Opština Bi­je­lo Po­lje tužila Cr­no­gor­ski fond za so­li­dar­no-stam­be­nu iz­grad­nju (CFSSI), vla­sni­ci sta­no­va:,,Mi smo po­sta­li ko­la­te­ral­na šte­ta, ima­mo stan, ali kao da ga ne­ma­mo!”

0
1983

Op­šti­na Bi­je­lo Po­lje tu­ži­la je Pri­vred­nom su­du Cr­no­gor­ski fond za so­li­dar­no-stam­be­nu iz­grad­nju (CFSSI) jer su za pet go­di­na, ko­li­ko tra­je grad­nja tri stam­be­ne zgra­de za rad­ni­ke u tom gra­du, vi­še pu­ta pro­lon­gi­ra­ni ro­ko­vi za use­lje­nje. Op­šti­na je u ovom po­slu ima­la ulog, a i su­fi­nan­si­ra­la je grad­nju obje­ka­ta, ka­ko bi se omo­gu­ći­lo da rad­ni­ci do­bi­ju sta­no­ve po po­volj­nim uslo­vi­ma.

Vla­sni­ci sta­no­va iz Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje, ko­jih je tre­nut­no de­se­tak, če­ka­ju da se ko­nač­no raz­ri­je­ši nji­hov pro­blem i da use­le u zgra­du.
Mi smo do­bi­li sta­no­ve na osno­vu ras­pi­sa­nog kon­kur­sa u Op­šti­ni, mi­sle­ći da će­mo sa svo­jim po­ro­di­ca­ma po po­volj­nim uslo­vi­ma u ovom te­škom vre­me­nu do­bi­ti krov nad gla­vom. Ima­mo od­lu­ku Op­šti­ne da do­bi­ja­mo bes­ka­mat­ne kre­di­te ko­je u cje­lo­sti. Uz to ima Op­šti­na po­tra­ži­va­nja od Fon­da, što je do­šlo do su­da, a mi po­sta­li ko­la­te­ral­na šte­ta. Mi tr­pi­mo po­sle­di­ce. Ima­mo stan, ali kao da ga ne­ma­mo. Sta­nu­je­mo pri­vat­no i pla­ća­mo ki­ri­ju – ka­že rad­nik iz Bi­je­log Po­lja, ko­ji je do­bio stan, ali sko­ro pet go­di­na če­ka da u nje­ga use­li.

Dva od tri objek­ta za na­še su­gra­đa­ne u pot­pu­no­sti su za­vr­še­na, dok je tre­ća zgra­da još pod zna­kom pi­ta­nja. Klju­če­ve od sta­no­va je kra­jem mar­ta do­bio naj­ve­ći dio sta­na­ra u dvi­je zgra­de – is­pri­čao je za „Dan” Lju­bo­mir So­šić, di­rek­tor bje­lo­polj­ske Di­rek­ci­je za op­štin­sku imo­vi­nu. Do­dao je da su oba­vi­je­šte­ni od CFSSI i iz­vo­đa­ča ra­do­va da će tre­ća zgra­da bi­ti za­vr­še­na i use­lji­va za mje­sec.
Sud­ski spor ko­ji smo po­kre­nu­li ra­di do­bi­ja­nja neo­stva­re­ne do­bi­ti zbog pro­lon­gi­ra­nja ro­ko­va, ne uti­če na di­na­mi­ku za­vr­šet­ka ra­do­va. Ina­če, pred­met sud­skog pro­ce­sa su raz­li­či­ta vi­đe­nja od­re­đe­nih pra­va i oba­ve­za part­ne­ra u ovom pro­jek­tu – ka­zao je So­šić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, u ja­nu­a­ru ove go­di­ne, Di­rek­ci­ja na či­jem je če­lu, do­bi­la je za­htjev od me­na­dže­ra Op­šti­ne za na­kna­du šte­te od CFSSI, na ono­vu sklo­plje­nog ugo­vo­ra.
Ve­ći­nu sta­no­va Fond je otu­đio i upu­stio se u ne­što što je u ko­li­zi­ji sa ugo­vo­rom, i ta­ko nas do­veo u si­tu­a­ci­ju da svo­ja pra­va ostva­ru­je­mo na su­du. Na­kon pri­ba­vlje­ne do­ku­men­ta­ci­je i utvr­đe­nih či­nje­ni­ca pod­ni­je­li smo tu­žbu Pri­vred­nom su­du u Pod­go­ri­ci za na­kna­du šte­te, ka­ko bi se utvr­di­le či­nje­ni­ce, zbog če­ga smo pred­lo­ži­li da svo­je vi­đe­nje da­ju vje­šta­ci fi­nan­sij­ske, gra­đe­vin­ske i ge­o­det­ske stru­ke. Sa­da ne mo­gu ka­za­ti ko­ja je vi­si­na šte­te u pi­ta­nju dok ne do­bi­je­mo na­la­ze vje­šta­ka, ko­ji će, oče­ku­je­mo, br­zo bi­ti ura­đe­ni. Pri­prem­no ro­či­šte je za­ka­za­no za 12. jun – re­kao je So­šić.
So­šić je na­veo da će se, na­kon što vje­šta­ci za­vr­še svoj dio po­sla, zna­ti ko­li­ka je nji­ho­va iz­ma­kla do­bit, na osno­vu ono­ga što su ulo­ži­li.

Naj­ve­ći in­te­res Op­šti­ne je da se svi ra­do­vi za­vr­še i da gra­đa­ni use­le u svo­je sta­no­ve i ri­je­še pi­ta­nje kro­va nad gla­vom – za­klju­čio je So­šić.

Pred­stav­nik CFSSI Da­ni­lo Po­po­vić tvr­di da je fond ra­dio naj­bo­lje što je mo­gao.
– Ka­ko sa­da stva­ri sto­je do kra­ja mje­se­ca će­mo kom­ple­tan po­sao za­vr­ši­ti ka­da je u pi­ta­nju obje­kat u na­se­lju Ni­ko­ljac u Bi­je­lom Po­lju. To obe­ća­nje imam od iz­vo­đa­ča, a ka­šnje­ne je ne­spor­no i usli­je­di­lo je zbog do­sta pro­ble­ma. Iz­me­đu osta­log, i zbog iz­mje­na DUP-a – ka­že Po­po­vić.
On do­da­je da je i po­red to­ga za­do­vo­ljan jer je na­pra­vljen od­li­čan po­sao, i da se sta­no­vi do­bi­ja­ju po po­volj­ni­jim uslo­vi­ma, od­no­sno ci­je­na­ma ka­kvih ne­ma ni­gdje u Cr­noj Go­ri.
– Ovo što smo mi ura­di­li je pra­vi pod­vig. Ma­lo se in­ve­sti­to­ra od­lu­ču­je da ne­što ra­di na sje­ve­ru. Ri­je­ši­li smo ži­vot­no pi­ta­nje za 150 po­ro­di­ca, od­no­sno po­pra­vi nji­hov so­ci­jal­ni sta­tus. Sve će bi­ti br­zo za­vr­še­no, a Op­šti­na Bi­je­lo Po­lje, uko­li­ko mi­sli, ne­ka svo­je pra­vo na do­bit, za ko­ju ja ne znam šta mo­že bi­ti, ostva­ru­je pu­tem su­da – iz­ja­vio je Po­po­vić.
Do­dao je da su do sa­da na ime sud­skih tro­ško­va vla­sni­ka sta­no­va, na ime za­htje­va za na­dok­na­du zbog ka­šnje­nje i pla­ća­nje ki­ri­je u pri­vat­nim sta­no­vi­ma, is­pla­ti­li 100.000 eura.

Izvor:Dan