Nije licenciran neakreditovani studijski program, već je rješenje o licenciranju Više medicinske škole u Beranama u skladu sa zakonom, navode iz Ministarstva prosvjete u reagovanju povodom današnjeg saopštenja Univerziteta Crne Gore.

Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. juna 2017. godine, a saglasno članu 27 Zakona, nije prihvatila prijedlog Upravnog odbora Univerziteta o promjeni sjedišta studijskog programa Visoka medicinska škola iz Berana u Podgoricu – stoji u obrazloženju.

Na osnovu Izvještaja Komisije za sprovođenje postupka akreditacije Savjet je donio Odluku o izdavanju certifikata o akreditaciji, broj 05-1-35/2017 od 12. maja 2017. godine, osnovnih akademskih i primijenjenih studijskih programa koji se realizuju na Medicinskom fakultetu Univerziteat Crne Gore.

U postupku akreditacije reformisanih studijskih programa Univerziteta Crne Gore, za studijski program Visoka medicinska škola Komisija je u Izvještaju o akreditaciji, broj 05-1-11/2017-1 od 8. marta 2017. godine, Savjetu, između ostalog, sugerisala da, citiramo: „imajući u vidu da je postojeća zgrada planirana za jedan studijski program, a da se realizuju tri studijska akademska programa, a u planu je i izmještanje studijskog programa Visoke medicinske škole iz Berana, treba sagledati mogućnosti proširenja prostora Medicinskog fakulteta, a u cilju kvalitetnog izvođenja nastave. Postojeće laboratorije su predviđene za rad u malim grupama – do deset studenata.“

Prema odredbama člana 28 Zakona o visokom obrazovanju u postupku akreditacije vrši se ocjena kvaliteta studijskog programa i njegove usklađenosti sa profesionlanim potrebama i usvojenim standardima, i uporedivosti sa sličnim ili istim programima u inostranstvu.

Prema tome, u postupku akreditacije studijskog programa ne vrši se utvrđivanje ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti u pogledu prostora, već se to utvrđuje u postupku licenciranja.

Saglasno navedenim odredbama, u postupku licenciranja ustanova visokog obrazovanja utvrđuje se ispunjenost uslova za osnivanje i obavljanje djelatnosti u pogledu prostora, kadra, nastavnih sredstava, opreme, finansijskih sredstava i dr.

Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. juna 2017. godine, a saglasno članu 27 Zakona nije prihvatila prijedlog Upravnog odbora Univerziteta o promjeni sjedišta studijskog programa Visoka medicinska škola iz Berana u Podgoricu.

Saglasno navedenom, a u skladu sa čl. 23 i 29, Ministarstvo prosvjete je donijelo Rješenje, broj UPI broj: 060-84/2017-1 od 3. jula 2017. godine, kojim je utvrđen broj studenata za upis u prvu godinu studija na Univerzitetu Cme Gore, za sve organizacione jedinice Univerziteta, po studijskim programima.

Napominjemo da su svi studijski programi iz Rješenja Ministrarstva prosvjete, broj UPI broj: 060-84/2017-1 od 3. jula 2017. godine, akreditovani odlukama Savjeta za visoko obrazovanje.

Shodno navedenom Ministarstvo prosvjete nije licenciralo neakreditovani studijski program već donijelo rješenje o licenciranju u skladu sa zakonom.