U su­sret ma­ni­fe­sta­ci­ji „Kul­tur­no lje­to 2017“ or­ga­ni­zo­va­no je ve­li­ko spre­ma­nje kru­ga i pla­toa Cen­tra za kul­tu­ru. U sklo­pu ma­ni­fe­sta­ci­je sli­je­de sa­dr­ža­ji „Da­ni be­ha­ra“, „Ve­če ro­žaj­ske kul­tu­re“ i „Pje­snič­ka lim­ska re­ga­ta“, pa „Da­ni bo­rov­ni­ce“, „Plav­ski knji­žev­ni su­sre­ti“, „Li­kov­na ko­lo­ni­ja“, kao i dru­gi ma­nji sa­dr­ža­ji. Iz­vo­đač ra­do­va na ure­đe­nju oko­li­ne Cen­tra za kul­tu­ru bi­lo je Ko­mu­nal­no pred­u­ze­će.

Ka­ko je pre­ci­zi­rao di­rek­tor ove usta­no­ve Su­lej­man Ša­bo­vić, ,,Da­ni be­ha­ra’’ se odr­ža­va­ju da­nas, sju­tra je ,,Ve­če ro­žaj­ske kul­tu­re”, a 26. ili 27. ma­ja, u okvi­ru pro­jek­ta pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje, Ma­tič­ne bi­bli­o­te­ke Pri­je­po­lje i Ma­tič­ne bi­bli­o­te­ke Plav, ko­je su u sa­sta­vi­ma cen­ta­ra za kul­tu­ru, or­ga­ni­zu­ju ,,Pje­snič­ku lim­sku re­ga­tu’’ od Pla­va do Pri­je­po­lja, gdje je glav­ni pro­gram.
Uko­li­ko bu­de li­je­po vri­je­me ,,Pje­snič­ka re­ga­ta” će kre­nu­ti sa spla­vo­va Plav­skog je­ze­ra pje­sma­ma o Li­mu, a u su­prot­nom će sve­ča­nost bi­ti upri­li­če­na u sa­li Cen­tra za kul­tu­ru. Uče­stvo­va­će pje­sni­ci či­je pje­sme su po­sve­će­ne Li­mu, taj sa­dr­žaj se iz­vo­di po­sli­je mno­go go­di­na, a po­tru­di­će­mo se da po­sta­ne tra­di­ci­o­na­lan –ka­zao je Ša­bo­vić.
Ša­bo­vić je do­dao da Cen­tar za kul­tu­ru pro­šle go­di­ne ni­je imao sred­sta­va da or­ga­ni­zu­je „Plav­ske knji­žev­ne su­sre­te”, ko­ji su pre­ki­nu­ti na­kon 41 go­di­nu. Ove go­di­ne je Mi­ni­star­stvo kul­tu­re za taj pro­gram opre­di­je­li­lo 6.500 eura. On je do­dao i da je DOO „Plav­ski ho­ri­zon­ti” za ,,Ve­če ama­te­ra stva­ra­la­ca mla­dih -dje­ce i li­ca sa in­va­li­di­te­tom” opre­di­je­li­lo 2.500 eura.

Izvor:Dan