Opština Ulcinj daje u zakup zemljište za izgradnju akva parka

Opština Ulcinj pozvala je zainteresovane da se do 20. novembra prijave na javni poziv za davanje u dugoročni zakup od 30 godina nepokretnosti na lokaciji Gornji Štoj, u cilju izgradnje Akva parka sa pratećim sadržajima, prenose Dnevne novine.

Pravo učešća imaju sve domaće i strane kompanije i konzorcijumi koji dostave ponudu za finansiranje, projektovanje, opremanje, održavanje i upravljanje Akva parkom, u skladu sa planskom dokumentacijom.

Minimalna cijena za zakup nepokretnosti iznosi 1,75 eura po kvadratnom metru na godišnjem nivou.

Iz Opštine Ulcinj navode da su svi ponuđači dužni da ispune određene uslove i da, između ostalog, do 11. novembra otkupe tendersku dokumentaciju i za to plate naknadu od 1.500 eura.

“Ponuđači su dužni da dostave ponudu iznosa zakupnine na godišnjem nivou iskazanu u eurima po metru kvadratnom. Ponuda čiji ponuđeni iznos bude manji od minimalne cijene zakupa smatraće se neurednom”, navodi se u javnom pozivu.

Ponuđači moraju da dostave i dokaz o uplati depozita ili originalnu bankarsku garanciju ponude u korist Opštine Ulcinj u iznosu od deset hiljada eura.

Originalna bankarska garancija ponude mora biti bezuslovna “bez prigovora” i naplativa na prvi poziv sa rokom važenja minimum 180 dana od dana otvaranja ponude. Bankarsku garanciju mora izdati banka sa sjedištem u Crnoj Gori.

Ponuđač mora da dostavi i dokaz da je u posljednje dvije godine ostvario neto pozitivan finansijski rezultat, kao i da je ostvario ukupan promet od najmanje 45 miliona eura za posljednje tri poslovne godine. Potrebno je dostaviti i dokaz, odnosno reference o realizaciji najmanje pet sličnih projekata u posljednje tri godine.

Neophodno je i dostaviti idejni projekat izgradnje Akva parka, koji uključuje i nabavku i implementaciju opreme, kao i izgradnju rekreativnih i turističkouslužnih objekata.

Ponuđač mora i da dostavi investicioni program sa osvrtom na visinu investicije ne manje od tri miliona
eura, sa rokovima za završetak radova, koji uključuje i projektovanje, opremanje, planirano finansiranje, održavanje i upravljanje Akva parkom.

Rok završetka radova ne može biti duži od 24 mjeseca od zaključivanja Ugovora o zakupu.

Zemljište se daje pod zakup u viđenom stanju i zakupac se ne može pozivati na fizičke nedostatke.

Ugovor se zaključuje za period od 30 godina, nakon čega je zakupac dužan da preda zakupodavcu nepokretnosti koje su predmet zakupa, kao i sve izgrađene objekte, bez naknade.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najveća ponuđena cijena.

Najpovoljniji ponuđač je dužan da zaključi ugovor o zakupu sa Opštinom Ulcinj u roku od 30 dana od konačnosti odluke tenderske komisije. U suprotnom će se smatrati da je odustao od ponude.

Prilikom zaključenja ugovora, najpovoljniji ponuđač je dužan da dostavi originalnu bankarsku garanciju koja mora biti bezuslovna, “bez prigovora” i naplativa na prvi poziv za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 150.000 eura, sa rokom važenja minimum do 31. decembra 2023. godine.

Ponude će biti otvorene 20. novembra u 12 sati, a odluka o izboru najpovoljnijih ponuđača biće donijeta u roku od 20 dana od dana otvaranja ponuda.

Izvor: Dnevne novine