Studentski parlament Univerziteta Crne Gore (SPUCG) uputio je Ministarstvu prosvjete inicijativu za izmjenu Zakona o visokom obrazovanju koji se odnose i na bliže definisanje pravila polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku.
Iz SPUCG su sopštili da su tokom primjene pojedinih odredbi pomenutog zakona, predstavnici studenata uočili da postoji prostor za njihovo unaprijeđenje, odnosno izmjene i dopune, kojima bi se odgovorilo na zahtjeve studenata.

„Predložene izmjene zakona odnose se na bliže definisanje pravila polaganja ispita u septembarskom ispitnom roku, broj ECTS kredita koji se mogu prijaviti u jednoj studijskoj godini“, navodi se u saopštenju.

Izmjenama se traži i davanje mogućnosti studentima završne godine osnovnih studija, sa jednim nepoloženim ispitom po završetku septembarskog ispitnog roka, da isti polažu prije početka nove studijske godine i time steknu pravo upisa na specijalističke studije.

„SPUCG je uputio predlog da se izmjenama Zakona definiše da student u septembarskom ispitnom roku ima pravo da integralno polaže sve provjere znanja (testovi, kolokvijumi i završni ispit) i to iz oba semestra, osim onih predispitnih obaveza za koje nije moguće organizovati ponovno ispitivanje (laboratorijske vježbe, grafički radovi, praktična nastava koja se boduje)“, precizira se u saopštenju

Uzimajući u obzir situaciju iz prethodnih studijskih godina i činjenicu da je bilo različitih tumačenja u pogledu mogućnosti polaganja testova i kolokvijuma u septembarskom ispitnom roku, smatraju da je potrebno precizno definisati šta student može polagati u tom ispitnom roku.

„Studentima treba omogućiti da u septembarskom ispitnom roku mogu polagati ispit u cjelini, odnosno završni ispit, te sve predispitne obaveze, osim onih za koje nije moguće organizovati ponovno polaganje, kao što je slučaj sa laboratorijskim vježbama, predajom grafičkih radova, praktičnom nastavom koja se boduje“, naveli su iz SPUCG.

Predložili su i da student može prijaviti do 60 ECTS kredita u studijskoj godini, bez obzira na broj ECTS kredita prijavljenih za određeni semestar.

Prema njihovim riječima, na organizacionim jedinicama UCG, studenti su obavezni da po semestru prijave do 30 ECTS kredita.

„Na taj način, student je već prilikom prijave ispita ograničen, jer nije u mogućnosti da prijavi veći broj kredita u jednom semestru, a da zbirni broj ECTS kredita za studijsku godinu, ne prelazi zakonom dozvoljenih 60 ECTS kredita“, istakli su iz SPUCG.

Oni su dodali da je praksa je pokazala da student zbog jednog nepoloženog ispita, može da dođe u situaciju da ne može da prijavi isti, jer ne ulazi u kvotu od 30 ECTS kredita po semestru.

Studentski parlament je uputio i inicijativa za dodavanje stava koji bi se odnosio na studente kojima je po završetku septembarskog ispitnog roka, ostao samo jedan nepoloženi ispit sa osnovnih studija.

Predloženo je da student stiče pravo upisa na specijalističke studije akreditovane do dana stupanja na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju nakon položenih 180 ECTS kredita.

“Student koji po završetku septembarskog ispitnog roka ima jedan nepoložen ispit na osnovnim studijama, ima pravo da isti prijavi i polaže u dodatnom ispitnom roku, prije početka nove studijske godine, na način i pod uslovima koje definiše ustanova visokog obrazovanja“, rekli su iz SPUCG.

Kako su ocijenili, na studentima završne godine osnovnih studija, a kojima je poslije septembarskog ispitnog roka, ostao samo jedan nepoloženi ispit sa prvog nivoa studija, treba omogućiti da prije početka nove studijske godine, polažu taj ispit.

„Na taj način bi dobili mogućnost da polože i posljednji ispit sa osnovnih studija, te steknu pravo upisa na specijalističke studije, bez prolongiranja od jedne studijske godine što je sada slučaj zbog samo jednog ispita“, smatraju u SPUCG.

Oni su kazali da vjeruju da će resorno ministarstvo razmotriti predloženu inicijativu, a koja je, kako su naveli, bazirana na praksi iz prethodnog perioda, te primjedbama koje su dobili od kolega, i započeti proceduru izmjene Zakona o visokom obrazovanju.

izvor: rtcg.me