Crnogorski centri za socijalni rad ne vode evidenciju o broju beskućnika, a u Crnoj Gori postoji samo jedno sklonište za lica bez krova nad glavom, u Risnu, u kojem mogu boraviti svega četiri osobe.

       Ilustracija

Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti propisano je da je beskućnik lice koje nema adresu stanovanja, boravi na javnim ili drugim mjestima koja nijesu namijenjena za stanovanje i nema sredstava kojima bi moglo da podmiri potrebu stanovanja.

Za potrebe obavljanja djelatnosti socijalne i dječje zaštite, za planiranje, praćenje stanja, kao i za naučno-istraživačke i statističke svrhe u oblasti socijalne i dječje zaštite vode se zbirke podataka. Zbirke podataka sadrže podatke o pravima iz socijalne i dječje zaštite; pružaocima usluga; korisnicima; finansiranju djelatnosti socijalne i dječje zaštite i druge podatke u skladu sa zakonom. Shodno navedenom, centri za socijalnu rad vode evidenciju o svim korisnicima prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite, ali ne za beskućnike kao posebnu kategoriju korisnika – saopšteno je “Danu” iz Ministarstva finansija i socijalnog staranja.

Navode da odrasla i stara lica koja su beskućnici mogu ostvariti pravo na materijalna davanja i usluge socijalne i dječje zaštite, te da u državi postoji jedno licencirano prihvatilište, sklonište u Risnu u sklopu Doma starih, kapaciteta četiri korisnika.

Do prije nekoliko godina sklonište za beskućnike postojalo JE u Podgorici, ali je zatvoreno.