Planirane termoelektrane na Balkanu neće biti u skladu sa novim Evropskim standardima koji se odnose na kvalitet vazduha. Za razliku od većine evropskih zemalja, skoro sve zemlje Zapadnog Balkana planiraju izgraditi nove termoelektrane na ugalj. Nijedan od tih projekata, uključujući i Pljevlja II do sada nije dokazao usklađenost sa novim, strožijim EU standardima usmjerenim na smanjenje zagađenja vazduha, pokazuje mreža CEE Bankwatch u novoj analizi koju je danas objavila.

U aprilu su predstavnici država članica EU odobrili nove tehničke standarde za velika ložišta, takozvani LCP BREF document. LCP BREF određuje najbolje raspoložive tehnike za smanjenje zagađenje vazduha, vode i zemljišta, uz granične vrijednosti koje se kroz primjenu ovih standarda moraju postići.

Analiza razmatra prognozirane emisije iz osam planiranih blokova termoelektrana na ugalj, sa ukupnim kapacitetom od 2.6 GW, koji se planiraju izgraditi u Bosni i Hercegovini, Kosovu, Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji, uz termoelektranu Stanari u BIH koja je u septembru 2016. puštena u rad, a koja takođe nije u skladu sa ovim novim standardima. Od planiranih termoelektrana, pet – uključujući Pljevlja II – nisu planirane u skladu sa novim standardima, dok za preostale tri termoelektrane nema dovoljno dostupnih informacija.Neusklađenost sa novim BREF standardima nije problem samo u smislu ispunjenja zahtjeva za pristupanje EU, već i sada u fazi planiranja projekta predstavlja ključnu determinantu opravdanosti projekta. Zakonodavstvo u Crnoj Gori već definiše da se najbolje raspoložive tehnike moraju primjeniti u trenutku izdavanja ekološke dozvole, i da se u zahtjev za dozvolu moraju koristiti EU BREF dokumenti  ukoliko Crna Gora nema svoj BREF dokument za relevantni sektor.

Autorka analize, Pippa Gallop, koordinatorka istraživanja u Bankwatchu naglasila je da je LCP BREF nepogodan za kompanije jer planirane projekte moraju uskladiti sa novim BREF standardima, što zahtjeva izmjenu projekta. Ukoliko se to ne uradi već sad, mogu se očekivati veliki troškovi u godinama kad termoelektrane počnu svoj operativni rad. Obzirom da se ovdje uglavnom radi o državnim firmama, neisplativi projekti su problem i za cijelo društvo, a ne samo energetski sektor.

Ioana Ciuta, koordinatorka za energetiku u Bankwatchu je dodala da se Crna Gora obavezala kroz Ugovor o Energetskoj zajednici da će poštovati pravila tržišta, što znači da više neće biti moguće tražiti subvencije ili stalno odgađati usklađivanje sa legislativom.“Energetske firme moraju raditi po principu najnovijih standarda i izbjegavati projekte koji će izazvati probleme u sledećim godinama zbog povećanih troškova ovakvih investicija”.

NVO Green Home je već nekoliko puta upozoravala da Pljevlja II nije u skladu sa novim BREF standardima, a za sad nadležni o tome ćute.