Pred­stav­nik 350 biv­ših rad­ni­ka ski-cen­tra ne­ka­da­šnje „Bje­la­si­ce“ Raj­ko Vla­ho­vić pod­nio je no­vu kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv biv­šeg ste­čaj­nog uprav­ni­ka tog pred­u­ze­ća Sreć­ka Me­de­ni­ce, fir­me „Be­pler i Džej­kob­son“, re­gi­stro­va­ne na Ki­pru, i biv­šeg pred­sjed­ni­ka Pri­vred­nog su­da Dra­ga­na Ra­ko­če­vi­ća.


Vla­ho­vić je na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re sa­op­štio da je pri­ja­va pod­ni­je­ta vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu Ivi­ci Stan­ko­vi­ću, s ob­zi­rom da je Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo, na či­jem je če­lu Mi­li­vo­je Kat­nić, ra­ni­je pod­ni­je­tu kri­vič­nu pri­ja­vu dr­ža­lo u fi­o­ci sko­ro dvi­je go­di­ne, da bi je na kra­ju od­ba­ci­lo uz obra­zlo­že­nje da ne­ma ele­me­na­ta kri­vič­nog di­je­la.
Ka­ko se na­vo­di u prijavi, „Be­pler i Džej­kob­son“, Me­de­ni­ca i Ra­ko­če­vić sum­nji­če se da su po­či­ni­li kri­vič­na dje­la pro­u­zro­ko­va­nje la­žnog ste­ča­ja, zlo­u­po­tre­bu ovla­šće­nja u pri­vre­di, zlo­u­po­tre­bu pro­cje­ne i slu­žbe­nog po­la­ža­ja i ne­sa­vje­stan rad u slu­žbi.
Vla­ho­vić je ka­zao da je u pred­u­ze­ću u mar­tu 1998. go­di­ne bez ika­vog za­ko­ni­tog raz­lo­ga otvo­ren ste­čaj. Ka­ko tvr­di, u tom tre­nut­ku oba­ve­ze pre­ma du­žni­ci­ma bi­le su ne­znat­ne i iz­no­si­le su sve­ga dva od­sto vri­jed­no­sti imo­vi­ne tog pri­vred­nog su­bje­k­ta. Zbog ta­kvog na­či­na uvo­đe­nja ste­ča­ja, od­mah je ulo­že­na žal­ba, ko­ju je Vr­hov­ni sud usvo­jio i uki­nuo ne­za­ko­ni­to rje­še­nje o uvo­đe­nju ste­ča­ja.
Upr­kos to­me, Pri­vred­ni sud je na­sta­vio sa vo­đe­njem ste­čaj­nog po­stup­ka, pre­ma rje­še­nju ko­je je ta­da već bi­lo uki­nu­to. Taj sud je bio ka­ri­ka u lan­cu onih ko­ji su omo­gu­ći­li da fir­ma „Be­pler i Džej­kob­son” pro­fi­ti­ra na šte­tu jav­nog in­te­re­sa i na šte­tu rad­ni­ka. Pod­sje­ćam da je za sve­ga 550.000 eura pro­da­to 147.000 me­ta­ra kva­drat­nih ze­mlji­šta, kao i ži­ča­ra Ću­po­vi i tri ski-lif­ta, dva re­sto­ra­na, vo­do­hvat i vo­do­vod Je­ze­ri­ne – Blju­štur­ni do, ta­bač sni­je­ga… Ze­mlji­šte je pr­o­da­to po ne­što vi­še od tri eura za kva­drat – re­kao je Vla­ho­vić.
On je naglasio da sa­da­šnji vla­snik za­ne­ma­ru­je in­te­re­se ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra.
Iako je udio ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra u imo­vi­ni pred­u­ze­ća oko 13 pro­ce­na­ta, do sa­da ni­ka­da ni­je­smo oba­vi­je­šte­ni o svo­jim pra­vi­ma, ni­ti nam je is­pla­će­na di­vi­den­da. Pri­vred­ni sud je omo­gu­ćio ve­ćin­skom vla­sni­ku fir­me „Be­pler i Džej­kob­son” da kroz ne­ko­li­ko ne­za­ko­ni­tih do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja sko­ro pot­pu­no iz­ba­ci ma­njin­ski dio –re­kao je Vla­ho­vić i is­ta­kao da ma­li ak­ci­o­na­ri ni­je­su do­bi­li ni cen­ta od pro­da­je ho­te­la „Bje­la­si­ca” i ugo­sti­telj­skih obje­ka­ta.
On od Stan­ko­vi­ća oče­ku­ju br­zu re­ak­ci­ju, uz po­ru­ku da će rad­ni­ci is­tra­ja­ti u ovom pr­o­ce­su, pa ma­kar prav­du tra­ži­li i pred me­đu­na­rod­nim su­do­vi­ma.

Izvor:Dan