Odluka borda direktora Monteputa o isplati bonusa u trenucima kada država sprovodi mjere štednje, kada se povećavaju PDV i akcize, kada se ukidaju naknade za majke sa troje i više djece neprihvatljiva je za Građanski pokret URA. Zbog toga što je na sjednici Vlade od 25. maja 2017. godine sam predložio i glasao za ovu odluku, kojom je između ostalog omogućeno da i on sam dobije direktorski bonus, pozivam ministra saobraća Osmana Nurkovića da podnese ostavku, najprije iz moralnih razloga.

        Građanski pokret URA poziva Vladu Crne Gore da ne usvoji informaciju o isplati bonusa menadžentu Monteputa i u skladu sa mjerama štenje i fiskalne strategije donese odluku da se taj novac vrati u državni budžet ili da ostane u državnom preduzeću Monteput doo.

Poslanici GP URA Dritan Abazović i Neđeljko Rudović uputiće zvaničan zahtjev Vladi za promjenu Odluke o osnivanju i Statuta Monteputa, koje za cilj imaju da se ovakve sramotne isplate bonusa spriječe u budućnosti. Naime, zatražićemo izmjenu člana 13. Odluke o osnivanju kako bi umjesto sadašnje odredbe da Odbor direktora predlaže Vladi način podjele profita, bilo precizirano da Odbor direktora samo obavještava Vladu o ostvarenom profitu i poslovanju. Takođe, predlažićemo i novi član 13.akojim bi se definisalo da cijela neto dobit kompanije, izuzev zakonom definisanih rezervacija i obaveza po kolektivnom ugovoru, predstavlja prihod državnog budžeta.

U zvaničnom zahtjevu GP URA biće obuhvaćena i promjena člana 24. Statuta i to brisanjem stava tri kojim se omogućava Odboru direktora da sebi dijeli bonuse. Predložićemo i izmjenu stava dva, istog člana, kojom će biti predviđeno da mjesečna naknada članovima Odbora direktora iznosi polovinu prosječne zarade u kompaniji, umjesto dosadašnje cijele prosječne zarade koja iznosi 710,00€, posebno iz razloga što članovi Odbora nemaju neke naročite obaveze osim da par puta godišnje prisustvuju sjedicama.

Nameće se pitanje zašto Odbor direktora Monteputa, u trenutku kada Vlada sve građane zadužuje za gradnju autoputa, ogroman novac dijeli privilegovanim sportskim o rganizacijama, u ovom slučaju 360.000,00€,bez jasnih kriterijuma i bez obaveze da te sportske organizacije javno obrazlože za šta su taj novac potrošile? Naime, u Odluci o podijeli dobiti samo piše kome i koliko se daje, ali ne izbog čega.Podsjetiću da je Zakonom o sportu predviđeno da država sport finansira najavnom konkursu na osnovu programa sportskih organizacija i kriterijuma pravilnika. Zbog toga nema nikakve potrebe da se privilegovanim sportskim organizacijama novac dijeli od Monteputa, već da i one jednako sa ostalim da učestvuju na konkursu Ministarstva sporta.

Predložene izmjene Odluke o osnivanju i Statuta Monteputa je neophodno usvojiti što prije obzirom da Monteput za dvije godine ili tačnije 20 mjeseci treba da preuzme i dionicu autoputa Smokovac – Mateševo, ako bude završena u predviđenom roku. Jasno je da su neophodne dodatne mjere kontrole trošenja novca od naplate putarine kako bi se svaki euro prihoda koristio za vraćanje kamata kredita na gradnju dionice autoputa, a za nepune četiri godine i rate za glavnicu kredita, kako bi tekući državni budžet bio time što manje opterećen.

Uvjereni smo da se ovim izmjenama štite interesi građana i države Crne Gore i pozivam Vladu da ih prihvati jer su u skladu sa mjerama štednje i ciljevima fiskalne strategije. Cilj Građanskog pokreta URA je da se sav profit preduzeća koje osniva država vrati u javni budžet, a ne da se ostvareni profit dijeli među rukovodiocima, kao što je to sada slučaj u Monteputu.