Defektolog i psiholog u Dječijem domu Mladost u Bijeloj nemaju licencu za rad, utvrdila je Uprava za inspekcijske poslove, nakon što je kontrolisala ovu ustanovu zbog informacija da vaspitači tuku djecu. Da li je informacija o fizičkom kažnjavanju djece tačna, nejasno je jer niko od inspektora niti nadležni iz Doma nijesu razgovarali sa njima o tome, ističe se u mišljenju Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

Direktor jedne nevladine organizacije dobio je informacije da se u JU Dječji dom “Mladost“ Bijela, na svakodevnoj osnovi koristi fizičko kažnjavanje djece, da je to opšte prihvaćen način postupanja koji se ne problematizuje i tretira kao normalan, te da osim što vaspitači udaraju djecu, djeca taj obrazac ponašanja primjenjuju i međusobno.

“To može ostaviti posljedice po njihovu sigurnost, psihičko stanje i obrasce ponašanja koje će primjenjivati u daljem životu. Ponašanje prema djeci završava se fizičkim kažnjavanjem za svaki pa i najmanji nestašluk”, tvrdi ovaj direktor NVO.

Zato je Zaštitnik ljudskih prava provjerio ovu informaciju, a nadzor je obavila i Uprava za inspekcijske poslove.

U JU Dječji dom “Mladost“ u Bijeloj, smještena su djeca bez roditeljskog staranja ili čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama.

Ustanova, osim ove usluge za koju posjeduje licencu, posjeduje i licence za još tri usluge u oblasti socijalne i dječije zaštite (SOS telefon, dnevni boravak za djecu sa smetnjama u razvoju i mlade, smještaj u prihvatilište – sklonište za smještaj djece).

U Domu tvrde da je svaki oblik nasilja apsolutno nedopustiv, te da preduzimaju sve mjere i aktivnosti da se nasilje prevenira, a svako eventualno ostupanje zaposlenog koje ima elemente nasilja na adekvatan način sankcioniše.

“Svi zaposleni upoznati su sa činjenicom da se bilo kakav oblik nasilja usmjeren prema bilo kom djetetu – korisniku kažnjava momentalnom suspenzijom, te otkazom ugovora o radu, shodno opštim aktima Doma i pozitivnim zakonskim opropisima. Davne 2006. godine, nakon okončanja disciplinskog postupka, uručena je odluka o otkazu ugovora o radu medicinskoj sestri, zbog fizičkog kažnjavanja djeteta, o čemu postoji dokumentacija. Stručni radnici
ustanove, u svakodnevnom radu sa djecom, sve eventualne nesporazume i probleme rješavaju u individualnim i grupnim razgovorima. Djeca se permanentno edukuju i sve međusobne nesporazume rješavaju kroz nenasilnu komunikaciju”, ističe se, između ostalog, u odgovoru Doma.

Ispektor je ustanovio da na dan nadzora osam zaposlenih (vaspitači i druga stručna lica za obavljanje osnovnih i specijalizovanih poslova) posjeduje licencu za rad u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

“Dva zaposlena, defektolog zaposlen na poslovima vaspitača i psiholog, zaposlena na osnovnim stručnim poslovima, ne posjedju licencu za rad”, navodi se u mišljenju zamjenice Zaštitnika ljudskih prava o sloboda Snežane Mijušković.

Takođe, nadzorom je ustanovljeno da ustanova ne vodi knjigu aktivnosti na osiguranju bezbjednosti.

“Međutim, zapaža se da nije obavljen razgovor ni sa jednim korisnikom u cilju potpunijeg utvrđivanja činjeničnog stanja”, ukazuje Mijušković.

Zaštitnik podsjeća da je jedna od generalnih smjernica u zaštiti djece od nasilja da osobe koje brinu o djeci uzimaju
u obzir dječja mišljenja i stavove o pitanjima koja se njih tiču, što je i načelo utvrđeno u Konvenciji o pravima
djeteta UN-a.

“Ova smjernica naročito je važna u situacijama gdje je potrebno zaštititi dijete”, navodi Mijušković.

Zapaža se da predstavnici JU Dječji dom “Mladost“, kao ni nadležne inspekcije, nijesu obavili razgovor sa djecom – korisnicima usluge smještaja, u vezi čijih prava je i podnijeta pritužba.

“Po mišljenju Zaštitnika, nadležna inspekcija bila je dužna da na odgovarajući način uzme u obzir i stavove djece u vezi sa odnosom vaspitača i stručnih lica prema njima kako bi se u potpunosti utvrdilo činjenično stanje, shodno Zakonu o inspekcijskom nadzoru. Na ovaj način, po mišljenju Zaštitnika nije omogućeno djeci da daju svoj glas o pitanju koje se direktno na njih odnosi i kojim bi obezbijedili svoju participaciju u postupku”, kazala je Mijušković.

Izvor:CDM