Piše:Danijela Veličković

Prostorno ograničena jedinica, okarakterisana setom ekoloških faktora nije na zavidnom nivou a ni u skladu s a preporukama EU. Na takvo stanje životne sredine utiče više faktora koji ugrožavaju abiotičku i biotičku sredinu. Na prvom mjestu faktora koji ugrožavaju dinamnički sistem prirode su antropogene aktivnosti u Bjelopoljskoj opštini. Prirodni faktori kao što su požari, zemljotresi, poplave ne mogu biti veliki stresori zivotne sredine. Time se nameće potreba glasno govoriti o savremenim problemima koji su izazvani ljudskom djelatnošću. Ulivanje neprečićenih komunalnih i industrijskih voda, deponije, depnijski filtrat, atmosferska kanalizacija samo su dio zagađivača vodenih ekositema Opštine Bijelo Polje.

Poljoprivredn akativnost bazirana na upotrebi herbicida, insekticida, direktno utiče na kvalitet rijeke Lim, zemljište, vazduh i td.  Neizstovano je pomenuti stočne fame koje lociraju tečni stajnjak na obalama Lima  koji sadrži čvrste i tečne eksremente, otpadne vode ovih farmi, ali i otpadne vode klanica. Glavna nesanitarna gradska deponija predstavčja crnu ekološku tačku ali i njena sama lociranost na ulazu u grad iz susjedne zemlje Srbije.  Deponijski filtrat ove deponije spiranjem odlazi u vodu rijeke i to na području gdje je najviše mrestilište mladice,  potočne pastrmke.

Pored glavne gradske deponije veliki je broj mini deponija, tj.smetilišta koje se nalaze većinom na obalama. Svi ovi problemi utiču na ekstinkciju avatičnih vrsta, na dominaciju alohtonih, promjene fizičko-hemijskih osobina vode rijeka u opštini. Vertikalne razlike u dejstvu  fizičkih faktora sredine ako i u pogledu hemizma sredine  odražavaju se i na sastav životnih kompleksa pojednih slojeva životne akvatične sredine. U tom pogledu neadekvatan odnos prema svim medijumima životne sredine ovog prostora može dopinijeti smanjenju kvaliteta iste, pojavi različitih bolesti, isčezavanju ribljih vrsta, nestanku emerzne vegetacije, narušavanjem estetskog izleda prostora. Nedostatak kontejnera i nelociranost korpi za otpatke ne vidnim mjestima, frekventnim, osobito duž magistrale stvaraju vrlo lošu sliku kultre jednog naroda i stanovnika ovog grada. Sa druge strane nedovoljna javna informisanost i nedostatak javnih tribina na postojecu temu, mogu biti samo dodatni problem gore navedenog.

Nepoznavanje problematike sa kojom se suočavamo u savremenom dobu može ostaviti dugoročne posljedice po atmosferu, biosferu, hidtrosferu, listosferu. Primjenom zakona o upravljanju otpadom i njegovim usklađivanjem sa zakonom EU možemo sanirati parcijalno postojeće probleme. Zabrinjavajuće je da rijeka Lim kao i njegove pritoke nikada nijesu bile  interesovanje nadležnih  za proučavanje širokog spektra kontaminanata. Naučno istraživačkim radom i relevantnim dokazima mogu se sprovesti sve vrste monitoringa (operativni, istraživački, nadzorni), što može obogatiti nadležne službe vrlo koristnim informacijama a sve u cilju valorizacije rijeke, primjeni metoda za rješavanje problema i plasiranja turizma Opstine BP na boljem levelu, što samo može podstaći ekonomski rast. To podrazumijeva usklađivanje ekonomskog razvoja sa održivim razvojem prirodnih resursa.