Ekološke NVO ,,Ozon”, ,,Breznica”  i Društvo mladih ekologa Nikšića upućuju  javni zahtjev Vladi Crne Gore da pod hitno obustavi sve započete radove na izgradnji malih hodroelektrana, a  Ministarstvo ekonomije da pravovremeno informiše javnost o dinamici provjere dokumentacije za ove objekte, koji zbog štetnih posledica po životnu sredinu i državni budžet u poslednje vrijeme sve više uznemiruju i opterećuju javnost.

     Kutska rijeka

Smatramo da građani imaju pravo da shodno saznanjima i osnovanim sumnjama aktivno učestvuju u provjeri dokumentacije i utvrđivanju činjeničnog stanja, naročito zbog terenskih radova i uočenih nepravilnosti koje nije moguće prepoznati kroz provjeru papira  iz kancelarije, a bez čega se ne može  kvalitetno sagledati kompletna situacija

Kako svakodnevno dobijamo različite informacije i foto dokumentaciju sa terena,  jasno je da se nesmetano, negdje čak i sa većim intezitetom, nastavlja sa pripremnim radovima na većinii započetih objekata i uz to devastiraju riječna korita i okolni šumski ekosistem, a upravo se tu mogu utvrditi krovni argumenti kako su napravljeni sistemski propusti od davanja koncesija na rijeke do građevinske dozvole za MHE , a što je dovelo do ozbiljne društvene tenzije, naročito na relaiciji lokalno stanovništvo – investitori.

Vjerujemo da je pri Ministarstvu ekonomije, potrebno osnovati međusektorski Call centar u kom bi bili uključeni i predstavnici ekoloških NVO, kako bi se kontinuirano  komuniciralo sa građanima  i omogućilo im se da bez ličnog izlaganja i dodatnih troškova, podijele korisne informacije, foto i video materijale i sve što smatraju važnim za ovu problematiku.

Smatramo i da bi Skupština Crne Gore morala prepoznati važnost trenutka , narasle tenzije i prijetnju od ozbiljnih ekoloških I ekonomskih šteta, i shodno tome svoje nadležnosti i kontrolne mehanizme za rad izvršne vlasti iskoristiti na najbolji mogući način, kako kroz raspravu plenumu tako i kroz rad odbora.

I ovom prilikom pozivamo i sudsku vlast, da iskaže interesovanjje za ovu problematiku, jer je i najvećim laicima jasno da je javni interes stavljen iza privatnog, što daje povoda da se naročito  državno tužilaštvo aktivno uključi i u komunikaciju sa građanima, kao i kroz analizu svih relevantnih dokumenata izdatih za male hidroelektrane.

Izvor: Ozon