U Gusinju je ozvaničena inicijativa  da cje­lo­kup­ni ma­siv Pro­kle­ti­ja, ko­ji se pro­sti­re u tri re­gi­je – Cr­noj Go­ri, Al­ba­ni­ji i Ko­so­vu, bu­de me­đu­na­rod­ni na­ci­o­nal­ni park. Taj pro­je­kat, ka­ko je is­ta­kao struč­ni sa­rad­nik u NP „Pro­kle­ti­je“ Enes Dre­ško­vić, po­kre­tač ini­ci­ja­ti­ve, ra­đen je du­go go­di­na pre­ko ne­vla­di­nog sek­to­ra, i pr­vo­bit­no bi­lo od­lu­če­no da se on zo­ve – Pro­kle­ti­je park mi­ra.


Dre­ško­vić je pod­sje­tio da je 2009. go­di­ne pro­gla­šen NP Pro­kle­ti­je ko­ji je za­ži­vio 2012. go­di­ne, ka­da je i na ko­sov­skoj stra­ni pro­gla­šen NP „Bje­šket e ne­mu­na“, te da sa­da že­le da in­sti­tu­ci­o­nal­no ovaj pro­je­kat po­dig­nu na ve­ći ni­vo.

Že­li­mo da ovu ini­ci­ja­ti­vu ozva­ni­či­mo i da se njo­me ba­ve op­štin­ske i dr­žav­ne in­sti­tu­ci­je. Ono što smo do da­nas uspje­li da ra­di­mo je­ste da smo stvo­ri­li part­ne­re, ka­ko u Cr­noj Go­ri, ta­ko i u Al­ba­ni­ji i na Ko­so­vu, a ne­iz­mjer­no smo za­hval­ni uče­sni­ci­ma iz SAD, gdje je naj­ve­ći do­pri­nos dao di­rek­tor IPP or­ga­ni­za­ci­je Tod Val­ters. Ide­mo da­kle ko­rak po ko­rak, da cio taj ma­siv Pro­kle­ti­ja jed­nog da­na bu­de jed­na cje­li­na. U tom prav­cu, mi­slim, naj­ka­sni­je do go­di­nu da­na, mo­ći će­mo oku­pi­ti pred­stav­ni­ke po­gra­nič­nih op­šti­na iz sve tri ze­mlje da ovaj pro­je­kat de­fi­ni­še­mo naj­ka­sni­je do 2019. go­di­ne i kan­di­du­je­mo kod svih IPA fon­do­va. U na­uč­no-is­tra­ži­vač­kim ra­do­vi­ma ima­mo po­dr­šku od ne­ko­li­ko uni­ver­zi­te­ta i pro­fe­so­ra iz SAD, i na ba­zi nji­ho­vih is­ku­sta­va zna­će­mo da na pra­vi na­čin is­ko­ri­sti­mo ono što nam je pri­ro­da po­da­ri­la – is­ta­kao je Dre­ško­vić.
Di­rek­to­ri­ca pred­u­ze­ća Na­ci­o­nal­ni par­ko­vi Cr­ne Go­re Azra Vu­ko­vić na­gla­si­la je da je ja­ko va­žno da se us­po­sta­vi i odr­ža­va do­bra ko­mu­ni­ka­ci­ja i sa­rad­nja sa za­šti­će­nim pod­ruč­ji­ma sve tri stra­ne Pro­kle­ti­ja.
Tu pri­ču smo sa ni­voa jav­nog pred­u­ze­ća po­kre­nu­li pot­pi­si­va­njem me­mo­ran­du­ma o sa­rad­nji sa Na­ci­o­nal­nom agen­ci­jom za za­šti­će­na pod­ruč­ja u Al­ba­ni­ji i tu smo već us­po­sta­vi­li ja­ko do­bru ko­mu­ni­ka­ci­ju i sa­rad­nju. Ono što že­li­mo da ura­di­mo je­ste da i sa ko­sov­ske stra­ne ima­mo svo­je part­ne­re i da kom­plet­no upra­vlja­nje za­šti­će­nim pod­ruč­jem, od­no­sno či­ta­vim pla­nin­skim ma­si­vom Pro­kle­ti­ja, bu­de sin­hro­ni­zo­va­no i na je­dan ade­kva­tan i za­jed­nič­ki na­čin da se od­vi­ja ka­ko bi­smo na­pra­vi­li naj­bo­lje mo­gu­će re­zul­ta­te za ovo pod­ruč­je – is­ta­kla je Vu­ko­vi­će­va.
Pred­sjed­nik op­šti­ne Plav Or­han Šah­ma­no­vić re­kao je da će lo­kal­na upra­va ra­do bi­ti part­ner u ovom pro­jek­tu i po­mo­ći ko­li­ko je u mo­guć­no­sti da pred­lo­že­na ini­ci­ja­ti­va za­ži­vi. Šah­ma­no­vić je na­gla­sio da bi ini­ci­ja­ti­vu tre­ba­lo da po­dr­že re­sor­na mi­ni­star­stva i Vla­da Cr­ne Go­re, ali da ni­je si­gu­ran, jer, ka­ko je re­kao, „oni ni­je­su ima­li vo­lje ni­ti htje­nja da ulo­že u raz­voj Pla­va, a iz­o­sta­la su ula­ga­nja i na rav­no­mjer­nom re­gi­o­nal­nom raz­vo­ju”.
Na sa­sta­nak je bi­la po­zva­na i pred­sjed­ni­ca op­šti­ne Gu­si­nje Ane­la Če­kić, ali se ni­je po­ja­vi­la