Predsjednica Sindikata zdravstva Crne Gore protivi se ukidanju Više medicinske škole u Beranama

0
356

Pred­sjed­ni­ca Sin­di­ka­ta zdrav­stva Lji­lja­na Kri­vo­ka­pić ka­za­la je za „Dan” da se pro­ti­vi od­lu­ci da se Vi­ša me­di­cin­ska ško­la u Be­ra­na­ma uga­si i da je ve­li­ki broj mla­dih zdrav­stve­nih rad­ni­ka zbog lo­še po­li­ti­ke u si­ste­mu bez po­sla. Ona is­ti­če da se tre­nut­no na Za­vo­du za za­po­šlja­va­nje Cr­ne Go­re na­la­zi pre­ko 100 lje­ka­ra i me­di­cin­skih rad­ni­ka sa vi­šom ško­lom. Kri­vo­ka­pić je po­ru­či­la da oče­ku­je da Mi­ni­star­stvo zdra­vlja oba­vi pro­cje­nu sa me­nadž­men­ti­ma bol­ni­ca i do­mo­va zdra­vlja, ko­li­ko me­di­ci­na­ra sa vi­šom ško­lom tre­ba si­ste­mu.


Mo­ra se vo­di­ti kva­li­tet­na zdrav­stve­na po­li­ti­ka i to je po­sao Mi­ni­star­stva zdra­vlja, ko­ja mo­ra da pra­ti pro­mje­ne i po­tre­be za ka­drom u usta­no­va­ma. Ako ne­ko ide u pen­zi­ju za če­ti­ri go­di­ne, mo­ra se po­sla­ti na spe­ci­ja­li­za­ci­ju lje­kar istog pro­fi­la ra­ni­je. Da se ne bi de­ša­va­lao da go­di­na­ma ne­ma­mo od­re­đe­ne spe­ci­ja­li­ste i da gra­đa­ni is­pa­šta­ju. Ima­mo ko­le­ge na bi­rou, ko­je mo­že­mo da do­ško­lu­je­mo i da ima­mo obez­bi­je­đen ka­dar. Po­treb­no je ofor­mi­ti pri­o­ri­te­te u si­ste­mu, jer se go­di­na­ma pra­ve iste gre­ške – ka­že Kri­vo­ka­pić.
Stu­den­ti i pro­fe­so­ri be­ran­ske Vi­še me­di­cin­ske ško­le pri­je 10 da­na or­ga­ni­zo­va­li su pe­ti­ci­ju pro­tiv od­lu­ke Me­di­cin­skog fa­kul­te­ta da se ta usta­no­va pre­se­li u Pod­go­ri­cu.
Kri­vo­ka­pić upo­zo­ra­va da u zdrav­stve­nim usta­no­va­ma ne po­sto­ji si­ste­ma­ti­za­ci­ja rad­nih mje­sta i da obra­zo­va­ni sred­nji me­di­cin­ski ka­dar ne mo­že da do­đe do za­po­sle­nja.
Pro­ti­vim se uki­da­nju Vi­še me­di­cin­ske ško­le u Be­ra­na­ma, ko­ja bi tre­ba­lo da uz sma­nje­nje ka­pa­ci­te­ta i sa ma­njim obi­mom na­sta­vi da obra­zu­je ka­dar za sje­ver, dok bi naj­bo­lje rje­še­nje bi­lo da isti pro­gram osnu­je i na Me­di­cin­skom fa­kul­te­tu u Pod­go­ri­ci, či­ji bi stu­den­ti u Kli­nič­kom cen­tru Cr­ne Go­re (KCCG) mo­gli da ima­ju neo­p­hod­nu prak­su i stek­nu zna­nje na ter­ci­jar­nom ni­vou, gdje se raz­vi­ja vi­so­ko so­fi­sti­ci­ra­na me­di­ci­na. Sa­da ima­mo si­tu­a­ci­ju da vi­so­ko­škol­ci ko­ji za­vr­še Vi­šu me­di­cin­sku ško­lu u Be­ra­na­ma i o svo­me tro­šku pla­ća­ju na­sta­vak obra­zo­va­nja u ze­mlja­ma re­gi­o­na, za­vr­še fa­kul­tet i spe­ci­ja­li­zi­ra­ju, ne­ma­ju gdje da se za­po­sle, jer nji­hov po­sao oba­vlja­ju zdrav­stve­ni rad­ni­ci sa sred­njom ško­lom – is­ti­če Kri­vo­ka­pić.


Ona ob­ja­šnja­va da pre­ma pro­jek­ci­ja­ma na se­kun­dar­nom i ter­ci­jar­nom ni­vou zdrav­stve­ne za­šti­te, po­treb­no je oko osam do de­vet od­sto me­di­cin­ski rad­ni­ka sa vi­šom ško­lom.
U mno­gim usta­no­va­ma ni­je­su pred­vi­đe­na rad­na mje­sta za taj ka­dar, a me­di­cin­ske se­stre sa istim za­du­že­nji­ma i za­da­ci­ma, pri­ma­ju raz­li­či­ti iz­nos pla­te. Je­dan dio njih su sa sred­njom ško­lom, a dru­gi su za­vr­ši­li vi­še ško­le ili fa­kul­tet. Zvog to­ga ima­mo ne­za­do­volj­stvo an­ga­žo­va­nog ka­dra. Ima­mo si­tu­a­ci­ju da po­sto­ji ve­ći broj di­plo­mi­ra­nih me­di­cin­skih rad­ni­ka sa Vi­šom ško­lom, a ne­ma­mo si­ste­ma­ti­zo­va­na rad­na mje­sta. Taj po­ten­ci­jal tre­ba is­ko­ri­sti­ti za dru­ga rad­na mje­sta u zdrav­stve­nom si­ste­mu, gdje je to neo­p­hod­no – ka­že Kri­vo­ka­pić.
Kri­vo­ka­pić na­vo­di da su zah­ti­je­va­li od mi­ni­stra Ke­na­na Hra­po­vi­ća da na dru­ga­či­ji na­čin ure­di i or­ga­ni­zu­je an­ga­žo­va­nje i obra­zo­va­nje sred­njeg me­di­cin­skog ka­dra.
Umje­sto da se na osno­vu po­tre­ba od­re­đe­ne usta­no­ve ško­lu­je sred­nji ka­dar, ova­ko se do­ga­đa da me­di­cin­ske se­stre sa­mo sno­se tro­ško­ve i pu­tu­ju, uz po­sao, što je ve­o­ma te­ško. Neo­p­hod­no je da i sred­nji me­di­cin­ski ka­dar ima pla­će­no ško­lo­va­nje i bo­ra­vak to­kom tog pe­ri­o­da, jer ta­kve uslo­ve ima­ju lje­ka­ri ka­da idu na spe­ci­ja­li­za­ci­je – na­vo­di Kri­vo­ka­pić.

Stu­den­ti i pro­fe­so­ri ko­ji su or­ga­ni­zo­va­li pot­pi­si­va­nje pe­ti­ci­je pro­tiv uki­da­nja Vi­še me­di­cinske ško­le u Be­ra­na­ma, ka­za­li su „Da­nu” da su pri­ku­pi­li per­ko 5.000 pot­pi­sa, iz svih gra­do­va. Is­ti­ču da ne­će do­zvo­li­ti da se usta­no­va uga­si i po­zi­va­ju Me­di­cin­ski fa­kul­tet da od­u­sta­ne od ini­ci­ja­ti­ve da se ta ško­la pre­ba­ci u Pod­go­ri­cu.
– Ne­će­mo do­zvo­li­ti da Be­ra­ne iz­gu­bi Vi­šu me­di­cin­sku ško­lu. Ako je po­treb­no ra­di­ka­li­zo­va­će­mo pro­te­ste, sa­mo da za­šti­ti­mo rad i trud, ko­ji su go­di­na­ma ula­ga­li pros­fe­so­ri i stu­den­ti – is­ti­ču stu­den­ti.

Lji­lja­na Kri­vo­ka­pić po­zi­va mla­de lje­ka­re da ne bi­ra­ju gdje će ra­di­ti i da ne če­ka­ju po­sao sa­mo u Pod­go­ri­ci.
Za ovaj po­sao prak­sa je od su­štin­skog zna­ča­ja, jer kroz nju mo­ra­ju da uče. Po­ra­zno je da lju­di ko­ji su uči­li to­li­ko go­di­na i za­vr­ši­li ta­ko va­žan fa­kul­tet bu­du bez po­sla – ka­že Kri­vo­ka­pić.

Izvor:Dan