Odbor direktora Elektroprivrede (EPCG) optužio je juče Centralnu banku (CBCG) da opstruira izbor Janka Milatovića za člana Odbora direktora Prve banke i prikriva poslovanje te finansijske institucije. Iz CBCG su odgovorili da Milatović ne ispunjava zakonske uslove da bi bio na toj poziciji, te da oni kao stručna i nezavisna institucija čuvaju zdravlje bankarskog sistema.

Tvrdnje rukovodstva EPCG negirala je juče CBCG iz koje su saopštili da kompetencije članova Odbora direktora imaju direktan uticaj na finansijsku stabilnost banke, zbog čega oni pri odlučivanju o njihovom izboru ostaju imuni na političke pritiske. U konkretnom slučaju, kako naglašavaju, imali su intenzivnu komunikaciju sa ban-kom u dijelu ispitivanja svih činjenica koje se vezuju za radnu biografiju kandidata.

“Na osnovu inicijalno i naknadno dostavljene dokumentacije za kandidata Janka Milatovića je utvrđeno da je obavljao dužnosti šefa plana i analitike u HTP ,,Onogošt“. Saglasno propisima kojima je uređeno bankarsko poslovanje, ova funkcija se ne može tretirati kao rukovodeća. Kandidat je od 2012. do 2016. bio imenovan kao menadžer-upravnik i planer-analitičar HTP ,,Onogošt“ u stečaju. Ni ova funkcija se ne može tretirati kao rukovodeća iz razloga što je ova pozicija, po dostavljenoj dokumentaciji, podrazumjevala ,,ugovaranje poslova sa klijentima – svadbe, maturske večeri, doček i smje-štaj sportskih ekipa i organizaciju drugih događaja poput manifestacija Dani meda, Dani drenjina, Džip reli i slično“, precizirali su iz CBCG.

Na osnovu navedenog utvrđeno je da Milatović ne ispunjava jedan od zakonom propisanih uslova za izbor za člana Odbora direktora banke – stručna kvalifikacija, profesionalna sposobnost i iskustvo za upravljanje bankom, propisan članom 30, stav 10 Zakona o bankama.

“Zakonom propisan uslov CBCG je analizirala na bazi kriterijuma iz člana 4, stav 1, tačka 1 Odluke o bližim uslovima koje mora da ispunjava član Odbora direktora banke. Ocijenjeno je da kandidat nema iskustvo od najmanje pet godina na rukovodećim poslovima u privrednim društvima koja nijesu iz finansijskog sektora ili drugim pravnim licima, na osnovu čega bi se moglo zaključiti da je na tim poslovima stekao znanja za koja se može opravdano pretpostaviti da će odgovoriti zahtjevima za uspostavljanje i održavanje sistema upravljanja rizicima kojima je banka izložena”, naveli su u CBCG.

Oni kažu da je jasno da CBCG ne opstruira održavanje Skupštine akcionara banke i izbor članova Odbora direktora koji bi vršili nadzor nad po-slovanjem Prve banke, već postupa u skladu sa ovlašćenjima.- CBCG je spremna da razmotri ispunjenost zakonom definisanih uslova za bilo kojeg drugog kandidata za člana Odbora direktora, za koji banka podnese zahtjev, zaključili su iz CBCG.

Izvor:RTCG