Biće smijenjeni direktori centara za socijalni rad u Plavu, Beranama, Andrijevici, Kotoru, Budvi…

Zavod za zapošljavanje objavio je 16 konkursa za izbor direktora ustanova socijalne i dječje zaštite, koje su pod ingerencijom Ministarstva rada i socijalnog staranja, na čijem je čelu Milojko Spajić.

Najviše je poziva za čelnike centara za socijalni rad.

U periodu od 11. do 15. oktobra raspisani su konkursi za direktore Centra za socijalni rad opština Pljevlja i Žabljak, Centra za spocijalni rad Nikšić, Plužine i Šavnik, Centra za socijalni rad Bar i Ulcinj, Centra za socijalni rad Glavni grad Podgorica, Tuzi i gradske opštine Golubovci, Centra za socijalni rad Plav, Centra za socijalni rad Kotor, Tivat i Budva, Centra za socijalni rad Berane, Andrijevica i Petnjica, Centra za socijalni rad Danilovgrad, Centra za socijalni rad Bijelo Polje, Centra za socijalni rad Mojkovac i Kolašin, a čeka se poziv za nove direktore centara Cetinje i Rožaje.

Za direktora centra u Rožajama konkurs je raspisivan dva puta, ali su oba poništena.

Takođe, raspisani su i oglasi i za direktore domova starih u Podgorici, Nikšiću i Pljevljima, te Centra za djecu i mlade Ljubović, Zavoda Komanski most i socijalnog odmarališta Lovćen Bečići.

Konkursima se navodi da je period na koji se traže direktori četiri godine, te da se uz prijavu dostavljaju uvjerenje o državljanstvu Crne Gore, izvod iz matične knjige rođenih ili fotokopija lične karte, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta, diploma ili uvjerenje o završenom obrazovanju, o položenom stručnom ispitu za rad u državnim organima, a potvrda o neosuđivanosti za krivično djelo, koje lice čini nedostojnim za rad udržavnom organu, pribavlja se po službenoj dužnosti.

– Uz dokaze o ispunjenosti opštih uslova i uz dokaze o ispunjenosti posebnih uslova navedenih u svakom javnom oglasu, kandidat podnosi prijavu na oglas i CV. Takođe, ima pravo da priloži dokaze o postignutim izuzetnim rezultatima, stručnom usavršavanju, naučnim zvanjima, objavljenim naučnim i stručnim radovima uz naznaku gdje i kada su objavljeni, koji se dodatno boduju. Izbor kandidata vrši se nakon sprovedenog postupka provjere sposobnosti kandidata– navodi se, između ostalog, u konkursima na sajtu ZZZ.

Državni sekretar u Ministarstvu finansija i socijalnog staranja Janko Odović ranije je u izjavi za “Dan” najavio da će, u skladu sa izmjenama Zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, do kraja godine biti završene sve procedure koje se tiču izbora novih direktora u svim centrima za socijalni rad i ustanovama socijalne zaštite.

Naveo je i da se prije raspisivanja konkursa mora tražiti tumačenje od Skupštine ili Ministarstva ekonomskog razvoja od kada tačno teku rokovi za promjene sistematizacija u ustanovama socijalne zaštite, jer u zakonu stoji da će se to uraditi u roku od 60 dana od njegovog usvajanja, a sam akt se primjenjuje od oktobra tekuće godine.

Odović je ranije kazao da je zakonska obaveza da se raspišu konkursi za direktore.

– Skupština je donijela zakon po kojem smo mi obavezni da donesemo sistematizacije i raspišemo konkurse za direktore ustanova. U važećem zakonu stoji da će se u roku od 60 dana raspisati konkursi, ali na kraju zakona stoji da primjena počinje od oktobra i moramo da tražimo tumačenje Skupštine ili Ministarstva ekonomskog razvoja da li rok teče od oktobra ili od usvajanja zakona. U svakom slučaju, do kraja godine ćemo imati izvršen izbor u svim centrima i ostalim ustanovama socijalne zaštite – objasnio je ranije Odović.

Izvor: dan.co.me