Spe­ci­jal­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo for­mi­ra­lo je pred­met ka­ko bi pro­vje­ri­li po­stu­pa­nje slu­žbe­ni­ka ro­žaj­ske Upra­ve za šu­me u slu­ča­ju bes­prav­ne sje­če pre­ko 600 sta­ba­la uz ko­ri­šće­nje šver­co­va­nih pe­ča­ta. Pro­vje­re nad­le­žnih or­ga­na usli­je­di­la su na­kon tek­sto­va o šver­cu 40 ku­bi­ka gra­đe ko­ji su ob­ja­vlje­ni u dnev­nom li­stu „Dan”.

  Na­kon ob­ja­vlji­va­nja in­for­ma­ci­je da za kra­đu šu­me od­go­va­ra­ju sa­mo dvo­ji­ca lu­ga­ra, te da je pljač­ka iz­vr­še­na s pre­ko de­set šver­co­va­nih če­ki­ća za pe­ča­će­nje, ko­ji su fal­si­fi­ko­va­ni do sa­vr­šen­stva, Osnov­no dr­žav­no tu­ži­la­štvo u Ro­ža­ja­ma pri­ku­pi­lo je dio do­ku­men­ta­ci­je o ovom pred­me­tu ko­ju je pro­sli­je­di­lo na da­lje po­stu­pa­nje nad­le­žnom Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu. U ovom tek­stu v.d. di­rek­to­ra Upra­ve za šu­me Mir­sad Nur­ko­vić iz­nio je tvrd­nje da je bes­prav­na sje­ča šu­me u Ro­ža­ja­ma dje­lo or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la.
Nur­ko­vić je ta­da pre­ci­zi­rao da je fal­si­fi­ko­va­nim do­znač­nim ži­gom po­sje­če­no 1.380 m3 drv­ne ma­se ili tač­ni­je 664 st­ba­la.
Spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Sa­nja Jo­vi­će­vić iz­da­la je Spe­ci­jal­nom po­li­cij­skom odje­lje­nju za­htjev za pri­ku­plja­nje in­for­ma­ci­ja u ko­jem je na­ve­de­no da je u SDT-u for­mi­ran pred­met po­vo­dom no­vi­nar­skog tek­sta ob­ja­vlje­nog u „Da­nu” a ko­ji se od­no­si na ne­za­ko­ni­to­sti u ve­zi sa po­stup­anjem Upra­ve za šu­me Plje­vlja, OJ Ro­ža­je. U ovom slu­ča­ju spor­no je iz­da­va­nje kon­ce­si­ja pred­u­ze­ću „Ja­vor” iz Ro­ža­ja. U za­htje­vu tu­ži­telj­ka Jo­vi­će­vić tra­ži­la je da Spe­ci­jal­ni po­li­cij­ski tim pri­ba­vi od ro­žaj­ske Upra­ve za šu­me do­ku­men­ta­ci­ju ko­ja se od­no­si na za­klju­či­va­nje ugo­vo­ra sa kon­ce­si­o­na­rom „Ja­vor kom­pa­ni”. Izvršni direktor prema podacima Centralnog registra privrednih subjekata je Senadija Murić, dok je osnivač Hadžija Murić.

Ta­ko­đe, tužiteljka je tra­ži­la i da se pri­ba­vi do­ku­men­ta­ci­ja o na­knad­no odo­bre­noj ko­li­či­ni drv­ne ma­se za sje­ču sta­ba­la za ovu fir­mu u pe­ri­o­du od 2012. do 2015. go­di­ne. Tu­ži­lac zah­ti­je­va i da se od­go­vor­no li­ce u Upra­vi iz­ja­sni na ko­ji na­čin je oci­je­nje­no da će do­dat­no odo­bra­va­nje sje­če šu­me is­toj fir­mi bi­ti is­pla­ti­vo ka­da ni­je iz­mi­ri­la ni oba­ve­ze iz ugo­vo­ra.

Od nad­le­žnih dr­žav­nih or­ga­na, pri­je sve­ga Mi­ni­star­stva po­ljo­pri­vre­de i ru­ral­nog raz­vo­ja kao i nad­le­žnih in­spek­cij­skih or­ga­na, pri­ba­vi­ti do­ku­men­ta­ci­ju (od­lu­ke i rje­še­nja) ko­ja se od­no­se na pred­met­nu prav­nu stvar, pri če­mu je od nad­le­žnog mi­ni­star­stva od­no­sno od­go­vor­nog li­ca u tom mi­ni­star­stvu po­treb­no pri­ba­vi­ti pi­sme­no iz­ja­šnje­nje da li je na­kon iz­vr­še­nih in­spek­cij­skih nad­zo­ra i iz­vje­šta­ja ko­mi­si­je, ko­ja je for­mi­ra­na u okvi­ru tog mi­ni­star­stva, po­stu­plje­no po pred­lo­zi­ma mje­ra ko­ji su u iz­vje­šta­ju sa­dr­ža­ni, od­no­sno da li je od stra­ne kon­ce­si­o­na­ra pla­će­na kon­ce­si­o­na na­kna­da po osno­vu kon­ce­si­o­nog du­ga ili je pak zbog ne­pla­ća­nja do­šlo do ras­ki­da ugo­vo­ra sa kon­ce­si­o­na­rom ko­je iz­ja­šnje­nje će pra­ti­ti od­go­va­ra­ju­ća do­ku­men­ta­ci­ja. Ta­ko­đe, od nad­le­žnih in­spek­cij­skih or­ga­na pri­ba­vi­ti pi­sme­no iz­ja­šnje­nje ve­za­no za pred­met­nu prav­nu stvar, te da li su i ko­je mje­re i rad­nje pred­u­ze­li u okvi­ru svo­jih nad­le­žno­sti u ci­lju ot­kla­nja­nja ne­pra­vil­no­sti ko­je su uoče­ne u re­a­li­za­ci­ji Ugo­vo­ra o kon­ce­si­o­nom ko­ri­šće­nju šu­ma u ga­zdin­skoj je­di­ni­ci Bać – Be­snik – pi­še u za­htje­vu tu­ži­telj­ke Jo­vi­će­vić.
Ona zah­ti­je­va i da se utvr­di da li je Dr­žav­na re­vi­zor­ska in­sti­tu­ci­ja vr­ši­la po­treb­nu re­vi­zi­ju u ovom slu­ča­ju.
Spor­na bes­prav­na sje­ča, ka­ko je ta­da ka­zao Nur­ko­vić, de­si­la se u pe­ri­o­du je­sen 2014 – pro­lje­će 2015. go­di­ne.
Ko­li­ko sam upu­ćen, tim pi­ta­njem se ba­vi tu­ži­la­štvo. Do­sad su, pre­ma mo­jim sa­zna­nji­ma, za tu bes­prav­nu sje­ču od­go­va­ra­li sa­mo lu­ga­ri. Po mom mi­šlje­nju, ov­dje se ra­di o or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu, jer je ri­ječ o oko 40 šle­pe­ra gra­đe što ni­je mo­glo da se od­ra­di bez zna­nja od­go­vor­nih u Upra­vi za šu­me. Pri­či­nje­na šte­ta u ovom slu­ča­ju je naj­ma­nje 100.000 eura i to sa­mo pri­mar­na – re­kao je Nur­ko­vić ta­da.
Na­kon ob­ja­vlji­va­nja ovog tek­sta u „Da­nu” do­šlo je do tu­če u Upra­vi za šu­me, ka­da je je­dan od za­po­sle­nih op­tu­žio ko­le­gu da je „Da­nu” odao in­for­ma­ci­je.

Sa­slu­ša­va­ju slu­žbe­ni­ke

Jo­vi­će­vi­će­va je tra­ži­la da se u svoj­stvu gra­đa­na uzmu iz­ja­ve od sa­mo­stal­nih sa­vjet­ni­ka u Upra­vi za šu­me PJ Ro­ža­je Fa­ru­ka i Ri­fa­ta Ka­la­ča i Jo­ve­te Ter­zi­ća, kao i od lu­ga­ra Ja­ša­ra Da­u­to­vi­ća i Isme­ta Da­ci­ća. Faruk Kalač tokom jučerašnjeg dana nije bio dostupan na broj poznat redakciji „Dana”.