Udru­že­nje mla­dih sa hen­di­ke­pom i Sa­vez sli­je­pih osu­di­li su na­ja­vu Za­vo­da za za­po­šlja­va­nje (ZZZ) da po­no­vlje­ni jav­ni po­ziv za pro­jek­te za za­po­šlja­va­nje oso­ba sa in­va­li­di­te­tom usmje­ri na sje­ver­ne op­šti­ne, upo­zo­ra­va­ju­ći da je to na­ja­va mo­gu­će ko­rup­ci­je. Na­i­me, ZZZ je do­nio od­lu­ku da od tri mi­li­o­na eura, ko­li­ko je bi­lo na ras­po­la­ga­nju za grant še­me, ras­po­di­je­li iz­nos od 2.085.622 eura, a da za pre­o­sta­li iz­nos od 914.317 eura, u naj­kra­ćem ro­ku, ras­pi­še po­no­vlje­ni jav­ni po­ziv.

Me­đu­tim, ne­pri­hva­tlji­vo je i kraj­nje neo­zbilj­no na­ja­vi­ti da će „u skla­du sa vla­di­nom stra­te­gi­jom re­gi­o­nal­nog raz­vo­ja, no­vi po­ziv bi­ti usmje­ren ko­ri­sni­ci­ma iz op­šti­na sa sje­ve­ra Cr­ne Go­re, s ak­cen­tom na ospo­so­blja­va­nje i za­po­šlja­va­nje OSI”. Da li ovaj ak­ce­nat na za­po­šlja­va­nje OSI tre­ba da bu­de raz­log za sum­nju, ne­go­do­va­nje i kri­ti­ku ili da de­man­tu­je na­šu za­bri­nu­tost da se ra­di is­klju­či­vo o po­li­ti­ci ru­ko­vod­stva Za­vo­da da se, mo­žda, na­dok­na­de gu­bi­ci ko­je su pre­tr­pje­li gra­đa­ni/ke sje­ve­ra zbog pret­hod­nih od­lu­ka i po­li­ti­ka Vla­de de­fi­ni­sa­nih stra­te­gi­jom fi­skal­ne kon­so­li­da­ci­je, uki­da­njem na­kna­da za maj­ke i broj­nih dru­gih – ka­že se u za­jed­nič­kom sa­op­šte­nju UMHCG i SSCG.

Oni is­ti­ču da je ap­so­lut­no ne­pri­hva­tlji­vo da se u jav­nom po­zi­vu ko­ji mo­ra bi­ti jed­na­ko otvo­ren svi­ma, bez lič­nih i po­li­tič­kih afi­ni­te­ta, na­ja­vlju­je gdje i ko­me će sred­stva bi­ti usmje­re­na.
Da li ovo zna­či da po­slo­dav­ci či­je je sje­di­šte ili fo­kus dje­lo­va­nja u cen­tral­noj i ju­žnoj re­gi­ji ne tre­ba da apli­ci­ra­ju za sred­stva jer će sa­mo iz­gu­bi­ti dra­go­cje­no vri­je­me, i po­tro­ši­ti re­sur­se, da bi im ZZZ od­go­vo­rio da im pro­je­kat ni­je re­le­van­tan ili da je do­ku­men­ta­ci­ja ne­pot­pu­na – na­vod se u sa­op­šte­nju.

Pod­sje­ća­ju da je i Evrop­ska ko­mi­si­ja u naj­no­vi­jem iz­vje­šta­ju na­ve­la da je rad na iz­mje­na­ma Za­ko­na o pro­fe­si­o­nal­noj re­ha­bi­li­ta­ci­ji od­lo­žen, a usva­ja­nje ko­je je pret­hod­no bi­lo pred­vi­đe­no za 2016, sa­da se pred­vi­đa za 2018.

Pi­ta­nje Fon­da za pro­fe­si­o­nal­nu re­ha­bi­li­ta­ci­ju i od­go­va­ra­ju­ćeg tro­še­nja sred­sta­va tre­ba raz­mo­tri­ti u sa­rad­nji s re­le­vant­nim za­in­te­re­so­va­nim stra­na­ma. Upr­kos to­me, Vla­da na­sta­vlja trend ne­na­mjen­skog tro­še­nja sred­sta­va, pa je ta­ko u pe­ri­o­du od 2009. do kra­ja 2016. ne­na­mjen­ski utro­ši­la 45.230.813

Izvor:Dan