Cen­tar za raz­voj ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja de­man­tu­je in­for­ma­ci­je ob­ja­vlje­ne u „Dan” 5. ju­la pod na­slo­vom „Mu­rić de­mon­stra­tiv­no na­pu­stio sa­sta­nak” . Iz­vr­šna di­rek­tor­ka Ana No­va­ko­vić pod­sje­ća da je CRN­VO u Ro­ža­ja­ma 3. ju­la, or­ga­ni­zo­vao jav­nu di­sku­si­ju na te­mu „Fi­nan­si­ra­nje NVO iz bu­dže­ta lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va”. Tri­bi­na je oku­pi­la pred­stav­ni­ke lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va i ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja sa sje­ve­ra Cr­ne Go­re. No­va­kvi­će­va ka­že da ni­je tač­na in­for­ma­ci­ja da su sa­stan­ku pri­su­stvo­va­le dvi­je NVO, jer ih je bi­lo 20, o če­mu, ka­ko ka­že, po­sto­je do­ka­zi u li­sti uče­sni­ka i fo­to­gra­fi­ja­ma sa ovog sku­pa.

To što se jed­noj oso­bi, Haj­ra­nu Mu­ri­ću, ni­su do­pa­li od­go­vo­ri ko­je je do­bio i oče­ki­vao, te je valj­da iz tog raz­lo­ga na­pu­stio skup je nje­gov le­gi­ti­man stav, ali su raz­lo­zi na­pu­šta­nja is­klju­či­vo od­lu­ka ovog po­je­din­ca ko­ja ne­ma ve­ze sa or­ga­ni­za­to­rom- ista­kla je No­va­ko­vi­će­va i na­gla­si­la da je oba­ve­za CRN­VO, kao or­ga­ni­za­to­ra sku­pa, da sva­ki uče­snik ima mo­guć­nost da po­sta­vlja pi­ta­nja i ko­men­ta­ri­še te­mu.
– To smo i u slu­ča­ju Mu­ri­ća do­ka­za­li, uzev­ši u ob­zir či­nje­ni­cu da či­tav set pi­ta­nja i ko­men­ta­ra ko­je je Mu­rić po­me­nuo ni­je­su bi­li pred­met ove jav­ne di­sku­si­je. Ali, on je i po­red to­ga sva­ka­ko imao pro­stor da ka­že sve što mi­sli- ka­že No­va­ko­vi­će­va i do­da­je da ka­da je u pi­ta­nju od­nos CRN­VO-a pre­ma ne­vla­di­nom sek­to­ru na sje­ve­ru Cr­ne Go­re, po­što se ta te­za pro­vla­či u ovom tek­stu, sa­mo u po­sled­njih go­di­nu da­na CRN­VO je na sje­ve­ru Cr­ne Go­re for­mi­rao dva lo­kal­na re­surs­na cen­tra za ne­vla­di­ne or­ga­ni­za­ci­je- NVO Bo­num u Plje­vlji­ma, i NVO Bje­lo­polj­ski de­mo­krat­ski cen­tar u Bi­je­lom Po­lju, ko­ji na dnev­nom ni­vou pru­ža­ju po­dr­šku ra­du i funk­ci­o­ni­sa­nju svih ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja sa sje­ve­ra Cr­ne Go­re.
– U po­sled­njih go­di­nu da­na, or­ga­ni­zo­va­li smo šest tre­nin­ga za or­ga­ni­za­ci­je sa sje­ve­ra, ko­ji­ma je pri­su­stvo­va­lo vi­še od 70 ko­le­ga, či­me kon­ti­nu­i­ra­no do­pri­no­si­mo ja­ča­nju ka­pa­ci­te­ta ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja u ovoj re­gi­ji. U istom ovom pe­ri­o­du or­ga­ni­zo­va­li smo osam jav­nih di­sku­si­ja, za pred­stav­ni­ke op­šti­na i NVO sa sje­ve­ra Cr­ne Go­re, na ključ­ne te­me od zna­ča­ja za raz­voj ne­vla­di­nih or­ga­ni­za­ci­ja.
Pred­stav­ni­ce NVO sa sje­ve­ra dio su na­šeg ak­tu­el­nog pro­jek­ta za ve­će eko­nom­sko osna­ži­va­nje že­na. Mla­di i sa sje­ve­ra uče­stvo­va­li su u ne­dav­no za­vr­še­nom edu­ka­tiv­nom pro­gra­mu „Ci­vil­no dru­štvo za po­čet­ni­ke”.
Po­što je Mu­rić ja­ko za­bri­nut za to na ko­je ak­tiv­no­sti CRN­VO „tro­ši” sred­stva od do­na­ci­ja, oči­gled­no je da zna­ča­jan dio na­šeg bu­dže­ta upra­vo in­ve­sti­ra­mo u ci­vil­no dru­štvo na sje­ve­ru Cr­ne Go­re. Me­đu­tim, nje­mu ni na ko­ji na­čin ne­ma­mo oba­ve­zu po­la­ga­ti ra­ču­ne, a jav­nost Cr­ne Go­re po­no­vo in­for­mi­še­mo da na­še pro­gram­ske i fi­nan­sij­ske iz­vje­šta­je mo­že pro­na­ći na na­šoj web stra­ni­ci, www.crn­vo.me.Portal sjevercg je takodje objavio saopštenje sa, održanog sastanka NVO iz opština sa sjevera Crne Gore, koji je organizovala Centar za razvoj Nevladinih organizacija(CRNVO) i na kojem od stotinu NVO iz Rožaja su samo dvije prisustvovale.

Izvor:Dan