Kapitalni budžet za ovu godinu iznosiće 295,93 miliona eura i veći je dva i po puta od kapitalnog budžeta za 2021. godinu koji je projektovan na svega 117 miliona eura, pokazuju zvanični podaci.

“Kapitalnim budžetom za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu od 295,93 miliona eura , što čini oko 6,20% procijenjenog BDP-a dok će Kapitalni budžet države u srednjem roku biti na nivou od 233,2 miliona eura u 2020. godini, u 2021. godini 117,0 miliona eura i 139,1 miliona eura u 2022. godini”, navodi se u u Smjernicima makroekenomske i finansijske politike za period od 2019. do 2022. godine.

Smanjenje kapitalnog budžeta je posljedica završetka radova na prvoj dionici, dok će ostale dionice biti urađene na bazi privatno-javnog partnerstva.

“Kapitalnim budžetom za 2019. godinu, za potrebe realizacije projekta autoputa planirana susredstva u iznosu od 195,00 miliona eura. Od navedenog iznosa planirano je da se za potrebe izvođenja radova prioritetne dionice u 2019. godini opredijeli iznos od 185,60 miliona eura, dok se preostali iznos od 9,40 miliona eura odnosi na sredstva namijenjena za eksproprijaciju i konsultantske usluge”, navodi se u Smjernicima.

U zavisnosti od realizacije planiranih aktivnosti, sredstva za ove namjene će se povlačiti u skladu sa pristiglim situacijama do završetka radova na ovom projektu.

Sredstva koja će biti opredijeljena Kapitalnim budžetom za 2020. godinu projektovana su na iznos od 233,2 miliona eura  odnosno 4,7% procijenjenog BDP-a, od čega se na sredstva neophodna za finansiranje radova na izgradnji prioritetne dionice autoputa odnosi iznos od 126,94 miliona eura čiji se završetak očekuje u 2020. godini.

Ostale aktivnosti usmjerene su na nastavak i završetak radova na projektima koji se odnose na izgradnju i rekonstrukciju magistralnih, regionalnih i lokalnih puteva kao i projekte iz oblasti: obrazovanja, zdravstva, socijalnog staranja, zaštite životne sredine, administrativnih objekata, objekata turističke infrstrukture kao i sportskih objekata koji će biti finansirani iz sredstava opredijeljenih u iznosu od 106,26 miliona eura.

U okviru budžeta Uprave za saobraćaj u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od 37,81miliona eura za realizaciju aktivnosti iz nadležnosti Uprave za saobraćaj.

Za potrebe aktivnosti Uprave javnih radova, u 2020. godini planirana su sredstva u iznosu od68,4 miliona eura, od čega je izdvajanje iz opštih prihoda budžeta cca 53,4 miliona eura, dok su 15,0 miliona eura projektovana sredstva koja će se povući iz fondova EU za sufinansiranje IPA projekata.

Projektovana sredstva za realizaciju kapitalnih projekata u 2021. godini iznose 117,0 miliona eura i to za finansiranje početka realizacije novih i nastavak radova na postojećim kapitalnim projektima iz nadležnosti Uprave javnih radova i Uprave za saobraćaj.

Sredstva kapitalnog budžeta u 2022. godini projektovana su na iznos od 139,1 miliona eura i predviđena su za finansiranje početka realizacije novih i nastavak radova na započetim kapitalnim projektima u iznosu od 119 miliona eura, dok se preostali iznos od 20,1 milion eura odnosi na isplatu garantnog depozita po osnovu ugovora o projektovanju i izgradnji autoputa Bar –Boljari, dionica Smokovac- Mateševo.

izvor: Portal Analitika