Odr­žan je pro­test pro­tiv iz­grad­nje mi­ni-elek­tra­na na ri­je­ka­ma sje­ve­ro-is­to­ka Cr­ne Go­re

0
898

Uz uče­šće mje­šta­na, pred­stav­ni­ka broj­nih ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja, udru­že­nja, kul­tur­nih i jav­nih rad­ni­ka i slo­bod­nih in­te­lek­tu­a­la­ca is­pod Ko­mo­va, na ri­je­ci Pe­ru­ći­ci, odr­žan je pro­test pro­tiv iz­grad­nje mi­ni-elek­tra­na na ri­je­ka­ma sje­ve­ro-is­to­ka Cr­ne Go­re. Sa sku­pa je po­ru­če­no da oču­va­nje pri­ro­de mo­ra bi­ti na pr­vom mje­stu i da čo­vjek od nje ima vi­še ko­ri­sti ne­go od iz­grad­nje mi­ni-elek­tra­na. Kon­sta­to­va­no je da bi re­me­će­nje vo­do­to­ka na na­čin ka­ko je to pla­ni­ra­no od­lu­ka­ma Vla­de Cr­ne Go­re pred­sta­vlja­lo pra­vi eko­lo­ški zlo­čin. Is­tak­nu­to je da ovo ni­je ni­ka­kva po­li­tič­ka pri­ča, već iskre­no na­sto­ja­nje da se spri­je­či da­lja de­va­sta­ci­ja pod­ruč­ja ko­je se na tu­ri­stič­kim ma­pa­ma knji­ži kao pri­vlač­ne i atrak­tiv­ne de­sti­na­ci­je.

Ov­dje su se da­nas oku­pi­li pri­pad­ni­ci svih na­ci­ja i vje­ra sa sje­ve­ra Cr­ne Go­re, jer se po­ja­vio za­jed­nič­ki ne­pri­ja­telj ko­ji je na­u­mio da uni­šti na­še ri­je­ke i oskr­na­vi pri­rod­ne lje­po­te či­ta­vog kra­ja. Tu smo da sa­op­šti­mo da to ne­će ići ta­ko la­ko i da će­mo svim ras­po­lo­ži­vim sred­stvi­ma bra­ni­ti vri­jed­no­sti ko­je nam je u ama­net osta­vi­la maj­ka pri­ro­da – ka­zao je Mi­lan Ma­ne Ka­stra­to­vić predstvnik NVO „Pe­ru­ći­ca”, ko­ja je or­ga­ni­zo­va­la ovaj pro­test.Ka­stra­to­vić je ka­zao da po­je­din­ci kroz iz­grad­nju mi­ni-elek­tra­na na ri­je­ka­ma sje­ve­ra za­vla­če ru­ku u dr­žav­nu ka­su. Is­ta­kao je da bi mno­go pa­met­ni­je bi­lo da se no­vac ko­ji se iz­dva­ja za sub­ven­ci­je vla­sni­ci­ma elek­tra­na usmje­ri za otva­ra­nje no­vih rad­nih mje­sta.

Zar mo­že­mo zbog ne­či­je za­ra­de da do­zvo­li­mo da se na­še ri­je­ke u pot­pu­no­sti uni­šte. A što je naj­go­re, na gu­bit­ku bi bi­la i ci­je­la Cr­na Go­ra, od­no­sno njen bu­džet. Sa­mo da se iz­gra­di po jed­na elek­tra­na na 84 vo­do­to­ka ko­ji su za to od­re­đe­ni, to je 225 mi­li­o­na eura ko­je će Cr­na Go­ra iz­dvo­ji­ti za sub­ven­ci­je vla­sni­ci­ma elek­tra­na u na­red­nih 12 go­di­na. Tim nov­cem bi dr­ža­va u pot­pu­no­sti mo­gla da ri­je­ši pro­blem ne­za­po­sle­no­sti u Cr­noj Go­ri, što je la­ko iz­ra­ču­na­ti ka­da se zna da jed­no rad­no mje­sto ko­šta 5.000 eura, a da ima 50.000 ne­za­po­sle­nih na­veo je Ka­stra­to­vić.

Iz NVO „Pe­ru­ći­ca” su us­tvr­di­li da su u vi­še na­vra­ta nad­le­žnim dr­žav­nim or­ga­ni­ma uka­zi­va­li na ne­pra­vil­no­sti ve­za­ne za iz­grad­nju mi­ni-elek­tra­na na Mo­jan­skoj ri­je­ci i Bra­dav­cu, ko­ji pri­pa­da­ju sli­vu ri­je­ke Pe­ru­ći­ce. Na­gla­si­li su da su kao ne­ga­tiv­nu stra­nu pre­do­ča­va­li od­su­stvo tran­spa­rent­no­sti, jav­ne ras­pra­ve i pra­vo­vre­me­nog upo­zna­va­nja sta­nov­ni­štva sa na­mje­ra­ma o iz­grad­nji, uti­ca­ju i po­sle­di­ca­ma na ži­vot­nu sre­di­nu i pre­ci­znim lo­ka­ci­ja­ma iz­grad­nje elek­tra­na. Ka­za­li su da sve to oda­je sli­ku da je u ovoj obla­sti vla­da to­tal­na anar­hi­ja i ne­red. Na­gla­si­li su da ima­ju pot­pu­no dru­ga­či­je vi­đe­nje od zva­nič­ni­ka i po pi­ta­nju even­tu­al­nih be­ni­fi­ta ko­je iz­grad­nja mi­ni-elek­tra­na tre­ba da do­ne­su lo­kal­nom sta­nov­ni­štvu. Us­tvr­di­li su da bi iz­grad­nja mi­ni-elek­tra­na po utvr­đe­nom pla­nu po­gub­no uti­ca­la i na flo­ru i fa­u­nu.

Po­sto­je obe­ća­nja da će kad se na­pra­ve elek­tra­ne te­ći med i mli­je­ko. Me­đu­tim, na­še za­pa­ža­nje je dru­ga­či­je. U zva­nič­noj dr­žav­noj pro­jek­ci­ji raz­voj tih kra­je­va bi se ogle­dao u raz­vo­ju po­ljo­pri­vre­de, sto­čar­stva, tu­ri­zma, ko­ji bi se ba­zi­rao na va­lo­ri­za­ci­ji iz­u­zet­nih pri­rod­nih lje­po­ta i oču­va­ne pri­ro­de. Iz­u­zet­nost pri­ro­de se ogle­da u bo­ga­stvu či­ste i sa­ču­va­ne vo­de sa li­je­pim vo­do­to­ci­ma, bo­gat­stvu flo­re i fa­u­ne sa is­ti­ca­njem za­šti­će­nih ži­vo­tinj­skih vr­sta i en­de­mič­nih bilj­nih vr­sta. Na­ve­šće­mo sa­mo po je­dan pri­mjer či­ji je op­sta­nak ne­mo­guć bez oču­va­nja vo­do­to­ka na ko­jim se pra­ve elek­tra­ne. Pr­vo, vi­dra kao za­šti­će­na ži­vo­tinj­ska vr­sta na evrop­skom kon­ti­nen­tu i dru­go, tra­va sri­je­mu­ša ko­ju sma­tra­ju jed­nom od naj­lje­ko­vi­tih bi­lja­ka na ze­mlji­noj ku­gli – na­ve­li su iz NVO „Pe­ru­ći­ca”.
Ka­za­li su da bi, u ci­lju što bo­ljeg sa­gle­da­va­nja na­zna­če­ne pro­ble­ma­ti­ke, tre­ba­lo vi­še pa­žnje obra­ti­ti i na isto­rij­ske pri­li­ke i du­hov­ne vri­jed­no­sti ko­je se ti­ču pro­sto­ra is­pod Ko­mo­va.Da bi tre­zve­ni­je gle­da­li na sve ove pro­ble­me mo­ra­mo uka­za­ti na dvi­je či­nje­ni­ce, na ko­je bi tre­ba­li da obra­te pa­žnju svi oni ko­ji se ba­ve ovim pro­ble­mom. Pr­vo, da su ovoj pro­stor na­ši dje­do­vi osvo­ji­li pu­škom, i dru­go da je pr­va dr­žav­na ško­la u Cr­noj Go­ri otvo­re­na u se­lu ko­jem pri­pa­da­ju ovi vo­do­to­ci. Sto­ga ne­ma po­tre­be da nas za­stra­šu­ju, a još ma­nje uče ko­ji su na­ši in­te­re­si – po­ru­či­li su iz NVO „Pe­ru­ći­ca”.