Obuhvat vakcinacije MMR-om je za jedan odsto iznad obuhvata iz februara, pa je sada 75,96 posto, saopštio je epidemiolog Instituta Senad Begić Određeni broj djece vakcinu prima u kasnijem uzrastu nego što je predviđeno, što je potencijalno opasno jer, između ostalog, produžava vrijeme tokom kojeg je dijete nezaštićeno od zaraznih bolesti, ukazao je Begić

Na­čel­nik Odje­lje­nja za imu­ni­za­ci­je In­sti­tu­ta za jav­no zdra­vlje Se­nad Be­gić ka­zao je za „Dan” da je od po­čet­ka ove go­di­ne 75 od­sto dje­ce pri­mi­lo MMR vak­ci­nu pro­tiv ma­lih bo­gi­nja i za­u­ša­ka pre­ma ka­len­da­ru imu­ni­za­ci­je i da se taj pro­ces od­vi­ja sa zak­šnje­njem. Be­gić is­ti­če da ve­li­ka ve­ći­na ro­di­te­lja svo­ju dje­cu vo­di na vak­ci­na­ci­ju jer je dvi­je tre­ći­ne dje­ce ro­đe­ne 2014. pri­mi­lo MMR vak­ci­nu.
– Re­zul­ta­ti su ne­što sla­bi­ji za MMR vak­ci­nu jer je u ma­ju 2016. ob­u­hvat iz­no­sio 64 od­sto, da bi od mo­men­ta ob­ja­vlji­va­nja iz­vje­šta­ja do da­nas po­ras­tao za vi­še od 10 pro­cen­ta, pri če­mu je sre­di­nom apri­la udio vak­ci­ni­sa­ne dje­ce sa MMR-om iz­no­sio 75,96 od­sto. Sre­di­nom apri­la ove go­di­ne ob­u­hva­ti vak­ci­na­ma iz­no­si­li su 89,07 od­sto za BCG i 92,23 pro­cen­ta za sve tri do­ze pe­to­va­lent­ne vak­ci­ne, pri če­mu je ma­kar jed­nu do­zu pe­to­va­lent­ne vak­ci­ne pri­mi­lio 96,24 od­sto dje­ce (pro­tiv dif­te­ri­je, te­ta­nu­sa, ve­li­kog ka­šlja, dječ­je pa­ra­li­ze i he­mo­fi­lu­sa in­flu­en­ce tip B). Ob­u­hvat vak­ci­na­ci­je MMR-om je za je­dan od­sto iz­nad ob­u­hva­ta iz fe­bru­a­ra, pa je sa­da 75,96 po­sto – ka­zao je Be­gić.
On sma­ta­ra da je trend od­la­ga­nja vak­ci­na­ci­je po­gre­šna i ve­o­ma opa­sna prak­sa.
– Sa imu­ni­za­ci­ja­ma se ka­sni jer od­re­đe­ni broj dje­ce vak­ci­nu pri­ma u ka­sni­jem uz­ra­stu ne­go što je pred­vi­đe­no, što je po­ten­ci­jal­no opa­sno jer, iz­me­đu osta­log, pro­du­ža­va vri­je­me to­kom ko­jeg je di­je­te ne­za­šti­će­no od za­ra­znih bo­le­sti i po­ve­ća­va se ri­zik da ono obo­li od po­ten­ci­jal­no ve­o­ma opa­snih bo­le­sti. Naj­vi­še re­zer­ve ro­di­te­lji ima­ju pre­ma MMR vak­ci­ni, što je i lo­gič­no s ob­zi­rom na sa­dr­žaj dru­štve­nih mre­ža, ne­tač­ne in­for­ma­ci­je i strah ko­ji pro­tiv­ni­ci vak­ci­na­ci­ja ser­vi­ra­ju ro­di­te­lji­ma ne­tač­no po­ve­zu­ju­ći ovu vak­ci­nu sa auti­zmom – re­kao je Be­gić.
On je upo­zo­rio da se da­va­nje vak­ci­ne po­mje­ra i ka uz­ra­stu u ko­me su ne­že­lje­ne re­ak­ci­je na­kon vak­ci­na­ci­je če­šće i ozbilj­ni­je.
– Na taj na­čin se uru­ša­va ko­lek­tiv­ni imu­ni­tet, či­me se po­seb­no ugro­ža­va­ju ona dje­ca ko­ja zbog uz­ra­sta ili osnov­ne bo­le­sti, kao što su ma­lig­ni­te­ti, ne mo­gu bi­ti vak­ci­ni­sa­na – is­ta­kao je Be­gić.
On je do­dao da In­sti­tut pra­ti uspje­šnost spro­vo­đe­nja pro­gra­ma oba­ve­znih imu­ni­za­ci­ja na te­ri­to­ri­ji Cr­ne Go­re, a u ma­ju sva­ke go­di­ne ob­ja­vlju­ju iz­vje­štaj o to­me.
– Od 2006. do 2016. go­di­ne, Cr­na Go­ra je bi­la go­to­vo je­di­na dr­ža­va u re­gi­o­nu ko­ja je, upra­vo zbog vi­so­kih sto­pa imu­ni­za­ci­ja, bi­la po­šte­đe­na epi­de­mi­ja za­ra­znih bo­le­sti. Ta­ko su u pe­ri­o­du od 11 go­di­na kod nas za­bi­lje­že­na sa­mo 32 slu­ča­ja obo­li­je­va­nja od ma­lih bo­gi­nja (mor­bi­la), dok je u okru­že­nju i ši­rom Evro­pe broj obo­lje­lih od te bo­le­sti bio iz­ra­žen u hi­lja­da­ma, a ob­u­hvat vak­ci­na­ci­ja­ma je bio znat­no ni­ži ne­go kod nas – na­gla­sio je Be­gić.
„Dan” je ob­ja­vio da je Mi­ni­star­stvo zdra­vlja pri­pre­mi­lo iz­mje­ne Za­ko­na o za­šti­ti sta­nov­ni­štva od za­ra­znih bo­le­sti, ko­ji­ma se upis dje­ce u vr­ti­će uslo­vlja­va vak­ci­na­ci­jom. Ro­di­te­lji i ne­vla­din sek­tor oštro se pro­ti­ve to­me, a om­bud­sman Šuć­ko Ba­ko­vić tra­žio je da se iz­bri­še po­me­nu­ta od­red­ba jer se njo­me kr­ši ustav­no pra­vo dje­ce na obra­zo­va­nje i zdra­vlje.D.B.

Ne­dje­lja imu­ni­za­ci­je

Be­gić je na­ja­vio da će In­sti­tut za jav­no zdra­vlje to­kom na­red­ne sed­mi­ce, za­jed­no sa dru­gim zdrav­stve­nim usta­no­va­ma u Cr­noj Go­ri, obi­lje­ži­ti Evrop­sku ne­de­lju imu­ni­za­ci­ja, to­kom ko­je će or­ga­ni­zo­va­ti niz ak­tiv­no­sti i otvo­re­nih tri­bi­na o zna­ča­ju imu­ni­za­ci­ja.
– U in­te­re­su je svih ko­ji se ba­ve oču­va­njem i una­pre­đe­njem zdra­vlja dje­ce, a po­seb­no bu­du­ćih i mla­dih ro­di­te­lja, da se po­ja­ve na tri­bi­na­ma, ču­ju či­nje­ni­ce i udru­že sna­ge i ener­gi­ju, a sve za do­bro­bit na­še dje­ce i nji­ho­ve bo­lje i zdra­vi­je bu­duć­no­sti – is­ta­kao je Be­gić.

Pri­ja­ve pro­tiv 93 ro­di­te­lja

Iz Upra­ve za in­spek­cij­ske po­slo­ve „Da­nu” je ra­ni­je sa­op­šte­no da su u 2016. go­di­ni pro­tiv 93 ro­di­te­lja pod­ni­je­li pre­kr­šaj­ne pri­ja­ve zbog od­bi­ja­nja da vak­ci­ni­šu dje­cu. Iz NVO „Na­še sun­ce” ra­ni­je su nam sa­op­šti­li da su su­do­vi za pre­kr­ša­je u 2016. go­di­ni ka­zni­li 15 ro­di­te­lja sa po 500 eura jer su od­bi­li da vak­ci­ni­šu dje­cu.

Dan