DŽEVAD HADŽAJLIĆ, SUPRUG MIRZE HADŽAJLIĆ, KOJA JE PODNIJELA TUŽBU PROTIV OŠ „DUŠAN KORAĆ”, TVRDI

Škola ,,Dušan Korać”

Svih petoro kandidata koji su primljeni isključivo partijskom voljom radili su i tri mjeseca prije toga. Na taj način su ih favorizovali u odnosu na moju suprugu – tvrdi Dževad Hadžajlić, koji je najavio i tužbu zbog diskriminacije Nema ni govora o bilo čijem favorizovanju, a još manje da je riječ o političkom zapošljavanju – navodi direktorica škole.

Suprug Bjelopoljke Mirze Hadžajlić, koja je tužila Osnovnku školu „Dušan Korać” u Bijelom Polju, Dževad Hadžajlić tvrdi da su u toj školi nezakonito primili pet asistenata, a odbili njegovu ženu. U Osnov­nom su­du u Bi­je­lom Po­lju kra­jem mje­se­ca za­ka­za­no je su­đe­nje Osnov­noj ško­li ,,Du­šan Ko­rać” po tu­žbi Mir­ze Ha­džaj­lić, ko­ja ni­je pri­mlje­na po ras­pi­sa­nom ogla­su na rad­no mje­sto asi­sten­ta u na­sta­vi. Tu­žbom se tra­ži po­ni­šte­nje od­lu­ke di­rek­to­ra. Njen su­prug Dže­vad Ha­džaj­lić ka­že da su se na ovaj ko­rak od­lu­či­li ka­ko bi uka­za­li na ko­ji na­čin se kan­di­da­ti za­po­šlja­va­ju i o to­me upo­zna­li Mi­ni­star­stvo pro­svje­te i mi­ni­stra Da­mi­ra Še­ho­vi­ća.
– Imam si­na sa po­seb­nim po­tre­ba­ma, ko­ji po­ha­đa na­sta­vu u ovoj osnov­noj ško­li. On je men­tal­no zdrav, a po­moć mu je neo­p­hod­na u kre­ta­nju. Pro­šle go­di­ne mo­ja su­pru­ga mu je bi­la asi­stent i ni­je bi­lo ni­ka­kvih pro­ble­ma. Me­đu­tim, oni su ne­za­ko­ni­to pri­mi­li pet asi­ste­na­ta, a od­bi­li mo­ju su­pru­gu. Sa­da moj sin ima ve­li­ki pro­blem jer od­bi­ja dru­gog asi­sten­ta – is­ta­kao je Ha­džaj­lić.
On tvr­di da se sve ra­di po par­tij­skom klju­ču, s ob­zi­rom na to da je, ka­ko is­ti­če, di­rek­to­ri­ca Fa­ti­ma Me­ho­vić ka­dar So­ci­jal­de­mo­kra­ta (SD).
– Na kon­kur­s se pri­ja­vilo 14 kan­di­da­ta, me­đu ko­ji­ma i mo­ja su­pru­ga. U ogla­su je je­dan od uslo­va bio da je kan­di­dat za­vr­šio obu­ku struč­nog usa­vr­ša­va­nja za rad sa dje­com sa po­seb­nim po­tre­ba­ma. Ovaj uslov i ni­je pred­vi­đen za­ko­nom, a još ma­nje to što se pri­zna­je sa­mo ser­ti­fi­kat od jed­ne NVO, za ko­ju je sa­gla­snost da­lo Mi­ni­star­stvo pro­svje­te – pri­ča Ha­džaj­lić.
Tvr­di da nje­go­va su­pru­ga po­sje­du­je ser­ti­fi­kat ko­ji je neo­p­ho­dan i ko­ji je pri­znat od nad­le­žnih or­ga­na, te da ima de­set go­di­na is­ku­stva u ra­du kao asi­stent sa dje­com sa po­seb­nim po­tre­ba­ma.
– Ona je radila u ško­li po tvrdnjama za­spo­sle­nih, go­di­nu bes­pre­kor­no. Dis­kri­mi­ni­sa­na je ta­ko što joj ni­je pri­znat ser­ti­fi­kat. Uz to, svih pe­to­ro kan­di­da­ta ko­ji su pri­mlje­ni, isključivo par­tij­skom vo­ljom, ra­di­li su i tri mje­se­ca pri­je to­ga. Na taj na­čin su ih fa­vo­ri­zo­va­li u poređenju sa mojom suprugom – tvr­di Ha­džaj­lić.
Do­daje da nje­gov sin tre­nut­no ne­ma asi­sten­ta, što mu pri­či­nja­va ogrom­ne ne­vo­lje u nor­mal­nom funk­ci­o­ni­sa­nju.
– Po­seb­no je te­ško jer iz­u­zev maj­ke ne pri­hva­ta dru­gog asi­sten­ta – is­ta­kao je Ha­džaj­lić.
On namjerava da se spre­ma da pro­tiv ško­le pod­ne­se i tu­žbu za dis­kri­mi­na­ci­ju, jer nje­go­vom si­nu ni­je pri­la­go­đe­na na­sta­va, pri­je sve­ga na ča­so­vi­ma fi­zič­kog vas­pi­ta­nja. Sma­tra da se nad nje­go­vim si­nom spro­vo­di men­tal­no i fi­zič­ko na­si­lje.
– Tra­ži­li su da sto­ji is­pred ta­ble iako ni­je u sta­nju da to iz­dr­ži, što je iza­zva­lo po­gor­ša­nje nje­go­vog zdrav­stve­nog sta­nja. Ova­kav pri­stup je ne­pri­hva­tljiv sa sta­no­vi­šta hu­ma­no­sti, i za­to kao ro­di­te­lji tra­ži­mo za­šti­tu – po­ru­čio je Ha­džaj­lić.
On je na­ja­vio kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Mi­ni­star­stva pro­svje­te i Za­vo­da za škol­stvo, jer se ne­za­ko­ni­to ob­u­ča­va­ju asi­sten­ti pre­ko jed­ne ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je, bez ijed­nog, ka­ko tvr­di, oba­vje­šte­nja o da­tu­mu odr­ža­va­nja obuke.
– Iako se mo­ja su­pru­ga na­la­zi na evi­den­ci­ji ne­za­po­sle­nih lo­kal­nog bi­roa ra­da, ta obu­ka ni­je vr­še­na u sa­rad­nji sa nji­ma, ni­ti su oni o to­me bi­li in­for­mi­sa­ni – za­klju­čio je Ha­džaj­lić.R.D.

Sve po za­ko­nu

Di­rek­to­ri­ca Fa­ti­ma Me­ho­vić ka­že da su sve ra­di­li za­ko­ni­to i tran­spa­rent­no i da su asi­sten­ti u na­sta­vi is­klju­či­vo pri­mlje­ni na osno­vu uslo­va na kon­kur­su.
– Ne­ma ni go­vo­ra o bi­lo či­jem fa­vo­ri­zo­va­nju, a još ma­nje da je ri­ječ o po­li­tič­kom za­po­šlja­va­nju. Ha­džaj­li­će­va ni­je pri­mlje­na iz razloga jer ne­ma po­tre­ban ser­ti­fi­kat od NVO ,,Sta­ze”, ko­ja je ovla­šće­na da spro­ve­de obu­ku, uz odo­bre­nje Mi­ni­star­stva pro­svje­te – tvr­di Me­ho­vić.
Do­da­je da su od ro­di­te­lja dje­te­ta pi­sa­nim pu­tem tra­ži­li da se iz­ja­sne o po­tre­bi asi­sten­ta, uz do­go­vor o sa­rad­nji, za do­bro­bit ovog ma­li­ša­na.
– Sve je bi­lo uza­lud­no. Mi smo sprem­ni za sva­ki vid sa­rad­nje – za­klju­či­la je Me­ho­vićeva.

Izvor: Dan