Uprava javnih radova je donijela Odluku o pokretanju postupka izbora izvođača na projektu izgradnje dječijeg vrtića i jaslica u Pljevljima.

Procijenjena vrijednost nabavke iznosi 860.000,00 € sa PDV-om.

”Ugovor o nabavci biće zaključen u skladu sa uslovima ugovora koji su određeni u tenderskom dosijeu i svim ostalim dokumetima koji će činiti ugovor o nabavci radova. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniže ponuđena cijena”- naveli su iz Uprave i dodali:

”Uslovi koje svaki ponuđač treba da ispuni kao i način na koji se dokazuje ispunjenosti uslova određeni su tenderskim dosijeom.
Ponuđač je dužan da u sklopu svoje ponude dostavi i garanciju ponude. Garancija ponude mora iznositi 17.000,00 eura. Originalni primjerak garancije se dostavlja u originalu ponude”.

Zainteresovani lica mogu dobiti tenderski dosije na slijedećoj adresi: Uprava javnih radova, ulica Novaka Miloševa broj 18, 81000 Podgorica, Crna Gora, svakog radnog dana od dana objavljivanja javnog poziva u vremenu od 12 do 15 sati uz podnošenje ovlašćenja za preuzimanje tenderskog dosijea i dokaz o uplati 100,00 eura na dan uplate, bespovratno.

Uplata se vrši na žiro račun broj 832-1029-20, kod Podgoričke banke (uz napomenu za preuzimanje tenderske dokumentacije – Pljevlja radovi).

izvor: rtcg.me