Slaviša Pupović opet trijumfovao

0
154

Na 22. nad­me­ta­nju ko­sa­ca, u okvi­ru ma­ni­fe­sta­ci­je „Pr­va ko­sa Cr­ne Go­re”, u plje­valj­skom se­lu Ko­sa­ni­ca, u do­sad ne­vi­đe­noj kon­ku­ren­ci­ji tri­jum­fo­vao je Sla­vi­ša Pu­po­vić iz plje­valj­skog se­la Bo­bo­vo. Na tak­mi­če­nju, u ko­jem je uče­stvo­va­lo 19 ko­sa­ca iz Cr­ne Go­re, Re­pu­bli­ke Srp­ske i Sr­bi­je, Pu­po­vić je naj­kva­li­tet­ni­je po­ko­sio svo­ju par­ce­lu i ta­ko po dru­gi put tri­jum­fo­vao na tak­mi­če­nju na Ko­sa­ni­ci. Ina­če, on je i na tak­mi­če­nju u Sme­de­re­vu, odr­ža­nom 17. ju­na, ta­ko­đe osvo­jio pr­vo mje­sto.

      foto:Vijesti
Na dru­goj po­zi­ci­ji se na­šao Vuk Vuč­ko­vić iz Lji­ga, Re­pu­bli­ka Sr­bi­ja, dok je tre­će mje­sto osvo­jio Mi­loš Tr­ku­lja iz Pe­trov­ca, u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni. Pr­vo­pla­si­ra­ni Pu­po­vić je na­gra­đen sa 200 eura, Vuč­ko­vić je uz di­plo­mu i pe­har do­bio 150, a Mi­loš Tr­ku­lja 100 eura.
U tak­mi­če­nju ko­sa­ca do 18 go­di­na pr­vo mje­sto je za­u­zeo Ni­ko­la Da­mja­no­vić, a dru­go Mi­loš Da­mja­no­vić. Mla­di ko­sci su na­gra­đe­ni sa 70, od­no­sno 50 eura.
U ekip­nom tak­mi­če­nju pr­vo mje­sto za­u­ze­la je eki­pa iz Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, dru­go je pri­pa­lo eki­pi iz Cr­ne Go­re, a tre­će eki­pi iz Sr­bi­je.
Nad­me­ta­nje ko­sa­ca je pro­šlo u fer i sport­skoj at­mos­fe­ri, bez pri­mjed­bi uče­sni­ka na rad ži­ri­ja. Tak­mi­če­nje je pri­vu­klo i ve­li­ki broj po­sje­ti­la­ca, ka­ko iz Plje­va­lja, ta­ko i iz či­ta­ve Cr­ne Go­re. Uz tak­mi­ča­re iz su­sjed­nih dr­ža­va do­šle su i gru­pe na­vi­ja­ča, pa je u Ko­sa­ni­ci bi­lo ve­o­ma ži­vo i ve­se­lo.
Ma­ni­fe­sta­ci­ju „Pr­va ko­sa Cr­ne Go­re” otvo­rio je se­kre­tar za pri­vre­du u plje­valj­skoj lo­kal­noj upra­vi Bu­di­mir Baj­če­tić, ko­ji je po­ru­čio da je ja­ko do­bro što iz go­di­ne u go­di­nu ra­ste broj tak­mi­ča­ra, kao i da je ve­li­ki uspjeh što se na 22. nad­me­ta­nju tak­mi­či­lo 19 ko­sa­ca, što je po bro­ju uče­sni­ka re­kord­na go­di­na.
Or­ga­ni­za­tor ma­ni­fe­sta­ci­je je NVO „Pr­va ko­sa Cr­ne Go­re”, ko­ja je pri­je 22 go­di­ne or­ga­ni­zo­va­la pr­vo tak­mi­če­nje ko­sa­ca u plje­valj­skom se­lu Kli­sme­ri­ne. Pri­je ne­ko­li­ko go­di­na tak­mi­če­nje je pre­se­lje­no u se­lo Ko­sa­ni­ca.B.Je.

Ra­do­van Ze­ko­vić ka­men ba­cio 17,16 me­ta­ra

U pa­u­zi, na­kon što je za­vr­še­no nad­me­ta­nje ko­sa­ca i do­ni­je­ta od­lu­ka struč­nog ži­ri­ja, od­i­gra­lo se i tak­mi­če­nje u dru­gim di­sci­pli­na­ma. Naj­vi­še je bi­lo tak­mi­ča­ra u ba­ca­nju ka­me­na s ra­me­na. U ovoj di­sci­pli­ni me­đu de­vet uče­sni­ka tri­jum­fo­vao je Ra­do­van Ze­ko­vić iz Ža­blja­ka ba­civ­ši ka­men 17 me­ta­ra i 16 cen­ti­me­ta­ra. Ze­ko­vić je za pr­vo mje­sto, po­red di­plo­me i pe­ha­ra, do­bio i nov­ča­nu na­gra­du od 50 eura.
U tr­ci ve­te­ra­na tri­jum­fo­vao je Vuč­ko Klja­je­vić iz Đur­đe­vi­ća Ta­re, a Mi­lu­tin Mi­li­kić bio je dru­gi. Klja­je­vić je kao pr­vo­pla­si­ra­ni na­gra­đen sa 50 eura.
U di­sci­pli­ni skok udalj pr­vo mje­sto osvo­jio je Igor No­vo­vić, osvo­jiv­ši nov­ča­ni iz­nos od 50 eura.
U tak­mi­če­nju eki­pa u pre­vla­če­nju ko­nop­ca pr­vo mje­sto osvo­ji­la je eki­pa „Pr­va ko­sa Cr­ne Go­re”, dok su se na dru­goj i tre­ćoj po­zi­ci­ji na­šle eki­pe iz se­la Pren­ća­ne i eki­pa iz Pi­ve. U ovoj di­sci­pli­ni nov­ča­no su na­gra­đe­ne pr­va i dru­ga eki­pa sa 60, od­no­sno 30 eura.

Izvor:Dan