Neminovno je da je projekat izgradnje autoputa, imajući u vidu njegov obim i kompleksnost, u toku izvođenja radova ima uticaja na životnu sredinu, saopštila je kineska kompanija China Road and Bridge Corporation (CRBC). Kazali su da su ti uticaji bili povremenog i privremenog karaktera i da nijesu uslovili trajnu ekološku štetu.

“CRBC, kao odgovorna kompanija sa bogatim regionalnim i međunarodnim iskustvom, kao i Ugovorom koji ima sa Vladom Crne Gore, od početka projekta izgradnje autoputa svjesna je značaja očuvanja životne sredine, zakonskih propisa i obaveza koje se odnose na ovu oblast. Obaveze CRBC kada je u pitanju životna sredina definisane su Elaboratom procjene uticaja autoputa na životnu sredinu”, saopštila je kineska kompanija.

istakli su da je projekat izgradnje autoputa kompleksan iz više aspekata i realizuje se u izuzetno složenim geološkim uslovima, te stoga i očuvanje životne sredine na jednom tako obimnom i kompleksnom projektu predstavlja dodatni izazov.

“Stoga je CRBC od početka projekta izgradnje autoputa uspostavio sistem monitoringa i zaštite životne sredine, kao i radne procedure koje zadovoljavaju zakone i propise EU i Crne Gore”, navode iz kompanije.

U saopštenju se naglašava da je CRBC naročito svjestan značaja rijeke Tare za Crnu Goru, te je posebna pažnja posvećena praćenju stanja životne sredine u toj zoni, imajući u vidu da projekat podrazumijeva premošćavanje rijeke.

“Na drugoj strani, neminovno je da je projekat izgradnje autoputa, imajući u vidu njegov obim i kompleksnost, u toku izvođenja radova ima uticaja na životnu sredinu. Ti uticaji su uz redovni monitoring i praćenje od strane kako CRBC, tako i ostalih učesnika na projektu i nadležnih organa, bili povremenog i privremenog karaktera, te nisu uslovili trajnu ekološku štetu”, kazali su iz CRBC.

Naveli su da je CRBC , kako bi se životna sredina očuvala od uticaja građevinskih radova, sprovela između ostalog i sledeće mjere:

 • U cilju očuvanja kvaliteta voda, a naročito rijeka Morače i Tare, CRBC je postavio 16 postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u okviru radnih kampova duž cjelokupne trase, od čega 5 postrojenja u zoni rijeke Tare. Sva navedena postrojenja imaju neophodnu ekološku saglasnost i vodna akta u skladu sa zakonima Crne Gore, dok se shodno propisanim mjerama monitoringa od početka projekta izgradnje autoputa vrši redovno mjesečno kontrolisanje kvaliteta otpadnih voda iz postrojenja, kao i njihovo održavanje. Tome svjedoči ukupno izvršenih preko 700 laboratorijskih analiza kvaliteta otpadnih voda iz postrojenja u periodu od 2016-2021 godine, izvršenih od strane akreditovanih crnogorskih laboratorija. Rezultati ispitivanja su u okviru propisanih ograničenja definisanih zakonom, i nema značajnog uticaja na životnu sredinu.
 • Otpadne vode iz tunela, u toku perioda njihove izgradnje, dodatno su tretirane. U cilju smanjenja uticaja otpadnih voda na vodotokove CRBC je imao postavljen sistem kontrolisanja voda sistemom taložnika, sistemima regulacije pH vrijednosti i sistemima separatora ulja i vode, kao i laboratorijskom kontrolom voda prije ispuštanja u recipijent. Mjerenje pH vrijednosti u toku perioda izgradnje tunela vršeno je na dnevnom nivou čemu svjedoči preko 2.900 analiza, od čega je samo u zoni gradilišta duž rijeke Tare izvršeno preko 1.700 mjerenja koja su rađena na više tačaka u skladu sa zahtjevom Inženjera Nadzora. Uvijek se osiguravamo da voda nakon tretmana ispunjava propisane uslove prije nego što bude ispuštena.
  • Otpadne vode iz tunela, u toku perioda njihove izgradnje, dodatno su tretirane. U cilju smanjenja uticaja otpadnih voda na vodotokove CRBC je imao postavljen sistem kontrolisanja voda sistemom taložnika, sistemima regulacije pH vrijednosti i sistemima separatora ulja i vode, kao i laboratorijskom kontrolom voda prije ispuštanja u recipijent. Mjerenje pH vrijednosti u toku perioda izgradnje tunela vršeno je na dnevnom nivou čemu svjedoči preko 2.900 analiza, od čega je samo u zoni gradilišta duž rijeke Tare izvršeno preko 1.700 mjerenja koja su rađena na više tačaka u skladu sa zahtjevom Inženjera Nadzora. Uvijek se osiguravamo da voda nakon tretmana ispunjava propisane uslove prije nego što bude ispuštena.
  • Imajući u vidu činjenicu da projekat podrazumijeva izgradnju mostova u zoni rijeke Tare CRBC je od 2016. godine započeo realizaciju redovnog godišnjeg praćenja stanja biodiverziteta rijeke Tare u zoni gradilišta i zonama van njega. Rezultati iz prethodnih godina ukazuju da su uticaji na živi svijet bili privremenog karaktera, što pokazuju podaci iz prethodne dvije godine koji ukazuju na oporavak biodiverziteta i vraćanje u prvobitno stanje.
  • CRBC realizuje mjere remedijacije na tri tačke duž korita rijeke Tare (Uvač 4, Most 26 i 27, zona mosta Tara 2) u skladu sa prethodno odobrenim Planovima remedijacije od strane nadležnih organa i dobijenih saglasnosti, a sve sa ciljem sanacije negativnih uticaja radova i očuvanja životne sredine. Ekološka obnova zone mosta Uvač 4 i mostova 26 i 27 je dobra. OON koje je izdao Inženjer kao Nadzorni organ je zatvoreno, a zona mosta Tara 2 se obnavlja u skladu sa odobrenim Planom remedijacije.
  • Svrha implementacije projekta regulacije rijeke Tare od strane CRBC-a, a koji projekat je izvan obima ugovora za izgradnju autoputa, s jedne strane je upravljanje i održavanje rijeke i regulisanje vodotoka; a sa druge strane zaštita puteva i obradivog zemljišta obale rijeke Tare korišćenjem prirodnih materijala nastalih iskopavanjem na projektu.
  • Od početka projekta, kao i danas, otpad se redovno prati, evidentira i sakuplja u skladu sa Planovima upravljanja opasnim i neopasnim otpadom u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, pri čemu kompanija CRBC dostavlja redovne Godišnje izvještaje o stvorenim i predatim količinama otpada (opasni, komunalni, metalni i građevinski otpad). Opasni otpad se skladišti u skladu sa propisanim procedurama, u skladištima za privremeno odlaganje opasnog otpada, pri čemu dalje preuzimanje vrši akreditovana kompanija iz Crne Gore, kao i komunalna preduzeća kada je u pitanju komunalni otpad.
  • U cilju prevencije rizika i akcidenata u životnoj sredini u toku perioda izgradnje CRBC je posebnu pažnju posvetio edukaciji radnika angažovanih na gradilištima, sprovodeći redovne obuke i upoznavajući ih sa rizicima i procedurama za reagovanje u hitnim situacijama.

Kao međunarodno priznati Izvođač, CRBC pridaje veliki značaj reputaciji i menadžmentu, te obavlja poslove na zakonit, usklađen, otvoren i transparentan način. U dvogodišnjem periodu odgovornosti za uklanjanje nedostataka nakon završetka glavnog dijela Projekta, CRBC će nastaviti da vodi računa o zaštiti životne sredine i očuvanju rijeke Tare i nastaviće da snosi relevantne odgovornosti i obaveze”, poručuju iz kompanije.

Izvor:RTCG