Pobjeda“ nije objavila obavještenje o ovom postupku javne nabavke, već o javnoj nabavci po drugoj tenderskoj dokumentaciji…, navode u rješenju Komisije.

Državna Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki poništila je tender Uprave javnih radova (UJR), procijenjene vrijednosti pet miliona eura, a vezano za rekonstrukciju lokalnog puta Gubavač-Bistrice, uz izgradnju mosta na rijeci Bistrici, u Bijelom Polju.

Državna komisija je postupajući, po službenoj dužnosti, utvrdila bitnu nezakonitost na tenderu UJR jer ovo javno nadmetanje nije objavljeno u dnevnom listu „Pobjeda“ kako je to prvobitno planirano, u skladu sa zakonom, već je obavještenje u tom dnevnom listu, na kraju, objavljeno o drugoj javnoj nabavci.

„U konkretnom postupku javne nabavke, naručilac je 11. septembra 2019. dostavio dnevnom listu „Pobjeda“ zahtjev za objavljivanje obavještenja o predmetnoj javnoj nabavci sa tačnim nazivom predmeta… i brojem i datumom objavljivanja tenderske dokumentacije na Portalu javnih nabavki.

Međutim, dnevni list „Pobjeda“ nije objavio obavještenje o ovom postupku javne nabavke, već o javnoj nabavci po drugoj tenderskoj dokumentaciji od 22. avgusta 2019. godine čiji predmet nabavke je izvođenje radova na sanaciji klizišta „Latinska kosa“ na putu Ravna rijeka – Jasikovac u Bijelom Polju“, ističe se u rješenju koje je potpisao predsjednik Komisije Zoran Živković.

Uprava je kao najpovoljniju na ovom tenderu izabrala ponudu kompanije Crnagoraput. Drugorangirana je i ispravna bila ponuda firme „Met&Alu Plast“ Danilovgrad, dok je trećerangirana bila ponuda firme „Inženjering put“ Podgorica, koja se žalila na ovaj tender.

Uprava javnih nabavki je, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, ovaj sporni tender oglasila na Portalu javnih nabavki 10. septembra prošle godine.

Izvor:Vijesti