NVO ,,Ma­njin­ski ak­ci­o­na­ri i biv­ši rad­ni­ci fa­bri­ke „Ima­ko” iz Bi­je­log Po­lja na­ja­vi­li su za 22. maj, u 12 sa­ti, pro­test is­pred sje­di­šta ne­ka­da­šnje fir­me. Pred­sjed­nik te NVO Dra­gan Va­sić na­gla­sio je da je pro­da­ja imo­i­ne tog pred­u­ze­ća iz ste­ča­ja iz­vr­še­na na vol­še­ban na­čin.


Po nje­go­vim ri­je­či­ma, za­jed­no sa dvo­ji­com ko­le­ga pri­ku­pio je kom­plet­nu do­ku­me­nta­ci­ju, ko­ja ot­kri­va šta se de­ša­va­lo sa tim pred­u­ze­ćem. Ta­ko­đe je ape­lo­vao na sve biv­še rad­ni­ke Ima­ka i za­in­tere­so­va­nu jav­nost da po­dr­že pro­test i da se uklju­če se u rje­ša­va­nje tog pro­ble­ma.
U mo­men­tu pre­stan­ka sa ra­dom u pred­u­ze­ću je bi­lo 350 za­po­sle­nih. Rad­ni­ci ni­je­su ostva­ri­li ni­jed­no svo­je pra­vo. Ni­je­su uze­li ot­prem­ni­ne, ne­ki su osta­li bez upla­će­nih do­pri­no­sa, zbog če­ga ni­je­su mo­gli da ostva­re pra­vo na pen­zi­ju, dok su za do­sta rad­ni­ka do­pri­no­si upla­ći­va­ni u iz­no­su ko­ji je ma­nji od mi­ni­mu­ma – re­kao je on.
Na­gla­sio je i da su rad­ni­ci u sa­zna­nju da sa­da­šnji vla­snik ima sa­mo upra­vljač­ki pa­ket u tom pred­u­ze­ću, te da ne mo­že da kre­će u pro­da­ju imo­vi­ne bez sa­gla­sno­sti ma­njin­skih ak­ci­o­na­ra