Vlada Crne Gore:Medicinska škola ostaje u Beranama

Vlada nije dala saglasnost na izmještanje Visoke medicinske škole iz Berana u Podgoricu.”Ne trebaju nam za Sjever deklaracije, nego realna politika“, zaključio je Marković obrazlažući odluku Vlade da ne da saglasnost za izmještanje Visoke medicinske škole iz Berana u Podgoricu.

Univerzitet Crne Gore obratio se Ministasrstvu prosvjete tražeći saglasnost Vlade kao osnivača za promjenu sjedišta ove visokoškolske ustanove, navodeći da je Upravni odbor Univerziteta još 26. maja prošle godine donio Odluku na osnovu koje studijski program primijenjenih studija na Medicinskom fakultetu – Visoka medicinska škola sa sjedištem u Beranama, nastavlja sa radom pod istim nazivom sa sjedištem u Podgorici, počev od studijske 2017/2018. godine.

Kako se navodi u saopštenju, predsjednik Vlade je, obrazlažući odluku o odbijanju saglasnosti, naveo da nije čuo adekvatne razloge koji bi potkrijepili takav zahtjev Univerziteta, a da navedena potreba usaglašavanja sa direktivama Evropske unije ne može biti razlog koji bi opredijelio Vladu za saglasnost u ovom trenutku. Premijer je rekao da ovakav zahtjev vidi kao suprotan strateškoj politici Vlade o razvoju Sjevera, dodajući da u tom dijelu Crne Gore treba jačati medicinske kapacitete, a ne suprotno.

Zaključeno je da Visoka medicinska škola ima dugogodišnju tradiciju, a više od 350 njenih diploma govore i o kvalitetu nastave, i o velikom broju polaznika. Ova ustanova već ima opremljen i odgovarajući prostor, a na kvalitetu praktične nastave treba da poradi Ministarstvo zdravlja u saradnji sa zdravstvenim ustanovama u Beranama.

Stu­den­ti Vi­so­ke me­di­cin­ske ško­le iz Be­ra­na ju­če su po­ru­či­li da će or­ga­ni­zo­va­ti pro­test i blo­ki­ra­ti ma­gi­stral­ni put uko­li­ko Uni­ver­zi­tet Cr­ne Go­re ne po­vu­če od­lu­ku o pre­se­lje­nju ško­le u Pod­go­ri­cu. Nji­ho­va na­ja­va usli­je­di­la je na­kon što je sa UCG sa­op­šte­no da je ova od­lu­ka do­ne­se­na u ci­lju una­pre­đe­nja kva­li­te­ta na­sta­ve. Stu­den­ti su pret­hod­nih da­na pri­ku­pi­li vi­še od 5.000 pot­pi­sa za pe­ti­ci­ju ko­jom tra­že da ško­la osta­ne u Be­ra­na­ma.

You may also like...