali još ni­je na­đen kre­di­tor za fi­nan­si­ra­nje tog pro­jek­ta.
Pr­vi sce­na­rio, ka­ko je u sa­op­šte­nju ka­za­la Mr­do­vi­će­va, pod­ra­zu­mi­je­va in­ve­sti­ci­je u po­sto­je­ća po­stro­je­nja i na­sta­vak ra­da i re­kul­ti­va­ci­ju de­po­ni­je Ma­lje­vac, iz­grad­nju no­ve de­po­ni­je i iz­grad­nju po­stro­je­nja za pre­či­šća­va­nje va­zdu­ha i vo­de. Dru­gi sce­na­rio je onaj u ko­jem bi bio sa­gra­đen dru­gi blok i on pod­ra­zu­mi­je­va da bi se za­tva­ra­nju obje­ka­ta ter­mo­e­lek­tra­ne pri­stu­pi­lo tek od 2060. go­di­ne, jer EPCG do ta­da pro­jek­tu­je nje­gov rad.

Me­đu­tim, Evrop­ska uni­ja zbog pro­ble­ma sa kli­mat­skim pro­mje­na­ma tra­ži da se svi ter­mo­e­ner­get­ski objek­ti za­tvo­re do 2050. go­di­ne, pri če­mu se u po­sled­nje vri­je­me na­ja­vlju­je da će to vje­ro­vat­no mo­ra­ti da bu­de ura­đe­no i mno­go ra­ni­je, pa je ne­ja­sno za­što EPCG u ve­zi even­tu­al­ne iz­grad­nje Dru­gog blo­ka taj aspekt uop­šte ne uzi­ma u ob­zir – oci­je­ni­la je Mr­do­vi­će­va.
In­ve­sti­ci­ja u dru­gi blok u Plje­vlji­ma du­go je bi­la ključ­na tač­ka spo­re­nja iz­me­đu Vla­de i ita­li­jan­ske kom­pa­ni­je A2A, ko­ja je po­čet­kom ovog mje­se­ca ak­ti­vi­ra­la op­ci­ju iz­la­ska iz EPCG. Pre­ma toj op­ci­ji Vla­da ima pra­vo pre­če ku­po­vi­ne nje­nog pa­ke­ta ak­ci­ja za ci­je­nu od 250 mi­li­o­na eura. Kom­pa­ni­ja A2A se pro­ti­vi­la dru­gom blo­ku zbog nje­go­ve eko­nom­ske ne­is­pla­ti­vo­sti, a ako je su­di­ti pre­ma ono­me što je na­ve­de­no u za­htje­vu za do­bi­ja­nje in­te­gri­sa­ne do­zvo­le ni dr­ža­va, kao ve­ćin­ski vla­snik u ener­get­skoj kom­pa­ni­ji, ni­je si­gur­na da će bi­ti re­a­li­zo­van, is­ta­kla je Mr­do­vi­će­va.

MANS, ka­ko je na­ve­la, već du­go uka­zu­je da je dru­gi blok ne­is­pla­tiv i da će nje­ne ne­ga­tiv­ne po­sle­di­ce bi­ti mno­go ve­će ne­go ko­ri­sti ko­je se oče­ku­ju, te da tre­ba od­u­sta­ti od tog štet­nog pro­jek­ta.
Oči­gled­no čak ni u Vla­di na­kon vi­še go­di­na ni­su u sta­nju da pred gra­đa­ne iza­đu sa va­lja­nim ar­gu­men­ti­ma za­što bi Plje­vlja i Cr­na Go­ra tre­ba­lo da do­bi­ju još jed­nog ve­li­kog za­ga­đi­va­ča, ko­ja će bi­ti ko­nač­na ci­je­na ta­kve avan­tu­re, ko će je pla­ti­ti, a na­ro­či­to ko će ima­ti di­rekt­ne ko­ri­sti od to­ga – za­klju­či­la je Mr­do­vi­će­va.

Izvor: Dan