Ži­te­lji ro­žaj­skog na­se­lja Osre­dak, u Uli­ci 30. sep­tem­bar, op­tu­ži­li su lo­kal­nu vlast da su ne­na­mjen­ski po­tro­ši­li no­vac ko­ji je Vla­da upu­ti­la za sa­na­ci­ju šte­ta ko­ju su do­ma­ćin­stva je­se­nas pre­tr­pje­la u po­pla­va­ma. Ša­bo Nur­ko­vić u ime kom­ši­ja: Ade­ma Ka­la­ča, Eska Ku­ča, Šuć­ra Fej­zi­ća, Ome­ra Mu­ri­ća, Ća­ka Ka­la­ča, Re­dže­pa Ka­la­ča, Ju­sa Pe­pi­ća, Isme­ta Lu­ka­ča i Ta­hi­ra Ka­la­ča, ka­že da ih je na­kon po­pla­va ob­i­šla nad­le­žna op­štin­ska ko­mi­si­ja i da im je obe­ća­no da će im šte­ta ma­kar dje­li­mič­no bi­ti na­dok­na­đe­na prenio je list dan.


Oni su za dan izjavili, re­če­no nam je da pod­ne­se­mo za­htje­ve lo­kal­noj upra­vi na­kon če­ga će nam šte­ta bi­ti na­dok­na­đe­na. Pre­ko sred­sta­va in­for­mi­sa­nja ču­li smo da je Vla­da upla­ti­la vi­še od 50.000 eura za sa­na­ci­ju šte­te pri­či­nje­ne do­ma­ćin­stvi­ma, ali ni­ko od nas ni­je do­bio ni je­dan je­di­ni cent od­šte­te. Na­kon vi­še­mje­seč­nog če­ka­nja da nam se šte­ta na­dok­na­di ma­kar dje­li­mič­no, u lo­kal­noj upra­vi ka­žu da ne­ma nov­ca, a mi nad­le­žne u lo­kal­noj upra­vi pi­ta­mo gdje su pa­re. Sum­nja­mo da ih je ne­ko sta­vio u svoj džep i ovo sam spre­man da ka­žem pred svim nad­le­žnim or­ga­ni­ma i pred ka­me­ra­ma. Ostao sam bez oko 400 ki­lo­gra­ma bra­šna i šest-se­dam me­ta­ra dr­va za ogrev. Ni­ko od nas ni­je za­po­slen i svi smo so­ci­jal­no ugro­že­ni. Po­stu­pa­nje lo­kal­ne vla­sti pre­ma ošte­će­nim do­ma­ćin­stvi­ma ci­je­ni­mo kao či­sti lo­po­vluk i do­sta nam je vi­še ne­prav­de. Ne mo­že­mo po ime­nu da ka­že­mo ko je uzeo na­še pa­re, ali zna­mo da ne­ko je­ste – ogor­čen je Nur­ko­vić, ko­ji na­gla­ša­va da nje­go­ve kom­ši­je i on ne tra­že ni­šta dru­go već ono što je dr­ža­va opre­di­je­li­la.
Za­što su on­da sla­li ko­mi­si­ju da po­pi­su­je šte­tu ka­da ni­su pla­ni­ra­li da nam is­pla­te ni cen­ta. Vje­ro­vat­no su to ura­di­li sa­mo da bi od Vla­de iz­vu­kli što vi­še nov­ca za svo­je po­tre­be – raz­o­ča­ran je Nur­ko­vić, ko­ji kon­sta­tu­je „da si­ro­ma­šni i oni ko­ji ne­ma­ju ve­ze u vla­sti ne mo­gu da ostva­re ni­jed­no pra­vo”.
Na pri­tu­žbe mje­šta­na na­se­lja Osre­dak pred­sjed­nik op­šti­ne Ejup Nur­ko­vić od­go­va­ra da su od Vla­de do­bi­li sred­stva za hit­nu in­ter­ven­ci­ju i da su ona upo­tri­je­blje­na za či­šće­nja ko­ri­ta ri­je­ka u po­je­di­nim mje­snim za­jed­ni­ca­ma ko­je su bi­le naj­vi­še ugro­že­ne po­pla­va­ma.
Od Vla­de smo do­bi­li hit­nu in­ter­ven­ci­ju od 50.000 eura, i ta sred­stva su upo­tri­je­blje­na za či­šće­nja ko­ri­ta na­bu­ja­lih ri­je­ka, a sve za­htje­ve gra­đa­na i za­pi­sni­ke na­še ko­mi­si­je o pri­či­nje­noj šte­ti do­sta­vi­li smo vla­di­noj ko­mi­si­ji na rje­ša­va­nje – ka­že Nur­ko­vić.

Izvor:Dan