NVO Green Home u saradnji sa Udrugom Sunce iz Splita, JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima DU-NE županije i  Agencijom za zaštitu životne sredine počinje sprovođenje monitoringa morske trave Posidonia oceanica. Monitoring će raditi ronioci koji posjeduju znanje iz oblasti marinske biologije u saradnji sa ekspertom Ivanom Gualom.

Monitoring će se raditi od rta Arze do Platamune, na lokacijama gdje je tokom prošlogodišnjih terena zabilježeno prisustvo morske trave.  Svi podaci, nakon zarona biće obrađeni i objedinjeni u elektronskoj bazi podataka i pripremljeni tako da se mogu uvrstiti u nacionalnu bazu i time pomoći budućem monitoringu zaštićenih vrsta i uspostavljanju mreže Natura 2000 u moru.

Posidonia oceanica je endemska vrsta i predstavlja stanište brojnim drugim vrstama. Negativni uticaji na stanište morske trave su prije svega nelegalna sidrenja kao i krivolov. Rezultati monitoringa će nam dati podatke o očuvanosti livada ove vrste.

Aktivnosti  predstavljaju  dio prekogranične saradnje i dio su projekta „Mapiranje, monitoring i upravljanje prekograničnom Natura 2000 mrežom na moru”. Finansiraju se u okviru programa prekogranične saradnje Hrvatska – Crna Gora-IPA.