Naplaćeno je i više od 50 odsto naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa. Opština je od januara do juna naplatila i više od polovine godišnjih planiranih prihoda od naknada za vode

Kolašinska opština je u prvih šest mjeseci ove godine prihodovala nešto više od 57 odsto godišnjih planiranih prihoda.

Od poreza, naknada i taksi u opštinsku kasu slilo se skoro milon eura, što je 37,7 odsto godišnjih planiranih prihoda po tom osnovu. Od poreza na dohodak fizičkih lica ostvareno je skoro 400.000, a od poreza na nepokretnosti 157.000 eura.

Naplaćeno je i više od 50 odsto naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa. Opština je od januara do juna naplatila i više od polovine godišnjih planiranih prihoda od naknada za vode.

Međutim, od naknade za korišćenje šuma u opštinskoj kasi završilo je svega 3.370 eura, ili 1,6 odsto godišnjih planiranih prihoda. Prihoda, tokom pola godine, nije bilo ni od naknade za korišćenje mineralnih sirovina.

Od januara do jula ove godine kolašinska Opština nije imala prihoda po osnovu kapitalnih i ostalih donacija. Nije bilo transfera od budžeta države, dok je iz Egalizacionog fonda prihodovala oko 728.000 eura. Od početka godine do sada, lokalna uprava nije koristila ni kredite ni pozajmice.

Ukupni planirani prihodi Opštine Kolašin ove godine trebalo bi da budu oko 4,67 milona eura. Više od polovine, kako je planirano, činiće porezi, naknade i takse. Donacije i transferi trebalo bi da budu 1,6 miona eura. Ostatak novca u opštinskoj kasi odnosi se na sredstva prenesena iz prethodnih godina, a kapitalne donacije projektovane su na 200.000 eura. D. Š.

Izvor: Vijesti.me