Pe­ti­ci­ju ko­jom se tra­ži da se od­u­sta­ne od na­mje­re da se Vi­so­ka me­di­cin­ska ško­la iz Be­ra­na pre­se­li u Pod­go­ri­cu do sa­da je pot­pi­sa­lo pre­ko tri hi­lja­de gra­đa­na. To su ju­če po­tvr­di­li stu­den­ti i pro­fe­so­ri ove vi­so­ko­škol­ske usta­no­ve, is­ti­ču­ći da će se sa pri­ku­plja­njem pot­pi­sa na­sta­vi­ti i sle­de­ćih da­na. Na­gla­si­li su da je i po­me­nu­ta ak­ci­ja po­tvr­di­la oprav­da­nost po­sto­ja­nja Vi­so­ke me­di­cin­sa­ke ško­le u Be­ra­na­ma i da se iskre­no na­da­ju da će to shva­ti­ti i od­go­vor­ni lju­di sa Uni­ver­zi­te­ta Cr­ne Go­re.

Broj do sa­da pri­ku­plje­nih pot­pi­sa na­ših su­gra­đa­na i sta­nov­ni­ka su­sjed­nih gra­do­va ja­sno uka­zu­ju da je kraj­nje ne­pri­hva­tlji­vo to što ne­ko že­li da Vi­so­ku me­di­cin­sku ško­lu iz Be­ra­na pre­se­li u Pod­go­ri­cu. Tim pri­je kad se zna da ova ško­la po­sto­ji pu­nih 12 go­di­na i da ne­ma ni­je­dan va­ljan raz­log za nje­no iz­mje­šta­nje. Za­to po­no­vo ape­lu­je­mo da go­spo­da iz Pod­go­ri­ce, umje­sto što pri­bje­ga­va dis­kri­mi­na­ci­ji sje­ve­ra, do­pri­nose da Vi­so­ka me­di­cin­ska ško­la na­sta­vi sa ra­dom u Be­ra­na­ma, jer za ta­ko ne­što po­sto­je svi neo­p­hod­ni uslo­vi – na­gla­si­la je u ime Or­ga­ni­za­ci­o­nog od­bo­ra stu­den­t Jo­va­na Ču­kić, do­da­ju­ći da ih ni­ko zva­nič­no ni­je oba­vi­je­stio ka­kav je stav po ovom pi­ta­nju za­u­ze­lo ru­ko­vod­stvo Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta iz Pod­go­ri­ce.

Iz Or­ga­ni­za­ci­o­nog od­bo­ra su sa­op­šti­li da će ubr­zo or­ga­ni­zo­va­ti pro­te­ste i pred­u­ze­ti ra­di­kal­ni­je mje­re uko­li­ko se ne udo­vo­lji nji­ho­vim za­htje­vi­ma. Oni su ujed­no po­zva­li biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća da jav­no ka­že šta se de­si­lo sa nje­go­vim obe­ća­nji­ma od pri­je ne­ko­li­ko go­di­na kad je tvr­dio da će Be­ra­ne po­sta­ti uni­ver­zi­tet­ski grad.
U Be­ra­na­ma je to­kom pro­šle i ove go­di­ne uki­nu­to ne­ko­li­ko fa­kul­tet­skih je­di­ni­ca. Osta­la je još Vi­so­ka me­di­cin­ska ško­la, iako se zna da je u Be­ra­na­ma, uz fi­nan­sij­sku po­dr­šku Vla­de Cr­ne Go­re, sa­gra­đe­na ve­li­ka i mo­der­na zgra­da za po­tre­be uni­ver­zi­tet­skog cen­tra. Za­to po­zi­va­mo biv­šeg pre­mi­je­ra Mi­la Đu­ka­no­vi­ća da ka­že šta će nam po­me­nu­ti obje­kat ako ovaj grad ne bu­de imao stu­dij­skih pro­gra­ma, jer je on pri­je ne­ko­li­ko go­di­na obe­ćao da će Be­ra­ne po­sta­ti uni­ver­zi­tet­ski cen­tar na sje­ve­ru Cr­ne Go­re – na­ve­li su iz Or­ga­ni­za­ci­o­nog od­bo­ra, pod­sje­ća­ju­ći da je Vi­so­ka me­di­cin­ska ško­la od svog osni­va­nja do da­nas upi­sa­la 870 po­la­zni­ka i da je di­plo­mu ste­kao 351 stu­dent.