Rad­ni­ci „Vek­tre Ja­kić” ko­je je ne­dav­no ot­pu­stio vla­snik tog pred­u­ze­ća Dra­gan Br­ko­vić pod­ni­je­li su dvi­je tu­žbe pro­tiv te kom­pa­ni­je.

U jed­noj od tih tu­žbi 14 rad­ni­ka tra­ži da ih vla­snik pred­u­ze­ća vra­ti na po­sao jer su, ka­ko su na­ve­li u tu­žbi, ne­za­ko­ni­to ot­pu­šte­ni. Ka­ko su nave­li u tu­žbi, pri­je ne­go što su im uru­če­na rje­še­nja o ot­ka­zi­ma, ni­je­su do­bi­li upo­zo­re­nje da ne iz­vr­ša­va­ju svo­je rad­ne oba­ve­ze. Oni tvr­de da su im ot­ka­zi po­di­je­lje­ni bez ika­kvog upo­zo­re­nja i da su raz­lo­zi na­ve­de­ni u spor­nim rje­še­nji­ma ne­tač­ni.

Dru­gom tu­žbom rad­ni­ci tra­že da im „Vek­tra Ja­kić“ is­pla­ti pet ne­is­pla­će­nih za­ra­da, pre­ko­vre­me­ne rad­ne sa­te, rad u vri­je­me pra­zni­ka i noć­ni rad. Oni tvr­de da su ošte­će­ni po tom osno­vu i da im vla­snik kom­pa­ni­je sa sje­di­štem u Plje­vlji­ma, ra­ni­je ni­je pla­ćao pre­ko­vre­me­ni i noć­ni rad i rad to­kom pra­zni­ka.
Ot­pu­šte­ne rad­ni­ke „Vek­tre Ja­kić“ u sud­skom po­stup­ku za­stu­pa­će advo­kat Jo­sif Mić­ko­vić.

Spor­ni ot­ka­zi uru­če­ni su rad­ni­ci­ma po­go­na pe­le­ta­re pro­šle sed­mi­ce, na­kon što je 14 rad­ni­ka za­tra­ži­lo od Br­ko­vi­ća da im is­pla­ti dvi­je od pet pla­ta, ko­li­ko im du­gu­je. Umje­sto za­ra­da, do­bi­li su rje­še­nja o ot­ka­zi­ma.
U rje­še­nju o ot­ka­zu ko­je je pot­pi­sao Br­ko­vić na­vo­di se da rad­ni­ci ni­je­su iz­vr­ša­va­li svo­je oba­ve­ze i da je to raz­log za ot­ka­ze, ali ni­je po­mi­njan no­vac ko­ji im du­gu­je za ne­is­pla­će­ne za­ra­de.

Na­kon što su po­di­je­lje­ni ot­ka­zi, u „Vek­tri Ja­kić“ je ob­u­sta­vlje­na pro­iz­vod­nja, ko­ja u ovom tre­nut­ku i ne mo­že da se na­sta­vi zbog ne­do­stat­ka rad­ne sna­ge. Tre­nut­no ra­di po­gon pi­la­ne, gdje se re­že ob­lo­va gra­đa, a do­bi­je­na da­ska sa dru­gim po­lu­pro­i­zvo­di­ma se iz­vo­zi.

U apri­lu ove go­di­ne za­po­sle­ni­ma u „Vek­tri Ja­kić“ se du­go­va­lo pet za­ra­da, a na­kon kra­ćeg štraj­ka is­pla­će­ne su im dvi­je pla­te i rad­ni­ci su pri­sta­li da na­sta­ve sa ra­dom. Me­đu­tim, po­slo­da­vac je na­sta­vio sa prak­som ne­is­pla­ći­va­nja za­ra­da, pa se dug pre­ma rad­ni­ci­ma po­no­vo po­peo na pet pla­ta.

 Izvor:DANkomentari:  • Prikazuju se Facebook komentari

sadržaji iz kategorije:


 • Za smještaj učesnika MOSI adaptiraju se prostorije u vojnim objektima - PV Informer

  Za smještaj učesnika MOSI adaptiraju se prostorije u vojnim objektima

 • JOVAN BAOŠIĆ NOVI RUDAR - PV Informer

  JOVAN BAOŠIĆ NOVI RUDAR

 • “Balkanski špijun u Sarajevu” na otvaranju dana humora i satire

 • U BOBOVU izgorjeli objekti Uprave za šume - PV Informer

  U BOBOVU izgorjeli objekti Uprave za šume

 • Rudnik uglja lokalnoj zajednici donirao 200 hiljada eura u prošloj godini - PV Informer

  Rudnik uglja lokalnoj zajednici donirao 200 hiljada eura u prošloj godini

 • NAGRAĐENO PET UČENIKA GIMNAZIJE - PV Informer

  NAGRAĐENO PET UČENIKA GIMNAZIJE

 • ZA CETINJE NEŠTО, ZA PLJEVLJA NIŠTA - PV Informer

  ZA CETINJE NEŠTО, ZA PLJEVLJA NIŠTA

 • Biće ovo igre za pamćenje - PV Informer

  Biće ovo igre za pamćenje

 • Odigrano 5. kolo Opštinske lige u malom fudbalu - PV Informer

  Odigrano 5. kolo Opštinske lige u malom fudbalu

– See more at: http://pvinformer.me/sadrzaj.php?kategorija=pljevlja&&info=Brkovi%C4%87a-tu%C5%BEili-zbog-plata-i-otkaza-18503032#sthash.GJQpGSlX.dpuf