Mještani protestovali u Murinu protiv najavljene izgradnje Minihidroelektrane

0
674

Koncesionar koji je dobio radove, prema našim nezvaničnim saznanjima, je izvjesni Aco Vuković, u saradnji s opet izvjesnim Olegom Obradovićem i Blažom Milovim Đukanovićem koji su, ako je to tačno, nosioci hajdučije, kazao je Branislav Otašević

Zbog na­mje­re da se gra­di mi­ni hi­dro­e­lek­tra­na na lo­ka­li­te­tu Mu­rin­ska ri­je­ka, Do­so­va ri­je­ka i Ne­nov po­tok u Mu­ri­nu je ju­če odr­žan pro­test­ni zbor ko­jem je pri­su­stvo­va­lo pre­ko 200 gra­đa­na. Oni su od nad­le­žnih tra­ži­li da hit­no sta­ve mo­ra­to­ri­jum na po­me­nu­tu od­lu­ku, na­vo­de­ći da bi nje­na re­a­li­za­ci­ja ima­la ne­sa­gle­di­ve po­sle­di­ce. Is­tak­nu­to je da su od Op­šti­ne i MUP-a –is­po­sta­ve u Pla­vu za­tra­ži­li da ih za­šti­te od ovog na­u­ma i omo­gu­će im ne­sme­tan ži­vot na sop­stve­nim ima­nji­ma.

Pred­sjed­nik Mje­sne za­jed­ni­ce Mu­ri­no Bra­ni­slav Ota­še­vić ka­zao je da je cilj zbo­ra gra­đa­na da se su­prot­sta­ve di­vljoj grad­nji mi­ni hi­dro­e­lek­tra­ne na Mu­rin­skoj ri­je­ci, o če­mu gra­đa­ni i or­ga­ni mje­sne za­jed­ni­ce, kao ni Op­šti­ne Plav zva­nič­no ni­je­su oba­vi­je­šte­ni.
Pri­je ne­ko­li­ko da­na sa­mo­or­ga­ni­zo­va­ni po­je­din­ci pri­ku­pi­li su vi­še od dvje­sta pot­pi­sa za pe­ti­ci­ju pro­tiv ovog pro­jek­ta. Grad­nja mi­ni hi­dro­e­lek­tra­ne bi ovom kra­ju mno­go vi­še šte­ti­la ne­go što bi ko­ri­sti­la. Po­go­to­vo pre­ma ovom pro­jek­tu ima­mo ani­mo­zi­tet zbog to­ga što na iz­vo­ri­štu Mu­rin­ske ri­je­ke, oda­kle ide vo­do­vod ko­ji snab­di­je­va Mu­ri­nu, Ma­šni­cu i Pe­pi­će, gdje je ba­zen ura­đen pri­je vi­še od 20 go­di­na, pro­je­kat u cje­lo­sti ni­je za­vr­šen ni do da­na­šnjeg da­na. Kon­ce­si­o­nar ko­ji je do­bio ra­do­ve pre­ma na­šim ne­zva­nič­nim sa­zna­nji­ma je iz­vje­sni Aco Vu­ko­vić, u sa­rad­nji sa opet iz­vje­snim Ole­gom Ob­ra­do­vi­ćem i Bla­žom Mi­lo­vim Đu­ka­no­vi­ćem, ko­ji su, ako je to tač­no, no­si­o­ci haj­du­či­je i ko­ji svo­jim bi­zni­som ovaj kraj osta­vlja­ju bez osnov­ne ži­vot­ne po­tre­be. Kon­ce­si­o­nar ni­je iz­vr­šio ni po­treb­na hi­dro­ge­o­lo­ška mje­re­nja ka­ko bi se utvr­dio ka­pa­ci­tet vo­de i u naj­su­šni­jem pe­ri­o­du, pa on­da da se vi­di je li taj pro­je­kat oprav­dan.

Tim pri­je što od iz­vo­ri­šta vo­di pet ka­na­la za na­vod­nja­va­nje ima­nja, a i što vo­da na vi­še mje­sta po­ni­re i sva­ka upo­tre­ba me­ha­ni­za­ci­je za iz­vo­đe­nje ra­do­va mo­že da po­re­me­ti vod­ni re­žim i da vo­da ne­sta­ne, što bi na ovom pro­sto­ru uslo­vi­lo pu­stoš –na­gla­sio je Ota­še­vić. On je is­ta­kao da je tre­ba­lo da do­đu struč­nja­ci, da ob­ja­sne gra­đa­ni­ma sve što se ti­če teh­nič­kog di­je­la i pre­ci­zi­ra­ju ko­li­ko bi gra­đa­ni i ovaj kraj od to­ga ima­li ko­ri­sti, a ko­li­ko šte­te.


Po mom la­ič­kom mi­šlje­nju, ovim pro­jek­tom se sve ugro­ža­va- po­ljo­pri­vre­da, ri­blji fond, flo­ra i fa­u­na, da­kle ukup­ni bi­o­di­ver­zi­tet. Šu­me u Mu­rin­skoj ri­je­ci su pret­hod­no po­sje­če­ne, po­sled­nji iz­vo­đač ra­do­va iz­vje­sni Rat­ko Bo­sa­nac je to do­kraj­čio, od če­ga su se oko­ri­sti­li on i ne­ki po­je­din­ci, Op­šti­na mi­ni­mal­no, a gra­đa­ni i ovaj kraj- ni­šta. Još ako pu­sti­mo vo­du on­da su pri­rod­na bo­gat­stva pot­pu­no uni­šte­na. Za­sad će­mo se e su­prot­sta­vi­ti mir­nim pu­tem, da im ka­že­mo da ta­ko ne mo­že da se ra­di, a ako ne uva­že na­še za­htje­ve pred­u­ze­če­mo i ra­di­kal­ni­je ko­ra­ke.

U naj­kra­ćem ro­ku for­mi­ra­će­mo od­bor ko­ji će sve ovo da pra­ti i po­sred­stvom ko­jeg će­mo pred­u­zi­ma­ti po­treb­ne ko­ra­ke. O ovo­me su oba­vi­je­šte­ni pred­sjed­nik op­šti­ne Or­han Šah­ma­no­vić i po­li­ci­ja u Pla­vu, od ko­jih smo zah­ti­je­va­li da uči­ne što je u nji­ho­voj mo­ći da ra­do­ve za­u­sta­ve i na­ro­du omo­gu­će da ži­vi od svog ra­da i po­ljo­pri­vre­de, jer im je sve dru­go one­mo­gu­ći­la ova vlast –po­ru­čio je Ota­še­vić

Izvor:Dan