Iz nevladinih organizacija WWF Adria, Akcija za socijalnu pravdu i Eko-tim kazali su da Vlada Crne Gore mora hitno pokrenuti proceduru preispitivanja pravne valjanosti izdate vodne dozvole i ostalih saglasnosti koncesionaru „Hydro Logistics” d.o.o. Podgorica, a za izgradnju mHE Skrbuša u opštini Kolašin, te oduzimanja koncesije po osnovu zaključenog Ugovora o koncesiji, a bez prava naknade za koncesionara.

“Ugrožavanje životne sredine i vodotoka Skrbuša početnim radovima na izgradnji male hidroelektrane „Skrbuša“, što je rezultiralo protestima lokalnog stanovništva, je osnov za preispitivanje pravne valjanosti izdate vodne dozvole i ostalih izdatih saglasnosti koncesionaru „Hydro Logistics“ d.o.o., jer se radi o bitnim elementima Ugovora o koncesiji, ali i pokretanja procedure za oduzimanje koncesije, budući da koncesionar snosi rizik izbora lokacije”, navode iz nevladinih organizacija WWF Adria, Akcija za socijalnu pravdu i Eko-tim.

Ugovorom o koncesiji je, kako navode, definisano da rizik izbora lokacije snosi koncesionar, a što se, kako dodaju, može tumačiti u konkretnom kroz proteste lokalnog stanovništva.

“Ovdje je bitno za ukazati da predmetni projekat izgradnje male hidroelektrane ‘Skrbuša’ podrazumijeva provlačenje cijevi kroz predmetnu rijeku u dužini od 2,3 kilometra. Svi do sada realizovani projekti malih hidroelektrana, pokazali su se kao štetni projekti kako za prirodu tako i za ljude – ugrožava se životna sredina, a lokalnom stanovništvu ugrožava se pravo na život i opstanak u svojim mjestima, odnosno narušena su im osnovna ljudska prava garantovana domaćim i međunarodnim pravom”, navodi se u saopštenju.

Kao bitno napominju da su posljedice ugrožavanja životne sredine i narušavanja osnovnih uslova kvaliteta života mještana u proteklih nekoliko godina postale veoma vidljive na društvenoj sceni, te je, kako dodaju, sljedstveno tome i lokalno stanovništvo svjesnije tih posljedica i narušavanja sopstvenih prava, zbog čega se protesti i organizuju.

Dodaju da Zakon o vodama definiše da se voda, kao prirodno javno dobro, može koristiti samo na način kojim se ne ugrožava njena supstanca i ne isključuje njena prirodna uloga, kao i ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje svoje potrebe.

“Izgradnja i eksploatacija malih hidroelektrana je u suprotnosti sa odredbama Zakona o vodama, a čemu može posvjedočiti ukupna crnogorska javnost. Projekat izgradnje male hidroelektrane ‘Skrbuša’, jeste zapravo korišćenje vodotoka u korist koncesionara, a na štetu lokalnog stanovništva uz istovremeno narušavanje životne sredine”, kazali su.

NVO smatraju da takav način obavljanja koncesione djelatnosti označava bitnu povredu onoga što je u skladu sa pravno dozvoljenom namjerom ugovornih strana i poništava punovažnost ugovornog odnosa, a naročito imajući u vidu odredbu Ugovora o koncesiji, prema kojoj Vlada ima pravo raskida ugovora u slučaju da se istražnim radovima ili eksploatacijom u kontinuitetu ugrožava život i zdravlje ljudi i životna sredina.

„Pozivamo Vladu Crne Gore da hitno pokrene proceduru preispitivanja pravne valjanosti izdate vodne dozvole i ostalih saglasnosti koncesionaru, a imajući u vidu ugrožavanje životne sredine, da pokrene postupak oduzimanja koncesije po osnovu zaključenog Ugovora o koncesiji i da obaveže koncesionara na povraćaj lokacije u prvobitno stanje”, zaključuje se u saopštenju.

Izvor:RTCG