Građani Pljevalja i Bijelog Polja su proteklog mjeseca skoro svaki dan udisali zagađeni vazduh, pokazao je mjesečni izvještaj o kvalitetu vazduha Agencije za zaštitu životne sredine.

Iz Agencije su naveli da je tokom januara kvalitet vazduha bio veoma loš na mjernim mjestima u sjevernoj i centralnoj zoni, pod dominantnim uticajem nepovoljnih meteoroloških uslova sa aspekta kvaliteta vazduha tokom većeg dijela mjeseca- stabilna atmosfera i temperaturne inverzije uz visok atmosferski pritisak.

“U Podgorici na mjernom mjestu u Bloku V su zabilježena 22 dana sa prekoračenjima srednje dnevne koncentracije PM10 čestica u vazduhu, na kružnom toku na Zabjelu 21 dan, u Nikšiću 19, dok je u Kotoru dva dana koncentracija PM10 čestica bila iznad propisane vrijednosti”, ističe se u izvještaju Agencije.

Najlošija situacija bila je u sjevernoj zoni u urbanom dijelu Pljevalja i Bijelog Polja, gdje je 29 dana srednja dnevna koncentracija PM10 čestica u vazduhu bila iznad dozvoljene vrijednosti.

“Kvalitet vazduha u pljevaljskoj kotlini dodatno su pogoršavala i povremena prekoračenja srednjih dnevnih koncentracija sumpor (IV) oksida (4 dana). Na stanici na Gradini su registrovane 4 satne vrijednosti koncentracije sumpor (IV) oksida iznad granične vrijednosti”, ističe se u izvještaju.

Izmjerene su i veoma visoke koncentracije PM2,5 čestica na svim mjernim mjestima sjeverne i centralne zone, koje prati i visok sadržaj benzo(a)pirena u PM10 česticama.

S.Đ.

Izvor:CDM