Slobodan pristup informacijama ne treba da bude institut zloupotrebe, već alat koji će svi koristiti na primjeren i odgovoran način, rekla je ministarka javne uprave, Suzana Pribilović.

Ona je kazala da je uvjerenje Vlade i resora na čijem je čelu da je osnovno pravo svakog građanina da od javne uprave zahtijeva informacije od javnog značaja.

“Ovo predstavlja osnov demokratije, jer ako želite da neko učestvuje u donošenju odluka morate mu omogućiti i da raspolaže informacijama“, kazala je
Pribilović, na otvaranju konferencije „U susret izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama”.

Ona je navela da, osim što je pravo na pristup informacijama temeljno ljudsko pravo i sredstvo za korišćenje drugih ljudskih prava, ono treba da služi građanima, institucijama, civilnom sektoru i da djeluje kao preventivni alat za borbu protiv korupcije.

„Vjerujem da građani zaslužuju bolji kvalitet usluga, imaju pravo da pitaju i da traže informacije od institucija i da budu povratno informisani. Na taj način se ostvaruje osnovna kontrolna funkcija rada javne uprave, ali i neophodna interakcija između građana i administracije”, kazala je Pribilović.

Ona je ocijenila da zaposleni u javnoj upravi, bez obzira na složenost i obim poslova, treba da rade što više na proaktivnijem objavljivanju informacija, kako bi građani lakše i brže dolazili do informacija i smanjivali birokratske procedure.

“U tom pravcu, portal koji je uspostavilo Ministarstvo javne uprave www.data.gov.me treba da bude koristan alat javnoj upravi, građanima i privredi“, saopštila je Pribilović.

Ekspertkinja Delegacije EU u Crnoj Gori, Anamarija Musa, kazala je da postojeće zakonsko rješenje ima puno prednosti, ali i nedostataka, navodeći da će radna grupa doći do rješenja koja su usklađena sa najboljim međunarodnim i evropskim praksama.

“Zakon mora da bude precizan i jasan, da bude orjentir organima kako da riješe svaku moguću dilemu i da obezbijedi u praksi efikasno osvarivanje ustavnog prava građana”, rekla je ona.

Musa je predstavila preporuka iz svoje analize koje su usmjerene na unapređenje postojećeg zakonskog rješenja.

Ekspert SIGMA-e u Crnoj Gori, Dejan Milenković je predstavio analizu zakona u oblasti slobodnog pristupa informacija, sa osvrtom na test štete, proaktivnost objavljivanja informacijama i dao konkretne preporuke u dijelu povećanja broja dokumenata koji će biti proaktivno objavljeni, pojačanog inspekcijskog nadzora, korišćenja otvorenih podataka.

izvor: Mina