Nacionalni avio-prevoznik Montenegro Airlines objavio je konkurs za školovanje do 25 stjuardesa/stjuarda!

Kandidati moraju da imaju minimum IV1 stepen stručne spreme, da se aktivno služe engleskim jezikom, poznaju drugi strani jezik, da ispunjavaju zdravstvene i psihofizičke kriterijume za obavljanje poslova stjuardese/stjuarda. Takođe, obavezno je da je kandidat/kinja crnogorski državljanin i da se protiv nje/ga ne vodi krivični postupak. Starosna granica je od 20 do 30 godina.

Kandidati su dužni, uz prijavu na konkurs, dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji biografiju, dvije fotografije- portret i cijelu figuru, diplomu kojom dokazuju stepen stručne spreme, potvrdu o znanju engleskog jezika, uvjerenje o crnogorskom državljanstvu ili ovjerenu kopiju biometrijske lične karte i uvjerenje izdato od strane Osnovnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Prijave na konkurs dostavljaju se Arhivi “Montenegro Airlines” AD, radnim danima od 08-16 časova, na adresu ul. Beogradska br. 10, Podgorica.

Prijave se dostavljaju u zatvorenim kovertama, sa naznakom “Prijava na konkurs za školovanje stjuardese/stjuarda” – NE OTVARATI.

Montenegro Airlines izražava veliko zadovoljstvo što će biti u prilici da iznjedri još jednu generaciju profesionalaca, koji će dobiti šansu za lični I profesionalni razvoj u kompaniji od nacionalnog značaja.

izvor: Portal Analitika