Opština Berane:Katnić da „pročešlja” katastar u Beranama

0
330

Spremni smo da svoje tvrdnje potkrijepimo odgovarajućim dokazima ali očekujemo bržu reakciju državnih organa zaduženih za suzbijanje organizovanog kriminala, poručili su iz Opštine Berane. 

Usled mno­štva ne­za­ko­ni­tih i ko­rup­tiv­nih rad­nji od stra­ne od­go­vor­nih li­ca u Pod­ruč­noj je­di­ni­ce Upra­ve za ne­kret­ni­ne, Op­šti­na Be­ra­ne go­di­na­ma u kon­ti­nu­i­te­tu tr­pi ve­li­ke šte­te, tvr­de iz lo­kal­ne upra­ve i is­ti­ču da je zbog neo­d­go­vor­nog po­na­ša­nja za­po­sle­nih u lo­kal­nom ka­ta­stru i dru­gih po­ve­za­nih su­bje­ka­ta uspo­re­na re­a­li­za­ci­ja ve­li­kog bro­ja va­žnih pro­je­ka­ta. Na­ve­li su, da zbog ta­ko ha­o­tič­nog sta­nja, po­no­vo po­zi­va­ju Spe­ci­jal­nog dr­žav­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća da do­dat­no pre­i­spi­ta rad­nje od­go­vor­nih u be­ran­skom ka­ta­stru i ta­ko spa­si grad od onih ko­ji su se go­di­na­ma po­i­gra­va­li sa dr­žav­nom imo­vi­mom, a sa­mim tim i sa gra­đa­ni­ma. Na­gla­si­li su da su sprem­ni da svo­je tvrd­nje pot­kri­je­pe od­go­va­ra­ju­ćim do­ka­zi­ma i da oče­ku­je br­žu re­ak­ci­ju dr­žav­nih or­ga­na za­du­že­nih za su­zbi­ja­nje or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la.


Zna se da su od­re­đe­na od­go­vor­na li­ca iz Pod­ruč­ne je­di­ni­ce Upra­ve za ne­kret­ni­ne pro­ce­su­i­ra­na od stra­ne dr­žav­nog tu­ži­la­štva i da se pro­tiv njih vo­di kri­vič­ni po­stu­pak. Me­đu­tim, u be­ran­skom ka­ta­stru i da­lje vla­da pra­vi ha­os zbog če­ga ve­li­ke šte­te tr­pi i Op­šti­na Be­ra­ne i sa­mi gra­đa­ni. Pri­je sve­ga, vr­ši se op­struk­ci­ja po pi­ta­nju eks­pro­pri­ja­ci­je ze­mlji­šta i obje­ka­ta, jer od­go­vor­ni upor­no od­bi­ja­ju da us­po­sta­ve za­ko­ni­to svo­jin­sko sta­nje na od­re­đe­nim ka­ta­star­skim pa­ce­la­ma. Zbog to­ga i Op­šti­na Be­ra­ne tr­pi ve­li­ke šte­te, jer je u ne­mo­guć­no­sti da re­a­li­zi­je mno­štvo pro­je­ka­ta ko­ji su od vi­tal­nog zna­ča­ja za lo­kal­no sta­nov­ni­štvo. Za­to po­no­vo po­zi­va­mo Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća da br­že i efi­ka­sni­je „pro­če­šlja“ rad be­ran­skog ka­ta­stra ko­ji oči­gled­no uz po­moć, od­re­đe­nih moć­nih li­ca sa stra­ne, iz­bje­ga­va da iz­vr­ša­va svo­je za­kon­ske oba­ve­ze –sa­op­šti­li su iz lo­kal­ne upra­ve.

         Foto:Dan,Katastar u Beranama

Is­ta­kli su i da oče­ku­ju da će ko­nač­no mje­sto na­čel­ni­ka u Pod­ruč­noj je­di­ni­ci Upra­ve za ne­kret­ni­ne u Be­ra­na­ma za­u­ze­ti od­go­vor­no li­ce ko­je će ra­di­ti u skla­du sa va­že­ćim za­kon­skim pro­pi­si­ma.
Zna se da se be­ran­ski ka­ta­star go­di­na­ma na­la­zi u V.D. sta­nju, jer su nje­go­vi ru­ko­vo­di­o­ci bi­va­li vr­ši­o­ci du­žno­sti na­čel­ni­ka. Za­to po­zi­va­mo od­go­vor­ne da ko­nač­no na mje­sto čel­ni­ka ove in­sti­tu­ci­je u Be­ra­na­ma ime­nu­ju čo­vje­ka ko­ji će od­go­vor­no ra­di­ti svoj po­sao i ti­me šti­ti­ti dr­žav­nu imo­vi­nu, ali i imo­vi­nu gra­đa­na. Tim pri­je, jer se broj­ni pred­me­ti ve­za­ni za ne­za­ko­ni­to po­stu­pa­nje sa dr­žav­nom imo­vi­nom na­la­ze kod pra­vo­sud­nih or­ga­na, s tim što se iz da­na u dan ot­kri­va­ju no­vi slu­ča­je­vi­ma.Mi sva­ko­dnev­no do­la­zi­mo do no­vih sa­zna­nja ko­ja uka­zu­ju na ne­a­žur­nost, a sa­mim tim i na kri­vič­na dje­la od­go­vor­nih u be­ran­skom ka­ta­stru. Ne­ki pred­me­ti se na­la­ze kod tu­ži­la­štva dok dru­gi če­ka­ju na red, jer pro­sto ne mo­že­mo da po­stig­ne­mo da ih sve pro­ce­su­i­ra­mo – na­ve­li su iz lo­kal­ne upra­ve.

Ka­za­li su da je neo­p­hod­no usta­no­vi­ti ka­ko su po­je­din­ci i od­re­đe­na pri­vat­na pred­u­ze­ća po­sta­ja­li vla­sni­ci dr­žav­ne imo­vi­ne i ka­ko je po­sli­je to­ga vr­še­na nje­na eks­pro­pri­ja­ci­ja od stra­ne Op­šti­ne Be­ra­ne.
Oči­gled­no je da su po­je­din­ci i ne­ka pri­vat­na pred­u­ze­ća pod su­mnji­vim okol­no­sti­ma knji­ži­li u svo­je vla­sni­štvo dr­žav­nu imo­vi­nu. Ra­di se i o par­ce­la­ma ko­je se na­la­ze u sa­mom cen­tru gra­da. Ima slu­ča­je­va da je Op­šti­na Be­ra­ne za vri­je­me vla­da­vi­ne ko­a­li­ci­je DPS-SDP na­la­ga­la da se iz­vr­ši eks­pro­pri­ja­ci­ja od­re­đe­nih par­ce­la za ne­ke kraj­nje ne­lo­gič­ne po­tre­be. Sve to uka­zu­je da po­sto­ji osno­va­na sum­nja o od­re­đe­nim di­lo­vi­ma iz­me­đu lo­kal­nih bi­zni­sme­na i biv­ših op­štin­skih ru­ko­vo­di­la­ca i nji­ho­vih men­to­ra iz pod­go­rič­kog cen­tra mo­ći – za­klju­či­li su iz lo­kal­ne upra­ve.

I iz ko­a­li­ci­je Zdra­vo Be­ra­ne tvr­de da su u Be­ra­na­ma u po­sled­njoj de­ce­ni­ji pro­tiv­prav­no otu­đi­va­la dr­žav­na imo­vi­na.
Do­volj­no je po­gle­da­ti ko je i gdje gra­dio od­re­đe­ne objek­te i shva­ti­ti da se ra­di o kri­vič­nim dje­li­ma ko­ja ima­ju ele­men­te or­ga­ni­zo­va­noh kri­mi­na­la i pro­tiv­prav­nog otu­đe­nja grad­skog gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta. Sva­ko la­ko mo­že uvi­dje­ti da su u igri bi­li lo­kal­ni taj­ku­ni ko­ji­ma su le­đa ču­va­li moć­ni­ci iz DPS-a. No, iskre­no se na­da­mo da će nad­le­žni dr­žav­ni or­ga­ni ko­nač­no re­a­go­va­ti na pra­vi na­čin i pred li­ce prav­de iz­ve­sti sve one ko­ji su se ogri­je­ši­li o za­ko­nu – is­ta­kli su iz ko­a­li­ci­je Zdra­vo Be­ra­ne.

Di­rek­tor Upra­ve za ne­kret­ni­ne Dra­gan Ko­va­če­vić sa­op­štio je ju­če u iz­ja­vi za „Dan“ da se, po nje­go­vom na­lo­gu, po­sled­njih go­di­na in­ten­ziv­no ra­di­lo na pre­i­spi­ti­va­nju i sre­đi­va­nju sta­nja u be­ran­skom ka­ta­stru. On je po­no­vio da po­sto­je do­ka­zi ko­ji uka­zu­ju da je u po­me­nu­toj usta­no­vi bi­lo od­re­đe­nih pro­pu­sta i da je iz tih raz­lo­ga po­kre­ta­no vi­še di­sci­plin­skih i kri­vič­nih po­stu­pa­ka pro­tiv jed­nog bro­ja za­po­sle­nih u Pod­ruč­noj je­di­ni­ci Upra­ve za ne­kret­ni­ne u Be­ra­na­ma. Ko­va­če­vić je us­tvr­dio da će usko­ro, na­kon što je za­klju­čen oglas za iz­bor na­čel­ni­ka, be­ran­ski ka­ta­star do­bi­ti od­go­vor­nog ru­ko­vo­di­o­ca ko­ji će, iz­me­đu osta­log, ima­ti za­da­tak da is­pra­vi od­re­đe­ne pro­pu­ste.

Tač­no je da je bi­lo od­re­đe­nih pro­pu­sta u ra­du Pod­ruč­ne je­di­ni­ce u Be­ra­na­ma, ali mi na­sto­ji­mo da se sva ta si­tu­a­ci­ja do­ve­de u red. No, za sve to tre­ba do­sta i vre­me­na i tru­da s ob­zi­rom da se na­še usta­no­ve ba­ve slo­že­nim po­slo­vi­ma Ubr­zo će do­ći i do ime­no­va­nja no­vog na­čel­ni­ka, ko­ji će, na­dam se, us­pje­ti da evi­de­nti­ra even­tu­al­ne gre­ške i uči­ni sve da se one is­pra­ve – ka­zao je Ko­va­če­vić za „Dan”.

Izvor:Dan