Elektroprivreda (EPCG) do sada nije obavila nijednu isplatu, odnosno finansijsku kompenzaciju po osnovu prigovora u slučaju neispunjavanja minimuma kvaliteta snabdijevanja električnom energijom.

Iz EPCG su agenciji Mina-business kazali da je od početka avgusta, kada su počela da važe Pravila o minimumu kvaliteta isporuke i snabdijevanja električnom energijom, do danas podneseno 14 prigovora.

“Svi podnosioci prigovora su pojedinci iz kategorije domaćinstva”, rekli su iz EPCG.

Iz EPCG su dodali da je do sada odgovoreno na deset prigovora i da su svi bili neosnovani, dok su četiri još u proceduri rješavanja.

“S obzirom da je svih deset prigovora ocijenjeno kao neosnovano, finansijskih kompenzacija do sada nije bilo”, objasnili su iz EPCG.

Snabdjevač, odnosno EPCG je, kako su saopštili, jedinstvena adresa za podnošenje prigovora, bez obzira da li se radi o prigovoru na kvalitet isporuke usluga snabdjevača – EPCG, Crnogorskog elektrodistributivnog (CEDIS) ili Crnogorskog elektroprenosnog sistema (CGES).

“To znači da ukoliko kupac smatra da je predmet nekvalitetna isporuka ili snabdijevanje električnom enegrijom po nekom od kriterijuma koji su definisani, on ima mogućnost da se, bez obzira da li je u pitanju usluga koju pružaju operatori distributivnog ili prenosnog sistema, ili sam snabdjevač, obrati i prigovor podnese na jednom mjestu, a to je snabdjevač – EPCG, koja ima poslovnice u skoro svim opštinama u Crnoj Gori”, zaključili su iz EPCG.

Primjena finansijskih kompenzacija u slučajevima neispunjavanja minimuma kvaliteta snabdijevanja električnom energijom počela je 8. avgusta.

Za neispunjavanje minimuma kvaliteta propisanog pravilima predviđena je kompenzacija od 20 EUR za kupce koji su priključeni na distributivni sistem – pretežno domaćinstva, odnosno 200 EUR za kupce koji su priključeni na prenosni sistem.

Snabdjevač je dužan da u roku od 15 dana odluči po prigovoru kupca. Ako kupac nije zadovoljan rješenjem snabdjevača, može se žaliti RAE.

Nakon donošenja odluke snabdjevača ili RAE kojom se udovoljava zahtjevu stranke, snabdjevač je dužan da obavi finansijsku kompenzaciju u roku od 30 dana.

 

izvor: Mina business