Odbor za antikorupciju raspisao je konkurs za izbor pet članova Savjeta Agencija za sprječavanje korupcije (ASK).

Članovi Savjeta biraju se na četiri godine i mogu biti birani najviše dva puta.

Za člana Savjeta može biti izabrano lice koje pored opštih uslova za rad u državnim organima ima visoko obrazovanje, sedmi nivo okvira kvalifikacije, podnivo jedan (VII1), deset godina radnog iskustva od čega najmanje pet u vršenju poslova iz oblasti borbe protiv korupcije ili zaštite ljudskih prava.

Kandidati treba da dostave najmanje tri mišljenja o stručnim i radnim kvalitetima od privrednog društva, drugog pravnog lica ili preduzetnika kod kojeg radi ili je radio, odnosno sa kojim je ostvario poslovnu saradnju.

Za člana Savjeta ne može biti izabrano lice koje je u poslednjih deset godina obavljalo ili obavlja funkciju poslanika ili odbornika, člana Vlade Crne Gore, funkciju u političkoj partiji (predsjednik partije, član predsjedništva, njihovi zamjenici, član izvršnog i glavnog odbora i drugi funkcioner u političkoj stranci).

Rok za podnošenje prijava je 15 dana.

izvor: rtcg.me