Prvi limitator buke u Crnoj Gori ugrađen je u Herceg Novom, u ugostiteljskom objektu “Pub Got”. Uređaji za ograničavanje nivoa zvuka novitet su na našem tržištu, ali, sudeći po iskustvima drugih turističkih zemalja, neophodan su element u regulaciji i poštovanju propisa koji se tiču zvučnog zagađenja.

Kako je istakla načelnica Službe komunalne policije i inspekcijskog nadzora Marija Andrić, radi se o aktivnostima sa ciljem podizanja kvaliteta života u gradu, a kao i prethodnih godina, ta služba će obavljati konstantne kontrole i mjeriti nivo buke koja nastaje iz ugostiteljskih objekata u večernjim satima.

Komunalni inspektor i komunalni policajac su, kako je dodala, dužni da kontinuirano prate i kontrolišu mjere i radnje koje su naredili, i da prate ispunjenost uslova tehničke ispravnosti i funkcionalnosti instaliranog limitatora jačine zvuka.

“Zakon o turizmu i ugostiteljstvu donio je novitete sa ciljem spriječavanja prekoračenja dozvoljenog nivoa buke, tako će sada svaki ugostiteljski objekat u kome se izvodi muzički program, uz upotrebu elektroakustičnih i akustičnih uređaja, biti dužan da na uređaju sa kojeg se muzika emituje, instalira limitator jačine zvuka”, kazale je Andrić i napomenula da je za dobijanje Odobrenja za izvođenje muzičkog programa, uz zahtjev kao jedan od priloga neophodno dostaviti i Potvrdu o instaliranim limitatorima.

Kako je pojasnio stručni saradnik za mjerenje buke u životnoj sredini, Instituta “Sigurnost”, Boško Perović, od 1. maja ove godine važi Pravilnik o graničnim vrijednostima buke u životnoj sredini i o limitatorima zvuka.

“Stupanjem na snagu ovog propisa stvorili su se uslovi za rješavanje problema sa bukom, koji su naročito izraženi u primorskim opštinama. Sada te probleme možemo koliko toliko sanirati i riješiti. Postoje i pozitivni podzakonski propisi koji regulišu dozvoljeni nivo buke, ovog puta i unutar zatvorenog objekta, kao i spolja”, kazao je Perović i dodao da spoljašnji zvuk, odnosno zvuk van objekta, ne bi trebalo da pređe 65 decibela, shodno Zakonu o zaštiti od buke. Prema pravilnicima o zaštiti na radu, granica za kafe-barove je 75 decibela.

On pojašnjava da se instaliranjem limitatora nivoa zvuka obezbijeđuje funkcionalnost – ukoliko dođe do prekoračenja nivoa zvuka, sam uređaj će vratiti nivo zvuka na onaj nivo na koji je uređaj baždaren.

“To znači da neće biti ukidanja muzike i struje. Smatram da je ovo najbolje rješenje, ugostiteljski objekat će moći nastaviti sa radom normalno, odnosno pod onim uslovima koje mu limitator dozvoljava” kazao je Perović.

Limitacija zvuka se vrši na osnovu mjerenja akreditovane institucije za mjerenje buke, koja sačinjava izvještaj o ispunjenosti uslova za postavljanje limitatora. Ovlašćeni serviser-uvoznik limitatora montira uređaj na osnovu terenskih mjerenja, a Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora stavlja svoj službeni žig na limitator, koji ne smije biti fizički povrijeđen ni u jednom trenutku za vrijeme svog rada.

Herceg Novi je prvi grad u Crnoj Gori koji započinje ovu praksu, a u narednim danima će to uraditi i pojedini ugostiteljski objekti u Nikšiću i Baru.

Aleksandar Brajović iz kompanije “Rez”, koja uvozi i vrši servis Elkod limitatora iz Hrvatske, kazao je da koliko god da neko bude spreman da premaši dozvoljeni nivo buke, uređaj će uvijek vrati vrijednost na koju je limitiran.

“U Hrvatskoj je ideja o postavljanju limitatora ozbiljno zaživjela, došlo do toga da kafedžije sami traže uređaje, jer imaju drakonske kazne, a vidjeli su i da su turisti zadovoljniji kada se u malom prostoru ne mijenja nivo muzike. Mislim da će veći dio crnogorskog primorja na dobar način riješiti probleme sa bukom”, kazao je Brajović.

On je istakao da svi zainteresovani mogu kontaktirati kompaniju “Rez”, Institut “Sigurnost” ili “Montispekt”, koji rade elaborate za ugradnju limitatora.

Prvi ugostiteljski objekat u našem gradu koji je uveo limitator za zvuk u upotrebu je Pub Got, koji je u prethodnom periodu imao problema zbog prijava građana na jačinu emitovane buke. Vlasnik objekta Vuksan Stamenković napominje da je do sada bilo 285 prijava, svakog puta je Služba komunalne policije i inspekcijskog nadzora izašla na teren, napravila zapisnik i konstatovala ispravno stanje. Nada se da će limitatori pomoći u boljem i lakšem sprovođenju pravnih akata koji se tiču zaštite životne sredine, ali i u izbjegavanju situacija neosnovanih prijava.

On je sugerisao i da je prilikom izrade Pravilnika trebalo uzeti u obzir i parametre o nivou buke u situacijama kada u ugostiteljskom objektu nema gostiju, kao i kada je objekat pun, jer može doći do toga da u večernjim satima žagor gostiju bude glasniji od muzike.

izvor: rtcg.me