Mje­šta­ni vi­še plje­valj­skih se­la Mje­sne za­jed­ni­ce Ko­sa­ni­ca  blo­ki­ra­li put na prav­cu Ko­sa­ni­ca – Gli­ba­ći ka­ko bi one­mo­gu­ći­li kom­pa­ni­ju „Vek­tra Ja­kić“ da nji­me tran­spor­tu­je bal­va­ne. Mehanizacija „Vektre Jakić“ više na ovom pravcu neće vršiti transport drveta, sve dok se putevi ne saniraju i dok se ne stvore uslovi da se posječena stabla transportuju vozilima manje nosivosti, poručili su okupljeni mještani.

foto:Dan

Mje­šta­ni tvr­de da im „Vek­tra Ja­kić“ sa te­škom me­ha­ni­za­ci­jom uni­šta­va pu­te­vi i da se ne osvr­će na upozorenja lo­kal­nih in­spek­to­ra za pu­te­ve, ko­ji su i to­kom ju­če­ra­šnjeg da­na bi­li na li­cu mje­sta. Od nad­le­žnih tra­že da se ovaj pro­blem ri­je­ši što pri­je i da se one­mo­gu­ći da­lje uni­šta­va­nje pu­te­va, kao i da se oni što pri­je sa­ni­ra­ju. Lo­kal­ni in­spek­tor za pu­te­ve Ve­sna Šu­ba­rić sa­či­ni­la je za­pi­snik na li­cu mje­sta o oni­šte­nom pu­tu, a na­kon vi­še­ča­sov­nog če­ka­nja, ka­mi­o­ni „Vek­tre Jakić“ su se vra­ti­li u Plje­vlja bez iz­vr­še­nog uto­va­ra bal­va­na.

Po­zi­va­mo pred­sjed­ni­ka op­šti­ne Mir­ka Đa­či­ća, mi­ni­stra po­ljo­pri­vre­de Mi­lu­ti­na Si­mo­vi­ća i pred­sjed­ni­ka Vla­de Du­ška Mar­ko­vi­ća da što pri­je preduzmu na­po­re ka­ko bi se ova­kvi i slič­ni pro­ble­mi ri­je­ši­li. Kon­ce­si­o­na­ri ko­ji uni­šta­va­ju se­o­ke, od­no­sno lo­kal­ne pu­te­ve, pra­ve pro­ble­me po či­ta­voj Cr­noj Go­ri i naš slu­čaj ni­je je­di­ni. Ka­da je u pi­ta­nju me­ha­ni­za­ci­ja „Vek­tre Ja­kić“ ona vi­še na ovom prav­cu ne­će vr­ši­ti tran­sport dr­ve­ta, sve dok se pu­te­vi ne sa­ni­ra­ju i dok se ne stvo­re uslo­vi da se po­sje­če­na sta­bla tran­spor­tu­ju vo­zi­li­ma ma­nje no­si­vo­sti, od­no­sno da uto­va­ri ne bu­du ve­ći od petna­est ku­bi­ka – na­ve­li su mje­šta­na u sa­op­šte­nju za jav­nost i na­gla­si­li da se „Vek­tra Ja­kić“ ne pri­dr­ža­va ni jed­nog pro­pi­sa, kao i da ka­mi­o­ni ove kom­pa­ni­je u jed­nom uto­va­ru pre­vo­ze pe­de­set ku­bi­ka dr­ve­ta.

Mje­šta­ni tvr­de da se po­sled­njih de­ce­ni­ja, tač­ni­je od Dru­gog svjet­skog ra­ta, ovim put­nim prav­com vr­šio tran­sport dr­ve­ta i da je do­sad od­ve­ze­no pre­ko 100 hi­lja­da ku­bi­ka dr­ve­ta, ali da ni­ka­da ni­je uni­šta­va­na put­na in­fra­struk­tu­ra kao što se sa­da de­ša­va. – Vek­tra Ja­kić na­sto­ji da sma­nji sop­stve­ne tro­ško­ve tran­spor­ta dr­ve­ta i ko­ri­sti ka­mi­o­ne ko­ji vr­še ve­li­ke tran­sport. Pri­tom, uto­vart vr­še na sa­mom pu­tu, pre­ki­da­ju­ći sa­o­bra­ćaj i po sat vre­me­na dok sto­pe di­za­li­ca lo­me as­falt. Uko­li­ko ne­ko na­i­đe u tre­nut­ku uto­va­ra, mo­ra da če­ka i po sat vre­me­na, jer se uto­var vr­ši na pu­tu, a ne na lo­ka­ci­ja­ma po­red ko­lo­vo­za – na­vo­di se u za­jed­nič­kom sa­op­šte­nju mje­šta­na i po­ja­šnja­va da je as­falt ko­ji je ra­đen od 2011. do 2014. go­di­ne već uni­šten, a da je tek de­se­ti dio po­sje­če­nih bal­va­na od­ve­zen. Na­gla­ša­va­ju i da je ma­ka­dam­ski put u ja­ko lo­šem sta­nju, te uko­li­ko do­zvo­le tran­sport bal­va­na od pu­ta ne­će osta­ti ni­šta. U ovom re­o­nu je osje­če­no de­set hi­lja­da ku­bi­ka naj­kva­li­tet­ni­jeg dr­ve­ta, jer se ne­kva­li­tet­na sta­bla ne sje­ku, a do­sa­da je od­ve­ze­no sve­ga hi­lja­du kubi­ka. Na­kon hi­lja­du ku­bi­ka pu­tem ne mo­že da se ide, a ako do­zvo­li­mo da se od­ve­ze svih de­set hi­lja­da ku­bi­ka, on­da će put bi­ti u pot­pu­no­sti uništen – na­vo­di se u sa­op­šte­nju mje­šat­na uz po­ziv nad­le­žni­ma da na­tje­ra­ju kon­ce­si­o­na­re da po­štu­ju kon­ce­si­o­ni ugo­vor.

Ne pri­hva­ta­mo da se ne­ko­me da­je da ko­ri­sti šu­ma, ta­ko što će mu se da­ti da za po­sje­če­ni ku­bik pla­ti 13 eura, a da ni­šta ne iz­dva­ja za ure­đe­nje saobra­ćaj­ni­ca, ču­va­nju šu­ma i uz­go­ju istih. Pri­tom kon­ce­si­o­nar „Vek­tra Ja­kić“ ima sve te oba­ve­ze, a čak i ne pla­ća ured­no kon­ce­si­je, ka­ko dr­ža­vi tako i op­šti­ni, ko­ja bi dio sred­sta­va ulo­ži­la na ob­no­vu put­ne in­fra­struk­tu­re – is­ti­ču ogor­če­ni mje­šta­ni uz čvrst stav da se u sa­da­šnjim uslo­vi­ma ne­će do­zvo­li­ti tran­sport dr­ve­ta. Ovim pu­tem naj­te­že je za pre­voz bo­le­snih i že­na trud­ni­ca. Si­gu­ran sam ka­da bi se istim pre­ve­zla trud­ni­ca ko­ja je – is­ta­kao je mje­šta­nin Raj­ko Vuko­vić ko­ji je pi­tao zar ni­je stra­šno da dje­ca ova­kvim pu­tem idu do ško­le. Bo­bov­ci dvi­je go­di­ne ne od­u­sta­ju Mje­šta­ni se­la Bo­bo­vo već pu­ne dvi­je go­di­ne ne do­zvo­lja­va­ju tran­sport bal­va­na iz šu­ma sa ovog pod­ruč­ja, dok se ne iz­vr­ši sa­ni­ra­nje po­sto­je­ćih ošteće­nja na pu­tu.

Bo­bov­ci za­htje­va­ju i da se iz upo­tre­be iz­ba­ci te­ška me­ha­ni­za­ci­ja, od­no­sno da se za­bra­ni tran­sport oblo­vi­ne ve­li­kim ka­mi­o­ni­ma. Na blo­ka­di i od­bor­nik DPS-a Vo­jo Zin­do­vić Iako je do­sa­da bi­la prak­sa da pred­stav­ni­ci DPS -a ne kri­ti­ku­ju rad „Vek­tre Ja­kić“ ju­če se na blo­ka­di pu­ta Ko­sa­ni­ca – Gli­ba­ći na­šao i od­bor­nik ove parti­je Vo­jo Zin­do­vić.On ži­vi u ovom kra­ju, a u lo­kal­nom par­la­men­tu je po­red od­bor­ni­ka DF Mil­ka Živ­ko­vi­ća od­bor­nik sa se­o­skog pod­ruč­ja. Zindović je ka­zao da u blo­ka­di pu­ta ne­ma po­li­ti­ke, već da se ra­di o in­te­re­su svih lju­di, bez ob­zi­ra ko ko­joj po­li­tič­koj par­ti­ji pri­pa­da.

Izvor:Dan