Radionica sa zakupcima plaža – Ulcinj

U subotu 13.05.2017. u Ulcinju, NVO Green Home u saradnji sa Prirodno matematičkim fakultetom, odsjek biologija i prof. dr Dankom Cakovićorganizovaće radionicu i ekološku akciju uklanjanja invazivnih vrsta na Velikoj Plaži. Radionici će prisustvovati zakupci plaža koje imaju plavu zastavicu sa područja opštine Ulcinj (Velika Plaža) kao i predstavnici nevladinih organizacija iz Ulcinja i studenti biologije.

Cilj radionice je da se se zakupci plaža sa plavim zastavicama upoznaju sa vegetacijom Velike plaže koja je prepoznata kao važno biljno stanište (IPA – Important Plant Areas), značajem sa turističkog aspekta i pomognu u očuvanju ovih važnih staništa.

Međunarodno-priznati program “Plava zastavica” prepoznaje i nagrađuje najbolje svjetske plaže za njihova dostignuća u domenima bezbjedonosnih, sanitarnih i ekoloških standarda. 7 plaža na Velikoj plaži ispunjava ove standarde dok su dvije plaže u pilot fazi dobijanja plave zastavice.

Aktivnost se realizuje u okviru projekta: „Zaštita divljih biljnih vrsta i njihovih staništa južnog i istočnog Mediterana” koji je finansijski podržan od MAVA fondacije a realizuje se u saradnji sa NVO Plantlife iz Ujedinjenog Kraljevstva, IUCN.