Sud za prekršaje u Budvi je u periodu od 01. januara do 30.septembra kroz izrečene novčane kazne naplatio ukupan iznos od 886.179,00 eura, saopštio je ršilac dužnosti predsjednika suda i sudija portparol Marko Đukanović. Dio sredstava, kažnjena lica su uplatila dobrovoljno ili preko službi računovodstva poslodavaca, dok je dio naplaćen prinudnom naplatom sa raspoloživih računa poslovnih banaka kod kojih imaju otvorene račune.

U odnosu na prethodnu godinu, naplata novčanih kazni je povećana, a taj trend će biti nastavljen i do završetka 2021. godine i pored činjenice da se radi o izazovnim vremenima za referat izvršenja prekršajnih sankcija”, saopštio je Đukanović.

Veliki doprinos efikasnoj naplati novčanih kazni, kaže on, imala je povezanost suda za prekršaje sa web servisom Centralne banke Crne Gore od kojeg se u realnom vremenu dobijaju podaci o svim računima koje kažnjena lica imaju kod poslovnih banaka u Crnoj Gori.

“Prinudna naplata preko poslovnih banaka vrši se i u slučajevima kada računovodstvene službe poslodavaca kažnjenih lica, Fond PIO ili Centralna banka, iz određenih razloga ne postupe po dostavljenoj naredbi.Sve navedene mjere koje se preduzimaju u cilju izvršenja novčanih sankcija izrečenih pravosnažnim rješenjima suda su preduslov za sprovođenje postupka zamjene novčane kazne u kaznu zatvora, što je i krajnja mjera u situacijama kada novčanu kaznu nije moguće naplatiti u postupku izvršenja prekršajne sankcije”, navodi se u saopštenju.

Iz Suda za prekršaje preporučuju kažnjenim građanima, da nakon pravosnažnosti rješenja o kažnjavanju za počinjeni prekršaj, postupe u skladu sa Zakonom o prekršajima.

“I izrečenu novčanu sankciju izvrše u zadatom roku, kako ne bi došli u situaciju da se u cilju izvršenja izrečene sankcije pokreće postupak prinudne naplate ili pak zamjena za kaznu zatvora”, zaključio je Đukanović.

Izvor:KODEX.me