Mje­šta­ni Li­je­ske, se­la iz­nad To­ma­še­va, pro­te­stom su ju­če is­ka­za­li svoj re­volt zbog na­ja­vlje­ne, ka­ko su ka­za­li, de­va­sta­ci­je ri­je­ke Lje­šta­ni­ce ko­ja pro­ti­če kroz nji­ho­vo se­lo. Na­i­me, na­ja­vlje­no je da fir­ma ,,Si­ner­dži”, ko­ja je već iz­gra­di­la i pu­sti­la u rad mi­ni hi­dro­e­lek­tra­nu Vre­lo, na­mje­ra­va da pre­u­zme dio vo­do­to­ka Lje­šta­ni­ce i pre­u­smje­ri je za rad svog po­stro­je­nja. Mje­šta­ni će, ka­ko su ju­če is­ta­kli, svim si­la­ma bra­ni­ti ri­je­ku, ko­ja za njih, ka­ko is­ti­ču, zna­či ži­vot.

  foto:vijesti

Oni pred­la­žu in­ve­sti­to­ru da slo­bod­no gra­di mi­ni cen­tra­lu na ri­je­ci u nji­ho­vom se­lu, ali da ne od­vo­di vo­du ci­je­vi­ma i ta­ko ih osta­vi bez mo­guć­no­sti da ži­ve ži­vo­tom do­stoj­nim čo­vje­ka.
Ugled­ni mje­šta­nin, pen­zi­o­ni­sa­ni pro­fe­sor To­dor Da­mja­no­vić ka­že da „Si­ner­dži” že­li da vo­du od iz­vo­ri­šta Lje­šta­ni­ce vo­di ci­je­vi­ma jed­no pet ki­lo­me­ta­ra, a on­da da je uli­ju u Vre­lo gdje je hi­dro­cen­tra­la, ka­ko bi pro­iz­vo­di­li ve­ću ko­li­či­nu stru­je. Na taj na­čin bi, tvr­di on, ko­ri­to ri­je­ke tih pet ki­lo­me­ta­ra sko­ro ili pot­pu­no pre­su­ši­lo.
Ovo­me se ja­du ni­je­smo na­da­li i za­ču­dio nas je na­um da nam od­ve­du ovaj naš iz­vor ži­vo­ta. Ka­žu da će u Lje­šta­ni­ci ne­što vo­de osta­ti, ali mi u to ne vje­ru­je­mo jer smo vi­dje­li šta su ura­di­li u Še­ku­la­ru kod Be­ra­na gdje po­red slič­nih obe­ća­nja ne­ma vo­du i pre­ko ri­je­ke se u plit­kim ci­pe­la­ma sa­da mo­že pre­ći- ka­že Da­mja­no­vić i do­da­je da bez ri­je­ke ni­je­su u sta­nju da op­sta­nu.
Pre­ko lje­ta ovdje je pu­no na­ro­da. Do­la­ze u za­vi­čaj sa svih stra­na. Sad je ov­dje oko 50 do­ma­ćin­sta­va ko­ji su stal­no na­sta­nje­na. Ne­ki se ba­ve po­ljo­pri­vre­dom, a dru­gi sto­čar­stvom, a ako ne­ma vo­de odo­še svi tr­bu­hom za hlje­bom- is­ti­če Da­mja­no­vić.
Oku­plje­ni mje­šta­ni is­ti­ču da je na di­je­lu ri­je­ke ko­ji je sa­da na uda­ru za­go­vor­ni­ka grad­nje mi­ni hi­dro­el­ktra­na bi­lo 15 vo­de­ni­ca, da su do­la­zi­li do­ma­ći­ni iz Bi­je­log Po­lja, Be­ra­na i Moj­kov­ca i mlje­li ži­to.

foto:dan
Ovo je si­ro­ma­šan kraj i ova buč­na ri­je­ka je za nas mo­re. Na­u­či­li smo da ži­vi­mo u vo­di i sa vo­dom. Tu je i naj­ljep­ši i naj­ve­ći vo­do­pad u re­gi­o­nu. Do­la­ze i tu­ri­sti da vi­de tu lje­po­tu. Lje­šta­ni­ca je bo­ga­ta ri­bom, a iz nje se mo­že pi­ti ko­li­ko je vo­da či­sta. Ov­dje ima dva­de­se­tak iz­vo­ra i ako ri­je­ke ne bu­de bi­će­mo pri­nu­đe­ni da se se­li­mo- is­ti­če Da­mja­no­vić.
Je­dan od mla­đih sto­ča­ra iz se­la Mi­lo­je Đa­čić, ka­že da ima se­dam čla­no­va do­ma­ćin­stva i iz­dr­ža­va tro­je dje­ce, i ako ri­je­ka pre­su­ši „ne­ma mi ov­dje op­stan­ka”.
Od Lje­šta­ni­ce za­vi­si ži­vot lju­di i sto­ke. Sad ho­će da nam je uzmu, a za to je di­rekt­no kri­vo Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de i ru­rar­lnog raz­vo­ja- sma­tra Đa­čić.
Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma umje­sto što se de­kla­ra­tiv­no za­la­žu da vra­te mla­de na se­lo, nad­le­žni tre­ba da za­u­sta­ve ova­kve na­mje­re ko­je ugro­ža­va­ju one ko­ji u se­li­ma već ži­ve.
Uzi­ma­ju sve što ima­mo, a ni­šta nam ne da­ju. Put uni­šten, ni­ko­me ne da­ju kre­dit, iz­u­zev po par­tij­skoj pri­pad­no­sti. Šu­me po­sje­kli kon­ce­si­o­na­ri. I sad ho­će da nam od­ve­du ri­je­ku. Svim si­la­ma će­mo to bra­ni­ti, pa ma­kar i svo­jim ži­vo­ti­ma- ka­te­go­ri­čan je Đa­čić.
Nje­gov kom­ši­ja Dra­gan Da­mja­no­vić is­ti­če da ne smi­ju do­zvo­li­ti da osta­ne su­vo ko­ri­to Lje­šta­ni­ce.
Ako ri­je­ka pre­su­ši ov­dje nam ne­ma op­stan­ka – pod­vla­či Da­mja­no­vić, a Ran­ko Đa­čić do­da­je da se­lo ne­mo­že da ži­vi bez ri­je­ke.
Bio bi to ge­no­cid, pa pi­tam ima li ne­ko u ovoj dr­ža­vi da nas za­šti­ti i da mi ne bra­ni­mo ri­je­ku ka­ko zna­mo i umi­je­mo-po­ru­čio je Đa­čić.
Mi­lo­rad Mr­dak in­ve­sti­to­ri­ma po­ru­ču­je da im ne uzi­mu­ju sva­ku kap vo­de „jer i mi mo­ra­mo da ži­­vi­mo”.
Uz to tra­ži­mo da nam as­fal­ti­ra­ju ovaj uni­šte­ni ma­ka­dam­ski put i ne­ko­ga iz se­la za­po­sle. A ne ova­ko da uzmu vo­du i da nas ni­šta ne pi­ta­ju. To ni­gdje u svi­­je­tu ne­ma-is­ti­če Mr­dak.

 

Izvor:Dan